Regelingen van Gemeente Sint-Oedenrode

RegelingDatum inwerkingtreding
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van gemeente Sint-Oedenrode 20102/1/2010
de Verordening geurhinder en veehouderij6/25/2006
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sint-Oedenrode10/1/2010
Verordening declaratiefonds Sint-Oedenrode 20101/1/2010
Verordening VROM Starterslening3/2/2007
Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Sint-Oedenrode 200911/1/2009
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Sint-Oedenrode 201012/8/2010
Verordening inzake de behandeling van subsidieaanvragen bijzondere culturele evenementen7/1/2001
Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 20103/1/2010
Verordening tot vaststelling van de regels voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente sint-oedenrode11/15/2003
Verordening tot vaststelling van de regels over het te verichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur van de gemeente Sint-Oedenrode6/1/2004
Verordening tot vaststelling van de regels over het te verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur van de gemeente sint-oedenrode11/15/2003
Gedragscode voor bestuurders in de Gemeente Sint-Oedenrode 1/29/2004
Verordening burgerparticipatie sint-oedenrode9/1/2004
Afstemmings- en fraudeverordening Wet Werk en Bijstand van de gemeente Sint Oedenrode1/1/2005
Verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend1/1/2005
Verordening Wet Kinderopvang1/1/2005
Wegsleepverordening Gemeente Sint-Oedenrode 200412/23/2004
Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (inspraakverordening)11/17/2005
Afvalstoffenverordening 2006 gemeente Sint-Oedenrode12/15/2011
Afvalstoffenverordening 2006 gemeente Sint-Oedenrode1/10/2007
Verordening raadscommissies3/28/2013
Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen7/5/2007
Destructieverordening Sint-Oedenrode 200711/15/2007
Reglement van orde voor de gemeenteraad3/14/2002
Verordening gemeente Sint-Oedenrode inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden3/19/2008
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente sint-oedenrode4/24/2008
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens8/28/2008
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Sint-Oedenrode 20087/1/2008
Erfgoedverordening gemeente Sint-Oedenrode 20081/1/2009
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeente Sint-Oedenrode3/1/2009
Verordening rekenkamercommissie gemeente Sint-Oedenrode 20095/28/2009
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint-Oedenrode 20096/18/2009
Verordening leerlingenvervoer gemeente Sint-Oedenrode8/20/2009
Brandbeveiligingsverordening 10/15/2009
Raadsbesluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren10/1/2009
Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Sint-Oedenrode1/1/2009
Subsidieverordening welzijn 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2010 (Diftar) 1/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 20101/1/2010
verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges 20107/1/2010
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Oedenrode 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2011 (Diftar)1/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20111/1/2011
VERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS1/1/1998
VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN10/17/1996
Marktverordening1/1/2001
Erfgoedverordening 201011/18/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 2/5/2011
Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 20115/1/2011
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeente Sint-Oedenrode1/1/2011
Verordening leerlingenvervoer gemeente Sint-Oedenrode 20116/9/2011
Marktverordening gemeente Sint-Oedenrode 20119/1/2011
Huisvestingsverordening Sint-Oedenrode7/7/2011
Subsidieverordening welzijn 20121/1/2012
Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen (Verordening BRP)11/3/2011
Algemene Plaatselijke Verordening 201112/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2012 (Diftar)12/22/2011
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 201212/23/2011
Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 201212/22/2011
Verordening of de heffing en invordering van marktgelden 201212/22/2011
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201212/22/2011
Eerste wijziging van de verordening onroerende zaakbelastingen 20122/2/2012
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20121/22/3000
Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand1/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 201212/24/2011
Verordening op de heffing en invoerdering van leges 201212/24/2011
Verordening maatschappelijke ondersteuning Sint-Oedenrode 20124/1/2012
Bouwverordening4/1/2012
Erfgoedverordening gemeente Sint-Oedenrode 20124/12/2012
Verordening winkeltijden Sint-Oedenrode 20126/1/2012
verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 20126/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201312/25/2012
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201312/25/2012
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 201312/25/2012
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 201312/25/2012
Verordening op de heffing en invoering van de afvalstoffenheffing 2013 (Diftar)12/25/2012
Verordening op de heffing en invordering van leges 201312/27/2012
Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Sint-Oedenrode1/1/2013
de eerste wijziging van de verordening op de heffing van onroerende zaakbelastingen 20132/14/2013
Algemene Plaatselijke Verordening 20121/10/2013
Reglement van Orde3/28/2013
Algemene Plaatselijke Verordening 20131/1/2014
Verordening maatschappelijke ondersteuning Sint-Oedenrode 20141/1/2014
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Sint-Oedenrode 20131/1/2014
Verordening Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 201312/1/2013
Huisvestingsverordening Sint-Oedenrode 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van leges 201412/27/2013
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 201412/27/2013
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 201412/25/2013
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201412/25/2013
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2014 (Diftar)12/25/2013
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201412/25/2013
Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 20142/13/2014
Algemene plaatselijke verordening 20143/28/2014
Brandbeveiligingsverordening 20143/28/2014
Verordening Basisregistraties Personen1/6/2014
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad6/4/2015
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad4/19/2014
Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel 20146/18/2014
Verordening elektronische kennisgeving Sint-Oedenrode 20146/18/2014
Verordening leerlingenvervoer Sint-Oedenrode 2014 8/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van leges 20143/9/2014
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Oedenrode 20151/1/2015
Subsidieverordening welzijn 20151/1/2015
Verordening Jeugdhulp gemeente Sint-Oedenrode 20151/1/2015
Verordening Gemeentelijk Minimabeleid (voorheen declaratiefonds) 20151/1/2015
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2015 (Diftar)1/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20152/10/2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20151/1/2015
Participatieverordening 20152/7/2015
Verordening Tegenprestatie Participatiewet 20152/6/2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet, IOAW en IOAZ 20152/6/2015
Verordening handhaving Participatiewet IOAW en IOAZ 20152/6/2015
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 20152/6/2015
Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs gemeente Sint-Oedenrodde 20151/1/2015
Verordening op de vertrouwensscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 4/8/2015
Verordening instelling werkgeverscommissie5/7/2015
Verordening rekenkamercommissie Meierijstad7/1/2015
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 20152/6/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 201612/31/2015
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201612/29/2015
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 201612/29/2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201612/29/2015
CAR/UWO1/1/2017
CAR/UWO1/1/2016
CAR/UWO1/1/2016
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 201612/16/2016
Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 e.v.1/1/2017
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201612/17/2016