Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2004nieuwe regeling

30-09-2003

Gemeentelijk informatieblad "In de Roos" 10-11-2003

wp03-62

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2003, nr. wp03-62;

Gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

RAADSBESLUIT

BESLUIT

vast te stellen de navolgende:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rozendaal.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b.Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke

b. effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2.

Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt een keer per raadsperiode de doelmatigheid van de organisatie van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

  Het onderzoek vindt plaats in het tweede jaar van de vierjaarlijkse raadsperiode.

 • 2.

  Het college toetst een keer per raadsperiode de doeltreffendheid van de programma’s en paragrafen. Het onderzoek vindt plaats in het laatste jaar van de vierjaarlijkse raadsperiode.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt voorafgaand aan de onder artikel 2 genoemde onderzoeken een onderzoeksplan naar de raad van de te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

  • a.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • b.

   de onderzoeksmethode

  • c.

   de doorlooptijd van het onderzoek

  • d.

   de wijze van uitvoering.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Indien nodig stelt het college een plan van aanpak/verbetering op. De rapportage en het plan van aanpak/verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 3.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over

  de voortgang van het plan van aanpak/verbetering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2004.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d.30 september 2003

de griffier (wnd.)

K.M.Schaap

de voorzitter

A.H. Boerma-van Doorne