Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Volmachten en machtigingen Gemeente Schouwen-Duiveland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmachten en machtigingen Gemeente Schouwen-Duiveland 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
  3. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2018Nieuwe regeling

13-02-2018

gmb-2018-40045

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachten en machtigingen Gemeente Schouwen-Duiveland 2018

De burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

overwegende dat het uit een oogpunt van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en voor het verrichten van feitelijke handelingen, waarbij de gemeente partij is en waarin hij bevoegd is de gemeente te vertegenwoordigen volmacht en/of machtiging te verlenen;

 

gelet op artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

overeenkomstig het aangehechte besluit volmacht en/of machtiging te verlenen aan de daarbij genoemde personen om de gemeente in de daarbij vermelde aangelegenheden te vertegenwoordigen.

 

 

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland op 13 februari 2018.

De burgemeester voornoemd,

G.C.G.M. Rabelink

Dit besluit treedt onmiddellijk na vaststelling in werking.

Op dat moment vervalt zijn besluit van 2 mei 2017 tot verlenen van volmacht en machtiging.

Bijlage I: VOLMACHTEN en MACHTIGINGEN GEHELE ORGANISATIE

 

nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ge(vol)machtigde

Specifieke bepalingen

1.

Ondertekenen van (voorlopige) overeenkomsten betreffende:

-aankoop gemeente-eigendommen;

-verkoop gemeente-eigendommen;

-huur en verhuur gemeente-eigendommen;

-pacht;

-vestigen van zakelijke rechten.

Coordinator ontwikkelingsbedrijf (OWB); bij afwezigheid jurist of beleidsmedewerker grondzaken OWB of afdelingshoofd Ruimte & Milieu

-Ondertekening namens burgemeester ter uitvoering van eerder genomen besluit.

-Niet dezelfde ondertekenaar als degene die het dossier in behandeling heeft.

 

2.

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het transport van de notariële akte betreffende:

-aankoop gemeente-eigendommen;

-verkoop gemeente-eigendommen;

-vestigen van zakelijke rechten.

Coordinator ontwikkelingsbedrijf (OWB); bij afwezigheid jurist of beleidsmedewerker grondzaken OWB of afdelingshoofd RenM

Idem

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Het ondertekenen van de overeenkomst tussen gemeente, beheerder locatie en aanstaande partners voor sluiten huwelijk/registreren partnerschap op bijzondere locatie.

Specialist BRP/Coordinator Burgerzaken

Ondertekening namens burgemeester ter uitvoering van eerder genomen besluit.

 

 

 

4.

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het passeren van de notariële akte betreffende vestiging krediethypotheek.

Hoofd afdeling WWL

Idem

 

 

 

 

5.

Ondertekenen van een overeenkomst t.b.v. de interne bedrijfsvoering en het dagelijks functioneren van het bestuurs- en ambtelijk apparaat.

Afdelingshoofd of hoofd uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte.

Idem

 

 

 

 

 

6.

Ondertekenen van exploitatieovereenkomsten.

Afdelingshoofd RenM

Idem en als raming van kosten in gebied (6.2.5 Bro) minder bedraagt dan € 10.000,-.

 

 

 

 

 

 

7.

Ondertekenen van overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemers van een ruimtelijk plan t.b.v. de landschappelijke inpassing van een perceel of de uitvoering van een plan voor ruimtelijke kwaliteitswinst (verevening).

Afdelingshoofd RenM

Ondertekening namens burgemeester ter uitvoering van eerder genomen besluit.

 

 

 

 

8.

Ondertekenen van overeenkomsten t.b.v. planschadeverhaal ex. Artikel 6.4a Wro.

Afdelingshoofd RenM

Idem