Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie 2018 gemeente Rozendaal
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149
 2. Archiefwet 1995, art 15 en 31
 3. Archiefbesluit 1995, art 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2018nieuwe regeling

17-07-2018

Gemeenteblad 2018-03, 18 juli 2018

wp18-20

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 gemeente Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van de gezamenlijke fractievoorzitters;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

Gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 september 2017;     

RAADSBESLUIT

BESLUIT

 • 1.

  a. In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de benoeming van de burgemeester, bestaande uit de volgende personen:

  • -

   mevrouw C.H.ter Brugge

  • -

   mevrouw E.J.G.Hupkes

  • -

   de heer W.Ph.Jansen.

   • b.

    Een van de wethouders als adviseur toe te voegen aan de commissie.

2. Vast te stellen de navolgende: Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 gemeente Rozendaal

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland;

 • c.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de benoeming van de burgemeester

Artikel 2 – Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De raad stelt uit zijn midden een commissie samen die belast is met:

  • a.

   de voorbereiding van het opstellen van de profielschets voor de burgemeester;

  • b.

   de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Rozendaal;

  • c.

   het voorbereiden van de aanbeveling inzake de benoeming van de burgemeester

 • 2.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets die is vastgesteld door de raad.

 • 3.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de bovenvermelde circulaire van de minister alsook de regelgeving waarnaar daarin wordt verwezen in acht.

Artikel 3 – Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie is de voorzitter van de partij met het meeste aantal stemmen.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

4 Wijzigingen in de samenstelling van de commissie zijn alleen mogelijk bij daartoe strekkend separaat raadsbesluit.

Artikel 4 - Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De gemeentesecretaris is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 • 3.

  De secretaris van de commissie is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 5 – Adviseurs

 • 1.

  Een van de wethouders wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht .

Artikel 6 – Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie legt bij de benoemingsprocedure in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie en aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze verordening, geen inzage in of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 5.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 8 en 12 van deze verordening een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van de bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk de overige wettelijke bepalingen en de onderhavige verordening verplicht, niet opheffen.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris en de adviseurs.

Artikel 7 – Vergaderingen en besluitvorming

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet alle leden aanwezig zijn.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van de aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 8 – Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “persoonlijk en vertrouwelijk ”op de enveloppe en boven de ingesloten stukken, gericht aan de voorzitter en gezonden aan het werkadres van de secretaris van de commissie en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van”persoonlijk en vertrouwelijk”op de enveloppe en bovenop de stukken, door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 9 – De benoemingsprocedure: Informatie over en gesprekken met de kandidaten

 • 1.

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61, lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling is uitgesloten.

 • 2.

  De commissie bepaalt op basis van de door de commissaris geselecteerde kandidaten de voor een gesprek te ontvangen kandidaten

 • 3.

  De secretaris nodigt, namens de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van het gesprek zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd en dat wordt voorkomen dat de kandidaten aan anderen bekend raken of dat zij tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Artikel 10 – Verslag van bevindingen

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris door middel van een verslag van bevindingen.

 • 2.

  Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag van bevindingen bevat ten minste:

  • a.

   Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   Een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie, waarvan ook deel uitmaakt de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de conceptaanbeveling van twee personen;

  • c.

   Bij dit alles wordt aangegeven of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie .

Artikel 11 – Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de voornoemde circulaire van de minister niet voorzien, beslist de commissie.

Artikel 12 – Ontbinding vertrouwenscommissie

De commissie wordt geacht ontbonden te zijn met ingang van de dag volgend op die, waarop door de minister aan de raad is bekend gemaakt (door tussenkomst van de commissaris) dat in de vacature van burgemeester van de gemeente Rozendaal is voorzien.

Artikel 13 – Archivering van stukken

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden, onverwijld in verzegelde enveloppen en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat van de in lid 1 bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie zorgen er voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 14 - Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad, behoudens het in deze verordening gestelde ten aanzien van de geheimhouding.

Artikel 15 – Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als Verordening op de vertrouwenscommissie.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 17 juli 2018,

De griffier,

K.M.Schaap

de voorzitter

drs. J.H.Klein Molekamp