Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Subsidieregeling Lokale innovatie sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Lokale innovatie sociaal domein
CiteertitelSubsidieregeling Lokale innovatie sociaal domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening 2016, art 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-201601-01-2016gewijzigde regeling

01-03-2016

Gemeenteblad 2016-02

MJ16-07

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokale innovatie sociaal domein

 

 

COLLEGEBESLUIT

Het college van de gemeente Rozendaal;

gelezen het voorstel d.d. 1 maart 2016, nummer MJ-16-07;

gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2016,

BESLUIT

Vast te stellen, de:

Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein

Artikel 1. Doel

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente Rozendaal via haar inwoners en zich aandienende organisaties innovaties in het sociaal domein die bijdragen aan de bevordering van preventie stimuleren.

Artikel 2. Duur stimulering

Deze subsidieregeling geldt bij wijze van pilot met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Deze subsidieregeling is inhoudelijk gelijk aan de beleidsregels Lokale innovatie sociaal domein van de gemeente Rheden.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag inzicht in de beoogde activiteiten, gewenste resultaten, een begroting en een uitleg van de door hem beoogde innovatie.

 • 2.

  Voor activiteiten in 2015 worden aanvragen in behandeling genomen die zijn ingediend in de periode 20 maart 2015 tot en met 20 april 2015 en in de periode van 1 augustus tot en met 15 september 2015.

 • 3.

  Voor activiteiten in 2016 geldt als aanvraagtermijn de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 februari 2016 en de periode van 1 augustus tot en met 15 september 2016.

Artikel 4. Adviescommissie

 • 1.

  Alle plannen worden inhoudelijk beoordeeld door een Adviescommissie, welke is ingesteld door ons college en waarvan de leden worden benoemd door ons college.

 • 2.

  De Adviescommissie Innovatiefonds bestaat uit maximaal 7 leden, te weten:

  • -

   één persoon uit of aangewezen door de Adviesraad Sociaal Domein;

  • -

   één of twee(andere) inwoners met affiniteit rond dit thema;

  • -

   één of twee personen vanuit een externe partij belast met de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven of preventie (mits die partij niet zelf een voorstel indient);

  • -

   één ambtenaar vanuit de gemeente Rozendaal en één ambtenaar vanuit de gemeente Rheden, met kennis van de inhoud van de voor 2015 afgesloten inkoopcontracten met aanbieders.

 • 3.

  De commissie beoordeelt de ingediende voorstellen aan de hand van de op het betreffende beleidsterrein gestelde doelen en criteria.

 • 4.

  De commissie vat haar bevindingen samen in één samenhangend advies voor de

besteding van alle aanvragen voor het lokale innovatiebudget. Dit advies wordt voorgelegd aan ons college, die dit advies meeweegt in het besluit op de ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Er wordt alleen subsidie toegekend als de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvraag is tijdig en volledig ingediend;

 • b.

  het voor handen zijnde budget als genoemd in artikel 5 van deze regeling is niet toereikend;

 • c.

  er is geen andere financieringsmogelijkheid;

 • d.

  het aangedragen initiatief draagt bij aan innovatie in het sociale domein;

 • e.

  het aangedragen initiatief draagt bij aan bevordering van preventie; onder preventie wordt in dit verband verstaan, dat een initiatief moet bijdragen aan: 1. het kunnen komen tot een zelfstandig inkomen of het kunnen omgaan met een inkomen of 2. een gezond leven, dan wel het leren omgaan met beperkingen hierin of 3. zingevingsvragen of 4. het kunnen opbouwen en onderhouden van een eigen sociaal netwerk;

 • f.

  er is geen weigeringsgrond op grond van artikel 9 van de ASV 2016 van toepassing.

Als is voldaan aan de voorwaarden onder a, b, c, d, e en f, kan de aanvraag voor subsidie toch worden afgewezen, als niet is voldaan aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • g.

  het aangedragen initiatief is gericht op het versterken van de eigen kracht van inwoners;

 • h.

  het aangedragen initiatief draagt bij aan het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties of tussen organisaties en vrijwilligers;

 • i.

  het aangedragen initiatief draagt bij aan het besparen van kosten in de zorg.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor 2016 stelt de gemeente Rozendaal voor de uitvoering van deze regeling een budget van € 5.909,- beschikbaar.

 • 2.

  Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2016 of op grond van artikel 5 van deze beleidsregels, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidieverstrekking bepaald door de mate waarin de activiteit het meest bijdraagt aan de doelstelling.

Artikel 7. Algemene subsidieverordening

De artikelen in de Algemene subsidieverordening 2016 zijn van toepassing op de beleidsregels Lokale stimulering Innovatie sociaal domein.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Rozendaal d.d. 1 maart 2016.

De secretaris, De loco-burgemeester,

W.G. Pieterse- Pook G.H.van Gorkum