Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art 6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2017gewijzigde regeling

12-09-2017

Gemeenteblad 2017-04, 22-09-2017

MJ-17-35

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2017, nummer MJ-17-35;

Gelet op:

artikel 6, tweede lid van de Participatiewet,

RAADSBESLUIT

BESLUIT

Vast te stellen, de navolgende:

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a)

   College: Het college van de gemeente Rozendaal;

  • b)

   Minimumloon: het loon als genoemd in artikel 8 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Artikel 2 Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a)

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet, die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen en die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

  • b)

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid van de Participatiewet.

Artikel 3 Vaststelling loonwaarde

Voor de bepaling van de loonwaarde maakt het college gebruik van een loonwaardemethodiek die voldoet aan de minimumeisen voor de vaststelling van de loonwaarde die zijn neergelegd in de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de loonwaardemetingen uit. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende kenmerken:

 • -

  de loonwaarde wordt gemeten op de werkplek;

 • -

  de loonwaardemeting wordt uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige;

 • -

  de loonwaardemeting analyseert de mogelijkheden van de betrokkene en de vraag van de werkgever op basis van competenties, vaardigheden en functiespecifieke activiteiten;

 • -

  zowel de werkgever als de werknemer wordt betrokken bij de loonwaardemeting;

 • -

  de loonwaardemeting geeft zowel inzicht in de mate van productiviteit van de betrokkene als de begeleidingsbehoefte;

 • -

  de uitkomst van de loonwaardemeting geeft een advies over de hoogte van het percentage van de loonsom dat voor subsidie in aanmerking komt;

 • -

  de uitkomst van de loonwaardemeting geeft een advies over het ontwikkelperspectief van de werknemer en een termijn wanneer de loonwaarde opnieuw uitgevoerd zou moeten worden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Rozendaal, vastgesteld op 28 oktober 2014, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Rozendaal.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 12 september 2017

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp