Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening inzake de behandeling van subsidieaanvragen bijzondere culturele evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening inzake de behandeling van subsidieaanvragen bijzondere culturele evenementen
CiteertitelVerordening adviescommissie bijzondere culturele evenementen 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet
 2. Subsidieverordening Welzijn
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200101-01-2019nieuwe regeling

31-05-2001

Onbekend

2001, 51/2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de behandeling van subsidieaanvragen bijzondere culturele evenementen

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2001, nr. 51/2001;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de subsidieverordening Welzijn

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende Verordening inzake de behandeling van subsidieaanvragen bijzondere culturele evenementen.

HOOFDSTUK I Begripsbepalingen

Artikel 1:

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bijzondere culturele evenementen: bijzondere experimentele, vernieuwende en nieuwe initiatieven op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening

 • b.

  Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Commissie: vaste commissie voor advies bijzondere culturele evenementen.

HOOFDSTUK II De commissie

Artikel 2: Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een tenminste 3 leden, die worden benoemd door de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders;

 • 2. De leden worden benoemd voor een periode van 2 jaar, welke termijn door het bestuursorgaan maximaal twee maal met hetzelfde aantal jaren kan worden verlengd;

 • 3. De leden beschikken over deskundigheid op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening;

 • 4. De leden zijn onafhankelijk en maken geen onderdeel uit van een van de plaatselijke verenigingen/ organisaties;

 • 5. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 3. Taak commissie

 • 1. De commissie heeft als taak het op een deskundige wijze beoordelen van subsidie-aanvragen in het kader van de subsidieverordening Welzijn, titel VIII “ bijzondere culturele evenementen”;

 • 2. De commissie adviseert het bestuursorgaan ten aanzien van de ingediende aanvragen;

 • 3. Voor de beoordeling van de aanvragen worden de criteria zoals vermeld in artikel 83 van de subsidieverordening Welzijn gehanteerd.

Artikel 4. Procedure.

 • 1. Een aanvraag in het kader van de regeling bijzondere culturele evenementen wordt ingediend bij het bestuursorgaan;

 • 2. Het bestuursorgaan stelt de aanvrage zo spoedig mogelijk ter beschikking van de adviescommissie;

 • 3. Het advies van de commissie wordt onder medezending van een beoordelingsverslag, binnen 8 weken na binnenkomst van de aanvraag ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuursorgaan;

 • 4. Het bestuursorgaan neemt binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de commissie een definitief besluit ten aanzien van de aanvraag.

HOOFDSTUK III Slotbepalingen

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan. Bekendmaling zal plaatsvinden nadat de gemeenteraad voor de eerste maal de leden heeft benoemd.

Artikel 6 Citeertitel:

Deze verordening kan worden aangehaald als de verordening Adviescommissie bijzondere culturele evenementen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 31 mei 2001.

De secretaris
De voorzitter