Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2017
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 11 en art 12
 2. Participatiewet, art 47
 3. Jeugdwet, art 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2017gewijzigde regeling

23-05-2017

Gemeenteblad nr. 2017-02, 2-6-2017

MJ17-20

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2017

De raad van de gemeente Rozendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017, nummer MJ 17-20;

overwegende dat het wenselijk is de vorm van burger- en cliëntenparticipatie voor het Sociaal domein vast te leggen;

gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

RAADSBESLUIT

BESLUIT

 • 1.

  Kennis te nemen van de Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein en Jaarverslag Adviesraad 2016;

 • 2.

  Vast te stellen: de navolgende verordening:

   

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1 Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wetgeving betreffende het sociaal domein.

1.2 In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sociaal domein: activiteiten en voorzieningen met gemeentelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid op het terrein van welzijn, zorg, werk en inkomen;

 • b.

  gemeente: De gemeente Rheden resp. Rozendaal;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden resp. Rozendaal;

 • d.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Rheden resp. Rozendaal;

 • e.

  Adviesraad: de Adviesraad sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal;

 • f.

  themagroep: permanente groep voor bepaald thema of doelgroep;

 • g.

  werkgroep: tijdelijke groep voor bepaald thema dat tijdelijk aandacht vraagt;

 • h.

  bestuurlijk overleg: het overleg met de verantwoordelijk wethouder(s);

 • i.

  Dagelijks Bestuur: voorzitter, secretaris en de penningmeester van de Adviesraad;

 • j.

  cliënt: gebruiker van voorzieningen in het sociaal domein, zoals bedoeld bij a;

 • k.

  inwoner: ingezetene van de gemeente Rheden of Rozendaal.

Artikel 2 Doelstelling

2.1 Het doel van de Adviesraad is inwoners en cliënten te betrekken bij en een stem te geven in de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid met betrekking tot het sociaal domein.

2.2 Beoogd wordt, door gebruik te maken van de kennis en ervaring van inwoners en cliënten, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, het draagvlak bij de uitvoering te vergroten en invulling te geven aan de participatie van inwoners en cliënten ten aanzien van het sociaal domein.

Artikel 3 Taken

3.1. De Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over onderwerpen die de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein betreffen.

3.2 De Adviesraad informeert en adviseert tevens over de uitvoering van de dienstverlening en de informatievoorziening aan cliënten. 3.3. De Adviesraad wordt in de gelegenheid gesteld om te participeren in de voorbereiding van het gemeentelijke beleid en de evaluatie van de uitvoering. Er wordt vanuit de gemeente gestreefd naar zo veel mogelijk cocreatie.

3.3 De adviesraad wordt in de gelegenheid gesteld om te participeren in de voorbereiding van het gemeentelijke beleid en de evaluatie van de uitvoering. Er wordt vanuit de gemeente gestreefd naar zoveel mogelijk cocreatie.

3.4 De Adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociaal domein en verzamelt op een actieve wijze relevante informatie om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

3.5 De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten en inwoners betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd over het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente Rheden resp. Rozendaal.

Artikel 4 Samenstelling Adviesraad

4.1 De Adviesraad bestaat uit minimaal zeven en ten hoogste twaalf leden, inclusief de voorzitter.

4.2 Minimaal één zetel is beschikbaar voor een inwoner van de gemeente Rozendaal.

4.3 Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeenten Rheden of Rozendaal.

4.4. Leden worden, op voordracht van de Adviesraad, benoemd, geschorst en ontslagen door het college van de gemeente Rheden. Het lid woonachtig in Rozendaal wordt benoemd door het college van de gemeente Rozendaal.

4.5 Indien het college voornemens is om een voordracht van de Adviesraad tot benoeming van een lid niet over te nemen, pleegt zij eerst overleg met de voorzitter van de Adviesraad.

4.6 De Adviesraad streeft er bij de benoemingen naar dat kennis en ervaring m.b.t. het gehele sociaal domein in de Adviesraad aanwezig is. Bovendien wordt waar mogelijk acht geslagen op elementen als: een evenwichtige verhouding tussen mannen/vrouwen, diverse leeftijdsgroepen, vertegenwoordigers uit diverse kernen in de gemeente Rheden en allochtone en autochtone inwoners. 

4.7. Het lidmaatschap van de Adviesraad, themagroepen en werkgroepen is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of van het college. Ook zij die een vertegenwoordigende functie bekleden bij een politieke partij in deze gemeente, raadsvolger of commissielid zijn, kunnen geen lid zijn van de Adviesraad. Ambtenaren van de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn tevens uitgesloten van lidmaatschap. Leden mogen geen zakelijke binding (leverancier van goederen of diensten in het sociaal domein) met de gemeente Rheden of Rozendaal hebben, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijke positie van de leden.

4.8 Voor een goede uitvoering van de taken kan de Adviesraad derden bij zijn werkzaamheden betrekken. In het Huishoudelijk Reglement kunnen daartoe nadere regels worden gesteld.

Artikel 5 Lidmaatschap en zittingsduur

5.1 Bij het ontstaan van vacatures worden inwoners uit de gemeenten Rheden en Rozendaal in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad.

5.2 De leden van de Adviesraad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Benoemingen kunnen één keer aansluitend op de eerste termijn met eenzelfde periode van maximaal vier jaar worden verlengd.

5.3 De Adviesraad heeft het recht om, bij het disfunctioneren van een van zijn leden, het college te verzoeken het betreffende lid te schorsen of te ontslaan.

5.4 De leden van de Adviesraad genieten een tegemoetkoming voor hun aanwezigheid in en bijdrage aan het functioneren van de Adviesraad.

Artikel 6 Organisatie en Werkwijze

  • 6.1 De Adviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar.

  • 6.2 Er is ambtelijk overleg tussen (een afvaardiging van) de Adviesraad en/of werkgroepen en de verantwoordelijke beleidsambtenaren met als doel het uitwisselen van relevante informatie. De frequentie en agenda van dit overleg worden in onderling overleg vastgesteld.

  • 6.3 Het Bestuurlijk Overleg met de wethouder van de gemeente Rheden vindt halfjaarlijks plaats. Het overleg met de portefeuillehouder van de gemeente Rozendaal jaarlijks.

  • 6.4 De vergaderingen van de Adviesraad, het Bestuurlijk Overleg en de themagroepen zijn openbaar. De vergadering wordt achter gesloten deuren gehouden wanneer ten minste drie van de aanwezige leden daartoe verzoeken of wanneer de voorzitter dat nodig acht.

  • 6.5 De Adviesraad kan, voor het voorbereiden van een advies, themagroepen of werkgroepen instellen en kan daarvoor leden aanwijzen. In het huishoudelijk reglement bepaalt de Adviesraad onder welke voorwaarden leden kunnen deelnemen aan themagroepen of werkgroepen en dit lidmaatschap kan worden beëindigd.

  • 6.6 De leden van de Adviesraad, themagroepen en werkgroepen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in hun hoedanigheid van lid van de Adviesraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van de activiteiten ten behoeven van de adviesraad, themagroep of een van de werkgroepen.

  • 6.7 De Adviesraad kent een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

  • 6.8 Het DB wordt door de Adviesraad uit haar midden gekozen.

  • 6.9 Bij ontstentenis van één hunner, treedt één van de anderen in diens plaats.

  • 6.10 Het DB is belast met - het plannen van de werkzaamheden van de Adviesraad in algemene zin;

   • -

    het opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de Adviesraad; - het uitvoeren van de besluiten van de Adviesraad;

   • -

    het vertegenwoordigen van de Adviesraad naar buiten;

   • -

    het onderhouden van contacten met de betrokken ambtenaren in het kader van zijn taakuitoefening;

   • -

    het opstellen van een begroting en jaarrekening;

   • -

    het uitnodigen van ambtenaren, externe deskundigen en vertegenwoordigers van (doel)groepen om een vergadering bij te wonen voor het geven van informatie en advies.

  • 6.11 De Adviesraad regelt via het huishoudelijk reglement een nadere taakverdeling van de DB-leden.

Artikel 7 Advisering

7.1 De Adviesraad wordt door het college voorzien van alle informatie die nodig is voor zijn functioneren.

7.2 Het college betrekt de Adviesraad in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van het beleid, uitvoering en evaluatie binnen het sociaal domein. 7.3 Het college legt onderwerpen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 en lid 2 middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Adviesraad. In de aanvraag wordt vermeld over welke punten advies wordt gevraagd.

7.4 De aan de Adviesraad gevraagde adviezen worden uiterlijk binnen vier weken uitgebracht, tenzij het college en de Adviesraad een andere termijn zijn overgekomen waarbinnen het advies wordt uitgebracht.

7.5 Indien de Adviesraad binnen de afgesproken termijn niet heeft gereageerd wordt aangenomen dat ze instemt met de voorstellen.

7.6 Het college draagt zorg voor een schriftelijke terugkoppeling aan de Adviesraad van zijn standpunten met betrekking tot de adviezen. Deze terugkoppeling wordt uiterlijk 4 weken na het collegebesluit gegeven.

Artikel 8 Budget en faciliteiten

8.1 Het college stelt jaarlijks een budget beschikbaar ten behoeve van de werkzaamheden van de Adviesraad.

8.2 Dit budget wordt toegekend in de vorm van een subsidie waarvoor jaarlijks vooraf een voorschot wordt verstrekt.

8.3 De subsidie betreft een vergoeding voor:

a. Onkostenvergoeding voor de vergaderingen voor de leden van de Adviesraad, themagroepen en werkgroepen.

b. Onkostenvergoeding voor de notulist voor het bijwonen van de vergaderingen en de reiskosten.

c. Overige kosten noodzakelijk voor het functioneren van de Adviesraad, themagroepen en werkgroepen.

8.4 De financiële regeling en faciliteiten voor de Adviesraad, thema- en werkgroepen worden vastgelegd in een convenant.

8.5 Het college van de gemeente Rheden stelt vergaderaccommodatie en faciliteiten beschikbaar voor overleg van de Adviesraad en thema- en werkgroepen.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

9.1 De Adviesraad stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin diverse zaken ten aanzien van het functioneren nader worden geregeld. De bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met (onderdelen van) deze verordening.

9.2 Het Huishoudelijk Reglement is openbaar.

Artikel 10 Verantwoording

 • 10.

  1 De Adviesraad brengt jaarlijks vóór 1 april aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorafgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare voorschot aan het college.

 • 10.

  2 De Adviesraad dient jaarlijks vóór 1 oktober een onderbouwde subsidieaanvraag met bijbehorende begroting in voor het daaropvolgende subsidiejaar.

 • 10.

  3 De financiële verantwoording en afrekening vindt plaats conform onderstaande uitgangspunten. Nadere afspraken zijn gemaakt in een apart convenant.

 • a.

  Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de onkostenvergoeding definitief vastgesteld op basis van de feitelijk bijgewoonde vergaderingen. Als vergaderingen niet zijn bijgewoond wordt dat subsidiedeel verrekend met (in mindering gebracht op) de subsidie van het volgende jaar.

 • b.

  Als bij de jaarafsluiting na verrekening van het eventuele saldo als bedoeld onder lid 8.3-a en 8.3-b blijkt dat de liquide middelen per 1 januari hoger zijn dan € 500,00 wordt het meerdere verrekend met (in mindering gebracht op) de subsidie van het volgende jaar.

 • c.

  Bij de definitieve vaststelling van de subsidie worden de overige kosten (lid 8.3-c) definitief vastgesteld op de verstrekte subsidie tenzij er een batig saldo is ontstaan van meer dan € 250,00. In dat geval wordt dat subsidiedeel verrekend met (in mindering gebracht op) de subsidie van het volgende jaar.

 • 10.

  4 Tot de overige kosten (8.3-c) van de Adviesraad worden gerekend: het inhuren van deskundigen en/of derden, de kosten van vorming en scholing van de leden en de organisatiekosten. Begrote kosten worden bij vaststelling van het voorschot geaccepteerd voor zover de totale kosten beneden het gemaximeerde budget blijven. Overschrijding van het budget en extra kosten worden niet vergoed tenzij deze vooraf schriftelijk (gemotiveerd) worden aangevraagd en naar oordeel van het college noodzakelijk zijn.

Artikel 11 Evaluatie

11.1 Het functioneren van de Adviesraad wordt ten minste 1x per 4 jaar geëvalueerd en vaker indien Adviesraad of het College tussentijdse evaluatie nodig achten.

 • 11.

  2 De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie waarbij dan o.a. aandacht dient te zijn voor het behalen van gestelde doelen, waaronder de mate waarin cliënten betrokken worden, de kwaliteit van de adviezen, de bestuurlijke-juridische verhoudingen binnen de Adviesraad en de onderlinge samenwerking tussen Adviesraad en College.

 • 11.

  3 De in pt. 11.2 genoemde onafhankelijke evaluatie wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

   

  Artikel 12 Overige bepalingen

  12.1 De leden van de Adviesraad, thema- en werkgroepen zullen in de contacten met de gemeenten Rheden en Rozendaal op geen enkele wijze worden benadeeld of bevoordeeld als gevolg van hun lidmaatschap.

  • 12.

   2 Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. Dit vindt niet eerder plaats dan nadat de Adviesraad daarover is gehoord.

  • 12.

   3 Intrekking en wijziging van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Adviesraad daarover is gehoord.

    

  Artikel 13 Citeertitel

  Deze Verordening wordt aangehaald als Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2017.

   

  Artikel 14 Inwerkingtreding en intrekking

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal 2015 van 16 december 2014.

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van

  de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 23 mei 2017,

  de griffier

  K.M. Schaap

  de voorzitter

  drs. J.H. Klein Molekamp