Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening Basisregistraties Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening Basisregistraties Personen
CiteertitelVerordening Basisregistraties Personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Basisregistratie Personen en Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Privacyreglement Basisregistratie Personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201406-01-201428-12-2017nieuwe regeling

30-01-2014

GVOP 20-02-2014

7/2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Basisregistratie Personen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-01-2014, met nummer 7/2014;

en gelet op:

 • ·

  Wet Basisregistratie Personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

Besluit: Vast te stellen in de Verordening Basisregistratie Personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Sint-Oedenrode;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over ingeschrevene van de gemeente Sint-Oedenrode gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden;

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen over een ingezetene van de gemeente Sint-Oedenrode gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

 • 3. Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen, vastgesteld bij raadsbesluit van 20-10-2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2. Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 3. Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Sint-Oedenrode (Verordening BRP).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 30-01-2014.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas

Bijlage 1

Taken op het terrein van de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverleningInstellingen of organisaties ten behoeve van: - maatschappelijke dienstverlening; - algemene en geestelijke gezondheidszorg; - kinderopvang; - jeugdwelzijnswerk; - ouderenzorg; - gehandicaptenzorg; - werkvoorziening
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en handhavend te kunnen optreden en het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale inwoning, niet toegestane onderverhuur/medeverhuur en overlastsituatiesWoningverenigingen/woningcorporaties
Het opsporen van vermiste personen en het herstellen van contact tussen familieleden die van elkaar gescheiden zijn geraakt- De vereniging het Nederlandse Rode Kruis; - FIOM
Het dienen van een Nederlands politiek belang- Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie; - Buitenlandse rechtspersonen; - Caribische landen (Aruba, Curacao en Sint-Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Het terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven, cremeren en ruimen van graven van inwoners van de gemeenteNiet gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria

Toelichting Verordening Basisregistratie Personen

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn. Hiertoe wordt het register niet-ingezetenen (RNI) een onderdeel van de nieuwe basisregistratie.

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wet BRP is de gemeenteraad nog slechts verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Sint-Oedenrode.

Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Sint-Oedenrode aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Sint-Oedenrode.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wet BRP van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Sint-Oedenrode over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wet BRP door de gemeente Sint-Oedenrode wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Sint-Oedenrode beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Sint-Oedenrode woonachtig zijn, dient de gemeente Sint-Oedenrode het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Sint-Oedenrode. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wet BRP inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.

Het Privacyregelment dat betrekking heeft op deze verordening wordt door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.