Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening op de Commissie Cultuurhistorie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Commissie Cultuurhistorie
CiteertitelVerordening op de Commissie Cultuurhistorie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 149
 2. Monumentenwet 1988, art 15
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 2.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

07-12-2010

Gemeentelijk informatieblad "In de Roos"10-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Commissie Cultuurhistorie

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.16 november 2010, nr. wp10-88;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 15 Monumentenwet 1988 en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

RAADSBESLUIT

BESLUIT

vast te stellen de Verordening op de Commissie Cultuurhistorie

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

1 Alle in deze verordening vermelde taken en bevoegdheden worden opgedragen aan de Commissie Cultuurhistorie van de gemeente Rheden:

2 De Commissie Cultuurhistorie adviseert het college van de gemeente Rozendaal op verzoek of uit eigen beweging ten aanzien van:

a aanvragen om vergunningen als vereist op grond van de Monumentenverordening en de Monumentenwet;

b het voornemen van gemeente, provincie of rijk tot het aanwijzen van beschermde monumenten, beschermde dorpsgezichten en archeologische aandachtsgebieden;

c het welstandstoezicht betreffende monumenten en bouwwerken op het daarbij behorende terrein;

d de inrichting van bestemmingsplannen;

e de uitvoering van de Erfgoedverordening en de Monumentenwet 1988;

f al datgene wat de commissie verder in het belang van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente acht.

Artikel 2 Samenstelling

1 De commissie bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen die door het college van de gemeente Rheden wordt benoemd. Naast deze zes of acht personen benoemt het college van de gemeente Rheden de voorzitter op voordracht van de commissie.

2 De benoeming van de leden geschiedt voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming voor de duur van maximaal vier jaar.

3 Het college van Rheden wijst een ambtenaar van de gemeente Rheden aan als secretaris van de commissie.

4 In de commissie zijn in ieder geval de volgende disciplines vertegenwoordigd:

 • -

  een restauratie-architect;

 • -

  een kunsthistoricus van het Gelders Genootschap;

 • -

  een rayonarchitect van het Gelders Genootschap;

 • -

  een historisch geograaf;

 • -

  een landschapsarchitect;

 • -

  een archeoloog;

 • -

  een lid van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

5 Het lid afkomstig uit de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal wordt benoemd na een voordracht van het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

6 De rayonarchitect en de kunsthistoricus van het Gelders Genootschap zijn uit hoofde van hun functie lid van de commissie. Hun benoeming treedt in werking bij hun benoeming als rayonarchitect respectievelijk kunsthistoricus voor het rayon waar Rheden en Rozendaal deel van uitmaken voor de duur van die benoeming. Aan deze benoeming is geen maximale zittingstermijn verbonden.

7 Het college van de gemeente Rheden stelt een profielschets op met de selectiecriteria aan de hand waarvan nieuwe leden worden geselecteerd.

Artikel 3 Onpartijdigheid

1 De voorzitter en de leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Rheden en van de gemeente Rozendaal.

2 De voorzitter en de leden van de commissie waken ertegen dat een persoonlijk belang bij een advies de advisering beïnvloedt.

Artikel 4 Schriftelijke adviezen

De adviezen van de commissie worden schriftelijk vastgelegd, zijn met redenen omkleed en vermelden het eventuele minderheidsstandpunt van één of meer leden indien daarom wordt verzocht.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

1 De commissie kan zich laten vertegenwoordigen door één of meer leden.

2 Met instemming van het college van de gemeente Rheden kan de commissie uit haar midden sub-commissies vormen.

Artikel 6 Vergaderfrequentie

1 De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden hem dit schriftelijk hebben gevraagd.

2 De voorzitter draagt zorg dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste drie dagen voor de te houden vergadering worden verzonden.

3 De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede een opgaaf van de agenda van de te behandelen zaken.

Artikel 7 Openbaarheid

De commissie vergadert in het openbaar, tenzij de voorzitter een besloten vergadering nodig acht. De commissie kan hierover een besluit nemen.

Artikel 8 Besluiten

1 De commissie neemt pas een besluit als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

2 Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 9 Presentie

1 Voor elke vergadering van de commissie wordt een presentielijst aangelegd, die door de voorzitter voor gesloten wordt verklaard.

2 Voor de toekenning van presentiegelden is het bepaalde in de 'Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden' van de gemeente Rheden van toepassing.

3 De leden ontvangen geen aparte presentiegelden van de gemeente Rozendaal. De gemeente Rheden verrekent de presentiegelden met de gemeente Rozendaal op grond van een daartoe op te stellen overeenkomst.

4 Het Gelders Genootschap verrekent de kosten voor het uitbrengen van adviezen aan de gemeente Rozendaal rechtsreeks met de gemeente Rozendaal.

Artikel 10 Slotbepalingen

1 De Verordening op Monumentencommissie d.d. 12 mei 1992 wordt ingetrokken.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

3 Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de Commissie Cultuurhistorie”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 7 december 2010

De griffier,

K.M.Schaap

De voorzitter,

Drs J.H.Klein Molekamp