Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Reglement van Orde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingReglement van Orde
CiteertitelReglement van Orde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201319-04-2014Onbekend

28-03-2013

De MooiRooi Krant, 24-04-2013

21/2013

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Overwegende dat het wenselijk is het door de raad op 13 maart 2002 vastgestelde en nadien op 23 december 2004 en op 25 januari 2007 gewijzigde reglement van orde voor de gemeenteraad te wijzigen;

gezien het voorstel van d.d. 26-03-2013, met nummer 21/2013;

gelet op artikel 16 (Reglement van orde) van de Gemeentewet;

Besluit : het reglement van orde voor de gemeenteraad als volgt te wijzigen.

ARTIKEL I

Artikel 3b wordt zodanig gewijzigd dat het als volgt komt te luiden.

Artikel 3b: Het presidium

 • 1.

  De raad heeft een presidium.

 • 2.

  Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • 3.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het presidium.

 • 4.

  Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.

 • 5.

  Elke fractievoorzitter heeft één stem in het presidium.

 • 6.

  Het presidium stuurt de griffie(r) aan en vervult als zodanig de werkgeversrol namens de raad. De voorzitter en de raadsnestor verzorgen samen de in dit verband voorkomende uitvoerende taken (o.a. functionerings- en beoordelingsgesprekken).

  Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad en van zijn commissies. In het presidium worden de leden geïnformeerd over onderwerpen die nog niet besluitrijp zijn voor behandeling in de gemeenteraad en/of een vertrouwelijk karakter hebben. Voorts kunnen persoonlijk getinte zaken van of tussen individuele raadsleden of –fracties in vertrouwelijkheid worden besproken.

ARTIKEL II

Artikel 34 wordt zodanig gewijzigd dat het als volgt komt te luiden.

Artikel 34: Moties

 • 1.

  Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen.

 • 2.

  Een motie moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter worden ingediend. Een motie over een niet geagendeerd onderwerp wordt ten minste één uur voor aanvang van de raadsvergadering schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter ingediend.

 • 3.

  De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.

 • 4.

  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van

28 maart 2013

de griffierM.H.J.van Els
de voorzitterP.M.Maas