Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015
CiteertitelSubsidieregeling Werk aan de Winkel 3.0
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels subsidie verstrekking “revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2013”.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2012, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2015nieuwe regeling

15-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-09-2015

BPR1500196 / 15INT00196

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015

Het college van de gemeente Schiedam;

 

gelet op artikel 2 tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2012;

 

besluit vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015

Artikel 1 Doel en doelgroep

 • 1.

  Deze regeling heeft ten doel uitwerking te geven aan de ontwikkelingsvisie voor de binnenstad, vastgesteld op 28 juni 2012 en het hieruit voortvloeiende project “Werk aan de Winkel 2.0”, waarmee wordt beoogd de verbetering van de beeldkwaliteit alsmede het versterken van de woon- en winkelfunctie in de binnenstad van Schiedam.

  Door middel van het verstrekken van subsidie worden eigenaren en ondernemers gestimuleerd om te investeren in de winkelpanden en horecagelegenheden. Schiedam wil een evenwicht vinden tussen de belangen van de horeca en die van omwonenden.

 • 2.

  De subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a)

   rechtspersonen naar burgerlijk recht, die al dan niet het oogmerk hebben tot het maken van winst, die eigenaar zijn van een pand of ondernemer zijn in het aangewezen gebied;

  • b)

   natuurlijke personen of een groep van natuurlijke personen, die eigenaar zijn van een pand of ondernemer zijn in het aangewezen gebied.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2012;

 • b.

  subsidie: investeringssubsidie in de zin van artikel 1 sub c van de Algemene subsidieverordening;

 • c.

  bouwkundig akoestisch onderzoek

 • d.

  beschermde stads- en dorpsgezichtengezichten: als zodanig op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988 aangewezen gebieden;

 • e.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  casco: de bouwkundige hoofdstructuur van een pand, bestaande uit: dragende onderdelen (funderingen, kelders, gevels, balkdragende muren, kapconstructies en balklagen); vloeren en trappen; binnenafwerkingen, zoals binnenpleisterwerk en gewelven;

 • g.

  centrum: het gebied zoals omschreven in artikel 2:27 van de APV;

 • h.

  commissie Welstand en Monumenten: het op grond van artikel 12 van de Woningwet aangewezen adviesorgaan van de gemeente.

 • i.

  cultuurhistorische waardevolle elementen: elementen die minimaal 50 jaar oud zijn zoals voordeuren, glas in lood vensters, kozijnen, makelaars, windveren, gevelstenen, stoepen en trappen en andere elementen ter beoordeling aan de commissie Welstand en Monumenten;

 • j.

  eigenaar: onder eigenaar wordt mede verstaan de economisch eigenaar, de vereniging van eigenaren de opstaller, de erfpachter, de gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en die op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan de coöperatie toebehorende woning, een deelneming –of lidmaatschapsrecht op gebruik van een woning, een rechts- of natuurlijk persoon die in het bezit is van een voorlopig koopcontract danwel ten genoegen van burgemeester en wethouders aantoont dat hij op korte termijn zakelijk gerechtigde wordt.;

 • k.

  gemeentelijk monument: pand of object dat door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als beschermd monument en uit dien hoofde is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst;

 • l.

  haalbaarheidsonderzoek: een onderzoek naar de bouwtechnische gebreken van een te renoveren / restaureren pand, dat tevens uitsluitsel geeft over de kosten van de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om het pand in een goede bouwtechnische staat te brengen;

 • m.

  horecabedrijf in categorie B en B/C : de voor het publiek toegankelijk, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Zoals Café, bar, grandcafé, brasserie, wijnbar, lifestylebar, koffiehuis, restaurant en bistro. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf horend terras en andere horigheden;

 • n.

  Nota A&W: nota Architectuur en Welstand 2004 van de gemeente Schiedam;

 • o.

  ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

 • p.

  onderneming: een detailhandelsvestiging, adviesbureau, atelier of ambachtelijk bedrijf;

 • q.

  onderhoudsplan: een, door burgemeester en wethouders goedgekeurde, omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud en de termijnen waarbinnen het onderhoud zal worden uitgevoerd, teneinde het kwaliteitsniveau dat met de uitvoering van een restauratie/renovatie wordt bereikt te handhaven;

 • r.

  plan: de omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

 • s.

  pui: ondergevel van een pand, die mogelijk een winkelfunctie kent en waarbinnen zich de

 • t.

  winkelentree, etalages en bij voorkeur een opgang naar de boven gelegen woning(en) bevinden;

 • u.

  reclame: handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is;

 • v.

  renovatie: herstellen en zo nodig gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw waardoor het weer bruikbaar is naar de geldende maatstaven;

 • w.

  restauratie: het treffen van voorzieningen tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken – waarbij sprake is van meer dan normaal onderhoud – die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

 • x.

  rolluik: vensterluik van smalle latjes of strippen;

 • y.

  rijksmonument: pand dat als zodanig is aangewezen en uit dien hoofde is opgenomen in het Monumentenregister zoals bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988;

 • z.

  verlenen van subsidie: het besluit van burgemeester en wethouders dat een aanspraak op subsidie verschaft;

 • aa.

  vaststellen van de subsidie: het besluit van burgemeester en wethouders waarbij het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld en burgemeester en wethouders zich verplichten tot betaling;

Artikel 3 Gebied

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regelingartikel 4 lid a t/m i kan worden verleend voor verbetering van vastgoed, dat ligt in het gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling gevoegde kaart 1

  “Aanwijzing panden aanpak “Werk aan de Winkel 3.0”, te weten:

  • Hoogstraat ;

  • Appelmarkt ;

  • Korte Dam;

  • Alle panden in de stegen uitkomend op de Hoogstraat én Lange Haven.

 • 2.

  Subsidie op grond van deze regelingartikel 4 lid j t/m l kan worden verleend voor verbetering van de geluidsisolatie van de bestaande horeca exploitaties in de categorie B of B/C volgens de nota horecabeleid Schiedam en /of geldende exploitatie vergunning.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend voor:

 • a.

  het verwijderen van een gesloten rolluik en het aanbrengen van een doorzichtig rolluik conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W;

 • b.

  integrale aanpak van de voorgevel inclusief schilderen en indien gewenst vervangen of aanpassen van de bestaande pui conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W;

 • c.

  het verwijderen van reclame en het vervangen van reclame door een reclame conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W;

 • d.

  het verwijderen van een overhangende luifel;

 • e.

  het maken van een kwaliteitsplan door een architect;

 • f.

  het terugplaatsen en / of restaureren van authentieke gevelelementen per perceel;

 • g.

  het maken van een woning boven de winkel

 • h.

  het maken van een eigen toegang tot die woning;

 • i.

  het samenvoegen van twee of meer panden, waardoor er grotere winkelruimte ontstaat, conform de richtlijnen als vastgesteld in de Nota A&W;

 • j.

  het maken van een bouwkundig akoestisch onderzoek naar geluidsveroorzakende activiteiten en mogelijke maatregelen tegen overlast;

 • k.

  het aanbrengen geluidsbeperkende maatregelen voor horeca gelegenheden.

 • l.

  het uitvoeren van een eindmeting

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de

subsidie geweigerd indien:

 • 1.

  de staat van onderhoud van het pand niet op orde is of wordt gebracht;

 • 2.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de subsidie is verleend;

 • 3.

  voor dezelfde werkzaamheden op andere wijze subsidie wordt verleend;

 • 4.

  als binnen de daarvoor geldende termijn niet gereageerd is op een voornemen tot aanschrijving.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde hierover in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening wordt een aanvraag ingediend uiterlijk 6 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteiten.

 • 2.

  Een aanvraag gaat, naast de gegevens genoemd in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld van:

  • a.

   bij het weghalen van een gesloten rolluik en het aanbrengen van een rolluik:

   • i.

    een tekening/foto waarop het aan te brengen rolluik staat aangegeven;

   • ii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • b.

   bij een integrale aanpak van de voorgevel:

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief kleur –en materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • c.

   bij het verwijderen en het terugbrengen van een reclame:

   • i.

    een tekening of foto waarop de aan te brengen reclame staat aangegeven;

   • ii.

    een begroting van de werkzaamheden;

  • d.

   bij het verwijderen van een overhangende luifel:

   • i.

    een voorstel voor aanpassing van de gevel na het verwijderen van de luifel;

   • ii.

    een begroting van de werkzaamheden;

   • iii.

    een situatietekening.

  • e.

   bij het maken van een kwaliteitsplan door een architect

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief kleur –en materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • f.

   bij het terugplaatsen en / of restaureren van authentieke gevelelementen per perceel:

   • i.

    een tekening of foto, waarop de aan te brengen authentieke gevelelementen staat aangegeven;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving, inclusie kleur- en materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • g.

   het maken van een woning boven een winkel:

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief kleur –en materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • h.

   bij het maken van een eigen toegang tot de woning boven een winkel

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief kleur –en materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • i.

   bij het samenvoegen van twee of meerdere panden, waarbij het individuele pand zichtbaar blijft:

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief kleur –en materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • j.

   bij het maken van een bouwkundig akoestisch onderzoek naar geluidsveroorzakende activiteiten en mogelijke maatregelen tegen overlast voor horecagelegenheden:

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

  • k.

   bij het uitvoeren van de overlast beperkende maatregelen:

   • i.

    tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

   • ii.

    een gedetailleerde werkomschrijving inclusief materiaalkeuze of bestek;

   • iii.

    een begroting van de werkzaamheden.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (subsidiabele kosten)

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de realisatie van de werkzaamheden en door hen goedgekeurd zijn.

 • 2.

  Werkzaamheden die niet in de uitoefening van een bedrijf worden verricht komen niet voor vergoeding in aanmerking

Artikel 8. Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt voor:

 • a.

  het aanbrengen van een doorzichtig rolluik aan de binnenzijde van de gevel:

  • -

   100% van de subsidiabele kosten van het verwijderen van een dicht rolluik, met een maximale bijdrage van € 500,-;

  • -

   50% van de subsidiabele kosten van het aanbrengen van een doorzichtig rolluik, met een maximale bijdrage van € 2500,- ;

 • b.

  de integrale aanpak van de voorgevel inclusief schilderen en indien gewenst vervangen of aanpassen van de bestaande winkelpui:

  • -

   50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 12.500,-;

 • c.

  het aanbrengen van reclame en verlichting:

  • -

   100% van de subsidiabele kosten van het weghalen van de aanwezige reclame, met een maximale bijdrage van € 500,- ;

  • -

   50% van de subsidiabele kosten van het aanbrengen van passende reclame-uitingen met een maximale bijdrage van € 750,-

 • d.

  het verwijderen van een luifel aan de gevel

  • -

   100% van de subsidiabele kosten van het weghalen van een overhangende luifel met een maximale bijdrage van € 500,-;

 • e.

  het maken van een kwaliteitsplan door een architect:

  • -

   100% van de subsidiabele kosten voor het maken van een ontwerp, kosten constructeur e.d. met een maximale bijdrage van € 5.000,- per pand;

 • f.

  het terugplaatsen en /of restaureren van authentieke gevelelementen per perceel;

  • -

   50 % van de subsidiabele kosten met een maximale bijdrage van € 3.750,-

 • g.

  het maken van een woning boven een winkel:

  • -

   50% van de subsidiabele kosten tot een maximum subsidie van € 7.000,-

 • h.

  het maken van een eigen toegang tot de woning boven een winkel;

  • -

   50% van de subsidiabele kosten tot een maximum subsidie van € 6.000,-

 • i.

  het samenvoegen van twee of meerdere panden, waarbij het individuele pand zichtbaar blijft:

  • -

   50% van de subsidiabele kosten met een maximale bijdrage van € 6.000,-;

 • j.

  het bouwkundig akoestisch onderzoek naar oorzaak van geluidsoverlast en mogelijke maatregelen om te beperken voor horecagelegenheden uitgevoerd door een door de gemeente aangewezen bureau:

  • -

   80 % van de subsidiabele kosten tot een maximum subsidie van € 3.000;

  • -

   100 % van de subsidiabele kosten tot een maximum subsidie van € 5.000, indien als in vervolg op het onderzoek de bouwkundige maatregelen worden getroffen en geluidsmeting aantoont dat de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd:

 • k.

  het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen en het beperken van geluidsoverlast volgens het bouwkundig akoestisch advies en een eindmeting.

  • -

   50% van de subsidiabele kosten met een maximale bijdrage van € 12.500,-;

Artikel 9. Verdeling van de subsidie

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. Indien het om geringe aanvullingen gaat kunnen burgemeester en wethouders de aanvrager één maal in de gelegenheid stellen om deze aanvullingen binnen een door hen te stellen termijn in te dienen. In dat geval blijft de oorspronkelijke indieningsdatum van kracht.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de in deze regeling opgenomen activiteiten bedraagt € 700.000 ,- .

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1.

  Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart binnen een half jaar na de subsidieverlening.

 • 2.

  De uitvoering van de werkzaamheden dient te zijn afgerond binnen twee jaar na de subsidieverlening.

 • 3.

  Het pand wordt niet vervreemd nadat is aangevangen met de werkzaamheden en voordat burgemeester en wethouders de subsidie hebben vastgesteld.

 • 4.

  De eigenaar van een winkelpand dient zich in te spannen om de winkelruimte te verhuren of in gebruik te geven conform de afspraken zoals in de subsidie beschikking opgenomen.

 • 5.

  Om het volledige subsidiebedrag te behouden is de eigenaar verplicht om het pand in eigendom te behouden gedurende 5 jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden. Indien gedurende het eerste jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden het pand wordt vervreemd, dient 50% van de subsidie te worden terugbetaald. In de daarop volgende jaren wordt dit percentage telkens met 10% per jaar verminderd..

 • 6.

  Indien verhuur van een winkelruimte, na 6 maanden na gereedkomen van de werkzaamheden, nog niet is gelukt, dient de eigenaar de winkelruimte tegen een vergoeding van ten hoogste de variabele kosten beschikbaar te stellen voor van gemeentewege geaccordeerde initiatieven voor een tijdelijke invulling gedurende de periode van leegstand. Bij het niet voldoen aan deze verplichting kan het college gedurende de periode van zes maanden tot vijf jaar na gereedkoming van de werkzaamheden tot 50% van het subsidiebedrag terugvorderen.

Artikel 11 Bevoorschotting

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de aanvrager van een subsidie, bij de beschikking tot subsidieverlening een voorschot verlenen van maximaal 50% van de verleende subsidie.

 • 2.

  Het voorschot wordt uitbetaald op basis van originele nota’s waarop adres, factuurnummer, factuurdatum en een specificatie van de werkzaamheden zijn vermeld.

Artikel 12 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Binnen 13 weken na afronding van de werkzaamheden doet de subsidieontvanger hiervan melding aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De gereedmelding of de aanvraag tot vaststelling als bedoeld in artikel 16 van de Algemene subsidieverordening, gaat vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de kosten, waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de begroting, alsmede van de op de werkzaamheden betrekking hebbende originele rekeningen en betalingsbewijzen. Burgemeester en wethouders kunnen verlangen dat de gereedmelding vergezeld gaat van een accountantsverklaring omtrent de juistheid van alle gegevens.

 • 3.

  De subsidie wordt uitsluitend verstrekt op basis van originele facturen en betaalbewijzen waar op adres, factuurnummer, factuurdatum en een specificatie van de werkzaamheden zijn vermeld.

 • 4.

  Na vaststelling ontvangt de subsidieaanvrager de rekeningen en betalingsbewijzen terug en houdt alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden gedurende zeven jaar na de gereedmelding ter nadere controle beschikbaar.

 • 5.

  Eventueel teveel betaalde subsidie wordt teruggevorderd.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregels subsidie verstrekking “revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2013” , vastgesteld door burgemeester en wethouders op 11 juni 2013 wordt ingetrokken. Voor verleende subsidies blijft deze regelingen van kracht.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2015.

 • 3.

  Deze regeling eindigt op 31 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Werk aan de Winkel 3.0.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Schiedam d.d. 15 september 2015,

de secretaris, de voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM C.H.J. Lamers