Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 2010
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet Werk en Bijstand, art. 47
 3. Wet investeren in jongeren, art. 12 eerste lid onderdeel D
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201001-01-2015nieuwe regeling

25-02-2010

Onbekend

2010, 22/2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 2010

Besluit

Vast te stellen de: Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 2010

Artikel 1 Definities

 • a.

  De wet: de Wet werk en bijstand (WWB)

 • b.

  De WIJ: de Wet investeren in jongeren van Sint-Oedenrode.

 • c.

  Het college: Het college van burgemeester en wethouders

 • d.

  De gemeente: De gemeente Sint-Oedenrode

 • e.

  Cliënten: Personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet en als bedoeld in artikel 2 van de WIJ.

 • f.

  Het reglement: Het reglement van cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college bevordert het in stand houden van een orgaan, bestaande uit cliënten, of hun vertegenwoordigers wanneer deze blijkens hun statuten zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten, hierna te noemen:

Cliëntenparticipatie, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de wet, zoals beschreven in deze verordening.

Artikel 3 Samenstelling cliëntenparticipatie

 • 1. De cliëntenparticipatie is een officieel en onafhankelijk inspraakorgaan binnen de gemeente Sint-Oedenrode.

 • 2. De werkzaamheden van de cliëntenparticipatie zijn blijkens het reglement van de cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode gericht op het op gestructureerde wijze behartigen van de belangen van de groep mensen met een minimum inkomen.

 • 3. De cliëntenparticipatie bestaat uit individuen en vertegenwoordigers van organisaties, die in algemene zin te maken hebben met de doelgroep; mensen met een minimum inkomen in Sint-Oedenrode.

 • 4. De cliëntenparticipatie functioneert onder de naam: Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

 • 5. Cliënten worden aangemoedigd deel te nemen aan de cliëntenparticipatie.

Artikel 4 Faciliteiten

 • 1. De cliëntenparticipatie zorgt voor toegankelijke vergaderruimte voor de leden.

 • 2. De cliëntenparticipatie is schriftelijk en/of telefonisch, per fax en/of digitaal bereikbaar voor leden, cliënten en de gemeente.

 • 3. De gemeente stelt aan de cliëntenparticipatie facilitaire (vergaderruimte) en financiële middelen ter beschikking zodat dit orgaan naar behoren kan functioneren.

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenparticipatie

De cliëntenparticipatie komt minimaal eenmaal per zes weken bijeen voor periodiek overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente.

Artikel 6 Agendering

De data voor periodiek overleg worden, conform het reglement zoveel als mogelijk per halfjaar vastgelegd. Het opmaken en vaststellen van de agenda geschiedt conform de richtlijnen die hieromtrent zijn opgenomen in het reglement.

Artikel 7 Standpunten cliëntenparticipatie

De cliëntenparticipatie kan aan het college gevraagd en ongevraagd zijn standpunten en adviezen kenbaar maken over de uitvoering van de wet.

Artikel 8 Periodiek overleg met de gemeente

De cliëntenparticipatie overlegt in beginsel halfjaarlijks met vertegenwoordigers van de gemeente.

Artikel 9 Incidenteel overleg met de gemeente

Zowel de cliëntenparticipatie als vertegenwoordigers van de gemeente kunnen het initiatief nemen voor aanvullend incidenteel overleg. Indien het een belangrijk onderwerp betreft waarvoor bovendien onmiddellijke actie vereist is, wordt nagestreefd deze vergadering binnen een week nadat de behoefte is ontstaan te organiseren.

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht

De cliëntenparticipatie neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenparticipatie informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 11 Informatievoorziening door de gemeente

 • 1. Door of namens het college wordt de cliëntenparticipatie tijdig voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak relevante en begrijpelijke informatie. Deze informatie wordt zowel schriftelijk als digitaal aangeleverd.

 • 2. Voorafgaand aan de vaststelling van beleidsterreinen vraagt de gemeente aan de cliëntenparticipatie zodanig tijdig om advies, zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op te nemen besluiten.

 • 3. Onder tijdig wordt verstaan dat WWB-gerelateerde onderwerpen vóór behandeling door een (voorbereidings)commissie of de gemeenteraad van advies kunnen worden voorzien.

 • 4. De gemeente geeft binnen redelijke termijn terugkoppeling aan de cliëntenparticipatie wat er met de door de cliëntenparticipatie gegeven adviezen is gedaan.

 • 5. De adviezen van de cliëntenparticipatie worden door het college bij de raadsvoorstellen gevoegd. Ingeval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de cliëntenparticipatie zal het college aangeven op welke gronden van het advies van de cliëntenparticipatie is afgeweken.

Artikel 12 Het reglement

Voor het organiseren en het functioneren van de cliëntenparticipatie gelden de uitgangspunten van het reglement.

Artikel 13 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode 2010.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1maart 2010.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 25 februari 2010.

De griffier
De voorzitter

NOTA VAN TOELICHTING VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE SINT-OEDENRODE 2010

Algemeen

Bij de behandeling van de Wet werk en bijstand is naar aanleiding van een amendement van het Tweede-Kamerlid Bakker een artikel ingevoegd over cliëntenparticipatie. Doel van dit amendement is dat de cliëntenparticipatie bij de gemeenten op een lijn wordt gebracht met de Wet SUWI. Daarin wordt gesteld dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoeringsstructuur waarin de cliënt centraal staat.

Artikel 47 van de Wet werk en bijstand schrijft voor dat gemeenten bij verordening regels opstellen voor cliëntenparticipatie.

De gemeente Sint-Oedenrode hecht grote waarde aan cliëntenparticipatie.

Met deze verordening wordt in feite geregeld wat de gemeente Sint-Oedenrode al doet, namelijk dat het college zich inspant voor het bestaan van een orgaan dat zich richt op de belangenbehartiging van gemeenteburgers met een inkomen op het minimumniveau in het algemeen en in het bijzonder bijstandsgerechtigden, mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en andere werkloze werkzoekenden zonder uitkering die onder de werking van de WWB vallen.

Wet investeren in jongeren

Deze wet is per 1 oktober 2009 in werking getreden. In artikel 12 van de WIJ is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de wijze waarop jongeren worden betrokken bij de uitvoering van de WIJ.

Artikel 12 van de WIJ is op het punt van de cliëntenparticipatie qua strekking identiek aan artikel 47 WWB (Wet werk en bijstand). Daarom is aansluiting bij de cliëntenparticipatie WWB ook door de regeling aanbevolen. Deze aanbeveling is overgenomen. Daarbij wordt de bestaande overlegpartner cliënten- participatie geact de jongeren te vertegenwoordigen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen.

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college spant zich in voor cliëntenparticipatie. Zij doet dit door het ‘voort’bestaan van een cliëntenparticipatie te bevorderen. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze verordening zijn van toepassing op de cliëntenparticipatie waarmee het college afspraken maakt om de belangenbehartiging voor een bepaalde periode uit te voeren.

De cliëntenparticipatie kan zijn standpunten over de uitvoering van de wet en de WIJ aan het college kenbaar maken. Het gaat daarbij om een breed scala van onderwerpen die de cliënten raken, zoals inkomensverstrekking, arbeidsreïntegratie, werkleeraanbod en fraudebestrijding.

De wijze waarop de cliëntenparticipatie betrokken wordt, is beschreven in de rest van de verordening.

Artikel 3 Samenstelling cliëntenparticipatie

De cliëntenparticipatie moet een rechtspersoon zijn zonder winstoogmerk. De doelstellingen moeten vastgelegd zijn en er mag geen winst behaald worden met de activiteiten die voor de cliënten worden verricht.

De werkzaamheden van de cliëntenparticipatie moeten gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten. Dit blijkt uit het reglement.

Omdat het hier onder meer gaat om belangenbehartiging van cliënten, is het wenselijk, en zelfs noodzakelijk, dat de cliëntenparticipatie voor een deel bestaat uit leden van de doelgroep zelf.

Uiteraard mag de doelgroep zich laten vertegenwoordigen. De werkzaamheden van deze vertegenwoordigers moeten ook gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten met betrekking tot de uitvoering van de wet door de gemeente. Ook hier moet dit blijken uit de statuten.

Het kan ook nuttig zijn input vanuit andere expertises bij de belangenbehartiging te betrekken. Zo kunnen bijvoorbeeld (vertegenwoordigers van) mensen met een WAO-uitkering een belangrijke bijdrage leveren.

Artikel 4 Faciliteiten

De cliëntenparticipatie moet zorgen voor afdoende faciliteiten, zowel voor de leden als voor de cliënten. De leden moeten kunnen vergaderen en de nodige informatie verzamelen. Daarnaast moet de cliëntenparticipatie voldoende bereikbaar zijn voor leden, cliënten en de gemeente. De gemeente komt de cliëntenparticipatie tegemoet in financiële zin en in het beschikbaar stellen van vergaderruimte.

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenparticipatie

Om hun taak goed uit te kunnen oefenen, moeten de leden van de cliëntenparticipatie periodiek bij elkaar komen voor overleg. In beginsel vindt eenmaal per zes weken overleg plaats.

Artikel 6 Agenderen

Voor het opstellen van de agenda zijn regels opgenomen in het reglement van de cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

Artikel 7 Standpunten cliëntenparticipatie

De cliëntenparticipatie heeft de bevoegdheid aan het college, gevraagd en ongevraagd, zijn standpunten over de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de WIJ kenbaar te maken.

Wanneer de gemeente nieuwe plannen maakt, of veranderingen wil aanbrengen in de dienstverlening, en deze de belangen van cliënten raken, kan het college de cliëntenparticipatie vragen om zijn mening.

Andersom kan de cliëntenparticipatie zijn standpunten en adviezen aan het college kenbaar maken, wanneer hij van mening is dat de belangen van cliënten geraakt worden door plannen van of uitvoering door de gemeente.

Het college neemt kennis van de standpunten van de cliëntenparticipatie, maar is er niet aan gehouden.

Zie verder de toelichting op artikel 11.

Artikel 8 Periodiek overleg met de gemeente

In dit artikel is geregeld dat de cliëntenparticipatie periodiek overleg heeft met de gemeente. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de cliëntenparticipatie en de gemeente, de laatste zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, in ieder geval twee maal per jaar bijeen komen voor het voeren van overleg over de uitvoering van de wet en de WIJ door de gemeente.

Wanneer het duidelijk is dat bijeenkomen niet zinvol is, bijvoorbeeld in vakantietijd, kunnen partijen in gezamenlijk overleg besluiten dat het overleg niet plaatsvindt.

Zowel de gemeente als de cliëntenparticipatie kunnen hierbij agendapunten inbrengen.

Artikel 9 Incidenteel overleg met de gemeente

Het kan voorkomen dat de periodieke overleggen, zoals beschreven in artikel 8, niet afdoende of geschikt zijn om alle voor de cliëntenparticipatie relevante onderwerpen aan de orde te stellen. De periodieke overleggen zijn niet van dien aard dat daar alles tot in detail besproken kan worden. De cliëntenparticipatie kan dan nader overleg plegen met de betrokken beleidsambtenaar.

Daarnaast is het mogelijk dat dringende beleidskeuzes gemaakt moeten worden in de periode tussen twee periodieke overleggen. Ook in dat geval kan de cliëntenparticipatie de betrokken beleidsambtenaar tussentijds benaderen voor overleg.

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht

Om een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de cliëntenparticipatie soms in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overgelegd worden.

Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college, geldt tot dat moment voor de cliëntenparticipatie de geheimhoudingsplicht.

Dit houdt onder andere in dat de cliëntenparticipatie (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden, en ook zijn leden zich aan de geheimhoudingsplicht houden. Na schriftelijke toestemming van de gemeente mag de cliëntenparticipatie (de inhoud) van beleidsplannen openbaar maken. Een openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders mag beschouwd worden als schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Artikel 11 Informatievoorziening door de gemeente

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de cliëntenparticipatie informatie van de gemeente nodig.

In ieder geval geeft het college de cliëntenparticipatie het voorlichtingsmateriaal voor cliënten en relevante conceptbeleidsstukken. Het gaat daarbij om conceptbeleidsstukken over de uitvoering van de wet en de WIJ, zoals het beleidsplan ter uitvoering van de Wet werk en bijstand en de verantwoording daarvan.

De gemeente draagt zorg voor een tijdige verstrekking van relevante informatie. Onder tijdig wordt verstaan dat een redelijke tijd wordt gegund om de stukken te bestuderen. Het uit te brengen standpunt of advies van de cliëntenparticipatie moet mee kunnen wegen in de besluitvorming van het gemeentebestuur.

Adviezen en of standpunten van de cliëntenparticipatie worden daarom toegevoegd aan de voorstellen die door het college aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Artikel 12 Het reglement

De uitgangspunten en praktische werkwijze van de cliëntenparticipatie zijn vastgelegd in het reglement van de cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

Artikel 13 Citeerwijze en inwerkingtreding

Hier worden de naam van de verordening en de datum van inwerkingtreding geregeld.