Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2010Onbekend

02-02-2010

Gemeentelijk informatieblad "In de Roos"5-2-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010, nummer MJ-10-01;

Overwegende het collegebesluit dd. 4 maart 2009, waarbij onder andere de intentie is uitgesproken aan te sluiten op de regionale ontwikkeling en daardoor te kiezen voor het model van een regionale backoffice met lokale meldpunten;     

Gelet op het bepaalde in de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen;

RAADSBESLUIT

BESLUIT

 • Vast te stellen de navolgende Verordening

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING

GEMEENTE ROZENDAAL

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  Antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

 • 8.

  ADV-loket: lokaal antidiscriminatiemeldpunt.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

De gemeente Rozendaal brengt het lokale ADV-loket onder bij het Zorgloket Rheden/Rozendaal, gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Rheden in De Steeg.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders ziet er op toe dat het bevoegde gezag van de antidiscriminatievoorziening er zorg voor draagt dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden: - per post; - per e-mail; - telefonisch; - op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

 • 1.

  Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

  • a.

   De afdoeningstermijn van klachten;

  • b.

   De wijze van afdoening van klachten;

  • c.

   De registratie van klachten.

 • 2.

  Dit protocol wordt opgesteld door de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Klachten kunnen worden ingediend bij een regionale antidiscriminatievoorziening en bij een lokaal ADV-loket.

 • 3.

  Het college is verantwoordelijk voor de inrichting van een ADV-loket waar klachten gemeld kunnen worden.

 • 4.

  Het college is verantwoordelijk voor de deskundigheid van de medewerkers van het ADV-loket die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 5.

  Klager wordt door de medewerkers van het lokale ADV-loket doorgeleid naar de regionale antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na de publicatie van dit besluit.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Rozendaal.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 2 februari 2010,

de griffier

K.M. Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp