Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Rozendaa

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Rozendaa
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art 8, lid 1 aanhef en b en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2017gewijzigde regeling

12-09-2017

Gemeenteblad 2017-04, 22-9-2017

MJ17-37

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Rozendaa

 

 

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2017, nummer MJ 17-37;

 

Gelet op:

 

artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen, de navolgende

 

Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Rozendaal

 

Artikel 1. Begrippen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  alleenstaande : de belanghebbende als bedoeld in artikel 4 eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet; b. alleenstaande ouder: de belanghebbende als bedoeld in artikel 4 eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

 • c.

  gehuwden: de belanghebbenden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f van de Participatiewet;

 • d.

  gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 21 onder b van de Participatiewet; e. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand; f. peildatum: de dag waarop het recht op individuele inkomenstoeslag ontstaat, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen; h. referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.

   

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

 

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan - 77 % van de op de peildatum geldende gehuwdennorm voor een alleenstaande; - 99 % van de op de peildatum geldende gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

-110 % van de op de peildatum geldende gehuwdennorm voor gehuwden.

 

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 263,00 voor een alleenstaande;

  • b.

   € 337,00 voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 377,00 voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

   

Artikel 5. Uitvoering

Het college kan nadere regels vaststellen voor de uitvoering.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal 2015, vastgesteld op 28 april 2015, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Rozendaal.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 12 september 2017

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp