Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening raadscommissies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening raadscommissies
CiteertitelVerordening raadscommissies
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201301-01-2017wijziging art. 2 (nieuw art. 4; art. 4 wordt art. 5)

28-03-2013

De MooiRooi Krant 24-04-2013

21/2013
25-01-2007nieuwe regeling

25-01-2007

Onbekend

2006, 4/2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Raadscommissie

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Overwegende, dat het wenselijk is de door zijn raad op 13 maart 2002 vastgestelde en op 24 december 2004 gewijzigde Verordening raadscommissies in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen;

gezien het voorstel van de Werkgroep Bestuursstructuur van 12 december 2006, nr 4/2007;

Gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Besluit

 • A.

  De Verordening raadscommissies in te trekken.

 • B.

  Vast te stellen de volgende verordening.

Verordening Raadscommissie.

Artikel 1.

 • 1. Er is een raadscommissie, genaamd “Voorbereidingscommissie”: en hierna genoemd: de commissie, die de besluitvorming van de raad kan voorbereiden en met het college of de burgemeester kan overleggen.

 • 2. De Agendacommissie, als bedoeld in het reglement van orde voor de raad, verdeelt zo nodig bij de agendering de stukken voor de commissie in

  • a.

   stukken die de commissie worden voorgelegd ter informatie en/of oriëntatie; deze komen aan de orde in een informerende/oriënterende vergadering

  • b.

   stukken die de commissie worden voorgelegd ter opiniering/ voorbereidend voor besluitvorming in de eerstkomende raadsvergadering; deze komen aan de orde tijdens een opiniërende / voorbereidende vergadering.

Artikel 2

 • 1. De commissie bestaat uit de leden van de raad.

 • 2. Leden kunnen zich laten vervangen door een niet-raadslid. De voorzitter kan zich steeds laten vervangen door een niet-raadslid.

 • 3. Per fractie kan maximaal één niet-raadslid worden benoemd.

 • 4.Ieder lid van de commissie, met inbegrip van de fungerend voorzitter, heeft één stem. Het stemrecht is voorbehouden aan de raadsleden.

 • 5. De commissieleden niet-raadsleden ontvangen voor iedere door hen als plaatsvervanger bijgewoonde vergadering van de commissie een vergoeding op basis van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3.

De griffier of zijn plaatsvervanger is aanwezig bij elke vergadering.

Artikel 4.

 • 1. De griffier draagt er zorg voor dat van elke commissievergadering een verslag gemaakt wordt, dat in ontwerp wordt gezonden aan de leden van de raad, de commissieleden-niet-raadsleden en aan het college.

 • 2. Bij het begin van de vergadering wordt zoveel mogelijk, het verslag van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 5.

 • 1. De zittingsduur van de leden is gelijk aan die van de leden van de raad; tussentijds benoemde leden treden af op het voor hun voorgangers geldende tijdstip.

 • 2. De leden niet raadsleden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij delen dit mede aan de voorzitter van de raad.

Artikel 6.

 • 1. De vergaderingen van de commissie vinden als regel plaats volgens het vergaderschema.

 • 2. De commissies vergaderen voorts zo vaak de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste zes leden daarom verzoeken.

 • 3. Alvorens de oproepingsbrief wordt verzonden, stelt de voorzitter in overleg met de griffier de voorlopige agenda vast.

 • 4. De voorzitter zendt - spoedeisende vergaderingen uitgezonderd - zoveel mogelijk ten minste zeven dagen/5 werkdagen vóór een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de onderwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.

 • 5. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag, nieuws-, of huis aan huisbladen, in het gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en zo mogelijk door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 6. De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende voorstellen kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 13.

Artikel 7.

 • 1. De voorzitter kan de burgemeester of een of meer wethouders uitnodigen om in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2. Indien de burgemeester of een wethouder bij een commissievergadering aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiervoor voor de vaststelling van de voorlopige agenda een verzoek aan de voorzitter.

 • 3. Voor de verzending van de schriftelijke oproep beslist de voorzitter.

Artikel 8.

 • 1. De commissie kan op voorstel van een lid van de commissie of de voorzitter besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.

 • 2. De commissie kan bij vaststelling van de agenda in de vergadering besluiten op voorstel van een lid van de commissie of de voorzitter, onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, aan de agenda toe te voegen of onderwerpen af te voeren.

 • 3. De commissie kan besluiten in spoedeisende gevallen, op voorstel van een lid van de commissie of de voorzitter, onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, terstond in behandeling te nemen.

Artikel 9.

 • 1. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter of een commissielid dit nodig acht.

 • 3. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4. Leden van de raad zijn bevoegd commissievergaderingen als toehoorder bij te wonen.

 • 5. Leden van de raad kunnen, wanneer zij inzage wensen van stukken ten aanzien waarvan door de commissie geheimhouding is opgelegd, zich daartoe wenden tot de griffier of de door hem aangewezen ambtenaren. Indien de griffier of de door hem aangewezen ambtenaar van oordeel is, dat de inzage moet worden geweigerd wegens strijd met het openbaar belang, dan legt hij die beslissing daaromtrent voor aan de commissie.

Artikel 10.

 • 1. De vergadering wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter binnen 24 uur een nieuwe vergadering waarin in ieder geval de agendapunten van de in het eerste lid bedoelde vergadering worden behandeld, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 11.

 • 1. De commissies brengen gevraagd of ongevraagd standpunten of adviezen uit.

 • 2. Leden die persoonlijke belangen hebben bij een zaak, onthouden zich van een openbare mening en stemming daarover.

Artikel 12.

 • 1. In een informerende / oriënterende vergadering ligt de nadruk op informatie-uitwisseling en dialoog. Aanwezige commissieleden en anderen, zoals andere burgers en deskundigen, collegeleden en ambtelijke ondersteuning zijn daarbij als uitgangspunt deelnemers aan de vergadering.

 • 2. Behalve deelnemers, uitgenodigd door de commissie, de voorzitter of het college, kunnen de leden van de commissie zich laten vergezellen van een door hen uitgenodigde gast.

Artikel 13.

 • 1. Na de opening van een opiniërende / voorbereidende vergadering .kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.

 • 2. Het woord kan niet gevoerd worden

  • a.

   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.

 • 4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde

 • 5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de commissie doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 14.

De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen. Ingeval van een informerende / oriënterende vergadering nemen de deelnemers doorgaans plaats aan de vergadertafel.

De voorzitter kan de commissie voorstellen een lid dat door zijn gedrag de geregelde gang van zaken nadelig beïnvloedt, de verdere aanwezigheid in de vergadering met onmiddellijke ingang ontzeggen.

Hij kan de commissie voorstellen andere maatregelen van orde te nemen.

Artikel 15.

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

C. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 25 januari 2007

De griffier
De voorzitter