Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening Controlecommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Controlecommissie
CiteertitelVerordening Controlecommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 82 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2017nieuwe regeling

31-10-2017

Gemeentebad 2017-08, 17-11-1-2017

wp17-27

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Controlecommissie

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2017, nr wp17-27;

Overwegende dat het gewenst is in verband met aangelegenheden betreffende en overleg met de accountant een controlecommissie in te stellen;

Gelet op artikel 82 en 149 Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen: de navolgende

Verordening Controlecommissie

Artikel 1. Instelling en Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Er is een controlecommissie.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   raad: de gemeenteraad;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   de commissie: de controlecommissie;

  • d.

   accountant: de door de raad aangewezen accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

    

Artikel 2. Doel

De commissie heeft als doel:

 • a.

  overleg te voeren met betrekking tot het aanbestedingstraject van de accountant.

 • b.

  overleg te voeren met de accountant en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in deze verordening;

   

Artikel 3. Taken

De commissie heeft als taken:

 • a.

  het adviseren van de raad over de aanbesteding van de accountantscontrole;

 • b.

  het voorbereiden van het programma van eisen op basis waarvan de accountant de controle uitvoert;

 • b.

  het voeren van overleg als bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening van de gemeente Rozendaal;

 • c.

  het voeren van technisch overleg met de accountant over de jaarrekening en het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole.

   

Artikel 4. Samenstelling van de commissie

 • a.

  De commissie bestaat uit 1 lid per fractie uit het blok Algemene Zaken en Financiën van de commissie van advies van de gemeente Rozendaal;

 • b.

  Het andere lid van de fractie uit het blok Algemene Zaken en Financiën van de commissie van advies fungeert als plaatsvervangend lid.

 • c.

  De portefeuillehouder financiën van het college kan de vergaderingen bijwonen en advies uitbrengen aan de commissie;

 • d.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter;

 • e.

  Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie.

   

Artikel 5. Zittingsduur

 • a.

  De leden van de commissie worden voor de duur van een raadsperiode benoemd;

 • b.

  De leden treden af op de dag van aftreden van de gemeenteraad.

   

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening controlecommissie.”

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 31 oktober 2017,

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp