Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening instelling werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening instelling werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening instelling werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

met ingang van de dag van het inwerkingtreden van dit besluit wordt het besluit van de raad d.d. 26-06-2003 met betrekking tot de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en medewerkers van de griffie ingetrokken; met ingang van de dag van het inwerkingtreden van dit besluit komt artikel 3b, zesde lid van het Reglement van orde voor de gemeenteraad zoals vastgersteld door de raad d.d. 13-03-2002, laatstelijk gewijzigd d.d. 28-03-2013 te vervallen 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeenterwet, art. 83, eerste lid, art. 107 tot en met 107e
 2. algemene wet bestuursrecht afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201501-01-2017nieuwe regeling

30-04-2015

GVOP 06-05-2015

30/2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening instelling werkgeverscommissie

Verordening instelling werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 22-04-2015, met nummer 30/2015

Gelet op de artikelen 83, eerste lid, 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • a.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • b.

  aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • c.

  de raadsleden J.A.V. Heisterkamp en J.C.M. van der Pas te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van deze raad en de burgemeester in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad aan te wijzen als adviseur van de werkgeverscommissie;

 • d.

  de vigerende Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, Uitwerkingsovereenkomst en Lokale rechtspositieregeling van de gemeente Sint-Oedenrode over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • e.

  de vaststelling van toekomstige wijzigingen in de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, Uitwerkingsovereenkomst en Lokale rechtspositieregeling ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie te delegeren aan de werkgeverscommissie;

 • f.

  vast te stellen de ‘Verordening instelling werkgeverscommissie';

 • g.

  het besluit van de raad d.d. 26 juni 2003 met betrekking tot de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie in te trekken;

 • h.

  artikel 3b, zesde lid van het Reglement van orde voor de gemeenteraad zoals vastgesteld door de raad d.d. 13 maart 2002, laatstelijk gewijzigd d.d. 28 maart 2013 te laten vervallen.

Instelling werkgeverscommissie

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet.

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden, bij voorkeur afkomstig uit coalitie en oppositie; de voorzitter is bij voorkeur de waarnemend voorzitter van de raad.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De burgemeester is in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad adviseur van de werkgeverscommissie;.

 • 5. De commissie kan zich in voorkomende gevallen laten bijstaan door een adviseur personeel en organisatie.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 6. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 8. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Overige bepalingen

Artikel 9. Arbeidsvoorwaardenregelingen griffie

 • 1. De vigerende Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, Uitwerkingsovereenkomst en Lokale rechtspositieregeling van de gemeente Sint-Oedenrode worden overgenomen en vastgesteld ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

 • 2. De vaststelling van toekomstige wijzigingen in de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, Uitwerkingsovereenkomst en Lokale rechtspositieregeling ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie wordt gedelegeerd aan de werkgeverscommissie.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2. Met ingang van de dag van het inwerkingtreden van dit besluit wordt het besluit van de raad d.d. 26 juni 2003 met betrekking tot de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie ingetrokken.

 • 3. Met ingang van de dag van het inwerkingtreden van dit besluit komt artikel 3b, zesde lid van het Reglement van orde voor de gemeenteraad zoals vastgesteld door de raad d.d. 13 maart 2002, laatstelijk gewijzigd d.d. 28 maart 2013 te vervallen.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening instelling werkgeverscommissie'.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 30 april 2015

De griffierM.H.J. vanEls
De voorzitterP.M.Maas