Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 2013
CiteertitelGedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201301-01-2017nieuwe regeling

28-11-2013

De MooiRooi Krant, 04-12-2013

68/2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 2013

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-09-2013, met nummer 68/2013;

en gelet op : de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

Besluit : tot het

 • 1.

  Intrekken van de verordening “Gedragscode voor bestuurders” die door de raad op 29 januari 2004 is vastgesteld.

 • 2.

  Vaststellen van de verordening “Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 2013”

Preambule

Kernbegrippen integriteit van politieke ambtsdragers

Leden van het bestuur van de gemeente Sint-Oedenrode stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politiek ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. Navolgende kernbegrippen zijn daarbij leidend en plaatst integriteit van politieke ambtsdragers in een breder perspectief.

 • 1.

  Dienstbaarheid

  Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 • 2.

  Functionaliteit

  Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

 • 3.

  Onafhankelijkheid

  Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 • 4.

  Openheid

  Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

 • 5.

  Betrouwbaarheid

  Op een politieke ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 • 6.

  Zorgvuldigheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers gelijk en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Deze kernbegrippen zijn de toetsen voor de nu volgende gedragsafspraken.

Deze

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers, zijnde de leden van de gemeenteraad, de leden van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, leden van de raadscommissies ex artikel 82 en 84 van de Gemeentewet van de gemeente Sint-Oedenrode tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

 • 2. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt bespreking inzake college en burgemeester plaats in college en fractievoorzittersoverleg. Inzake de raad vindt bespreking plaats in het fractievoorzittersoverleg.

 • 3. Politieke ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 4. Een politieke ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 1. Een politieke ambtsdrager, doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. 1 De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2. Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politieke ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3. Een oud-politieke ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambt uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Sint-Oedenrode.

 • 4. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politieke ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 5.Een politiek ambtsdrager neemt niet deel aan besluitvorming over een opdracht aan een aanbieder van diensten of zaken indien hij een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht2. In de hoedanigheid van raadslid neemt hij niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem persoonlijk aangaat als bedoeld in artikel 28 Gemeentewet3.

 • 6. Een politieke ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

 • 7. Een politieke ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van al zijn nevenfuncties en qualitate qua (q.q.)-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, een indicatie van het tijdsbeslag4 en of de functies bezoldigd dan wel onbezoldigd zijn.

 • 8. Een politieke ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie (onkostenvergoedingen zijn wel toegestaan), tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente. Voor een voltijds bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties.

Artikel 3 Informatie

 • 1. Een politieke ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 2. Een politieke ambtsdrager houdt geen informatie achter die nodig is voor een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming.

 • 3. Een politieke ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 4. Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 5. Een politieke ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail en internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente.

Artikel 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 1. Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 2. Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 25, - vertegenwoordigen, worden gemeld en geregistreerd. Het college en de gemeenteraad melden dit bij de burgemeester.

 • 3. Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50, - vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente Sint-Oedenrode. Deze geschenken en giften moeten afgegeven worden aan de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde vertegenwoordigen tussen de €25, - en € 49,99 worden wel gemeld, maar kunnen worden behouden.

 • 4. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een collegelid dit in het college, een raads- of commissielid dit in het fractievoorzittersoverleg, waarna door het college resp. het fractievoorzittersoverleg een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 5. Aanbiedingen voor privewerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet geaccepteerd.

 • 6. Een politieke ambtsdrager bespreekt in het college c.q. in het fractievoorzittersoverleg, uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Artikel 5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse dienstreizen

 • 1. Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politieke ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 2. Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 3. Een politieke ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het Koninkrijk in de Caraïben en de BES eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of buitenlands werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuur waar hij deel van uit maakt. Een collegelid in het college en een raadslid in de fractievoorzittersoverleg.

  Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een bestuurder betreft wordt de gemeenteraad van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

 • 4. Een politieke ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het college of gemeenteraad en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 5. Het ten laste van de gemeente Sint-Oedenrode meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente Sint-Oedenrode daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 6. Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente Sint-Oedenrode is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden, maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken.

 • 7. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de politieke ambtsdrager.

 • 8. Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan, tenzij het genoemd wordt in de bruikleenovereenkomst van fax, mobiele telefoon, computer of andere apparatuur die mede voor privédoeleinden kan worden gebruikt.

Artikel 6 Declaraties

 • 1. Artikel 23 (declaratie van vooruit betaalde kosten) van de Verordening rechtspositie wethouders, raads –en commissieleden 2012 is van toepassing op declaraties van politieke ambtsdragers.

 • 2. Declaraties van de leden van het college worden geaccordeerd door de burgemeester.

 • 3. Declaraties van de burgemeester worden geaccordeerd door de eerste loco-burgemeester.

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • 1. Het college resp. het fractievoorzittersoverleg kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. De gemeenteraad wordt van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 december 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Sint-Oedenrode 2013”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 28-11-2013.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas

Noot
1Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld het bezit van effecten, vorderingsrechten, schulden, onroerend goed en financiële deelneming in relatie tot de betreffende onderneming of organisatie.
Noot
2Art. 2:4 Awb: Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.
Noot
3Art. 28 Gemeentewet: Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken (…)
Noot
4De nevenfunctie mag niet zo veel tijd in beslag nemen dat het functioneren als politiek ambstdrager in het geding komt.