Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Beleidsregels nota parkeernormen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels nota parkeernormen 2012
CiteertitelBeleidsregels nota parkeernormen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 en 160 van de Gemeentewet, artikel 1:3 en 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 2.5.30 van de Bouwverordening en de nota “Parkeernormen Sittard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2012nieuwe regelgeving

22-05-2012

Trompetter, 27 juni 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels nota parkeernormen 2012

Beleidsregels nota parkeernormen 2012

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

overwegende dat het gewenst is beleidsregels te stellen voor de uitvoering van het bepaalde in de door de gemeenteraad op 15-03-2012 vastgestelde parkeernormennota,

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 160 van de Gemeentewet, artikel 1:3 en 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 2.5.30 van de Bouwverordening en de nota “Parkeernormen Sittard-Geleen”,

b e s l u i t e n :

vast te stellen de “Beleidsregels nota parkeernormen 2012”

Artikel 1: Toepassing van de Parkeernormen

 • 1.1.

  Toepassing

  Parkeernormen worden alleen voorschrijvend gehanteerd voor een nieuwbouw- en uitbreidingsontwikkeling en voor een functiewijziging, waar een bouwvergunning voor afgegeven moet worden of waarvoor een vrijstellingsprocedure moet worden gevolgd. Voor alle overige situaties kunnen de normen alleen ter indicatie van de parkeervraag worden gehanteerd.

 • 1.2.

  Toegankelijkheid

  De parkeerplaatsen voor bezoekers moeten openbaar toegankelijk zijn. Het aantal bezoekersplaatsen kan bepaald worden met de waarden in de kolom ‘aandeel bezoekers’.

 • 1.3.

  Afronding

  Afronding van de parkeernormen vindt als volgt plaats: kleiner dan 0,5 = 0 en groter of gelijk aan 0,5 = 1. De afronding vindt plaats in de allerlaatste fase bij de bepaling van de parkeereis.

 • 1.4.

  Algemeen

  De nota parkeernormen kent een algemene strekking. Dit betekent dat de nota parkeernormen niet in alle gevallen direct toepasbaar is omdat in specifieke gevallen maatwerk noodzakelijk en wenselijk is. In deze gevallen zal in de geest van de nota gehandeld worden waarbij de besluitvorming bij het college ligt.

  Toelichting: indien er geen specifieke norm voor de ontwikkeling is beschreven (zowel in de parkeernormensystematiek als in de CROW) wordt gebruik gemaakt van de norm die qua functie het meest overeen komt.

Artikel 2: Woningen voor specifieke doelgroepen

 • 2.1

  Serviceflat/aanleunwoning

  Alleen die woningen die in of bij een zorginstelling gerealiseerd worden, en waarbij beperkte zorgvoorzieningen aangeboden worden, zijn qua parkeernormen ingedeeld bij de functie ‘serviceflat/aanleunwoning’. Tot serviceflat/aanleunwoningen wordt ook een zorgwoning dan wel verzorgd wonen gerekend.

 • 2.2

  Kamerverhuur (studentenhuisvesting)

  Onder kamerverhuur wordt verstaan: Een te huren ruimte met een gedeelde ingang welke deel uitmaakt van een (bestaand) object met woonbestemming.

Artikel 3: Minder valide parkeerplaatsen

Conform CROW publicatie 182 dient er tenminste 1 mindervalide parkeerplaats gerealiseerd te worden bij openbare gebouwen, bij functies / voorzieningen die toegankelijk (moeten) zijn voor mindervaliden en bij aangepaste woningen. De te realiseren mindervalide parkeerplaatsen dienen maximaal op 150 meter afstand van de (hoofd)ingang te liggen. Bij publieke voorzieningen dient tenminste 5% van de parkeerplaatsen als mindervalide parkeerplaatsen ingericht te worden, waarbij de maximale afstand tot de ingang 100 meter is. Indien er sprake is van een groot openbaar parkeerterrein of parkeergarage wordt per 50 parkeerplaatsen 1 mindervalide parkeerplaats gerealiseerd.

Artikel 4: Ontheffing van de parkeereis

Conform het gestelde in de parkeernormensystematiek en volgens artikel 2.5.30 lid 4b van de bouwverordening bestaat voor het college de mogelijkheid om in situaties waarbij ontwikkelingen vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk worden geacht, maar door toepassing van de parkeernormensystematiek deze ontwikkelingen financieel onhaalbaar worden, een ontheffing van de parkeereis te verlenen.

In deze gevallen hoeft het conform de normering benodigde aantal parkeerplaatsen niet te worden gerealiseerd en hoeft geen afkoopsom te worden voldaan.

Vooropgesteld moet worden dat uiterst voorzichtig omgegaan moet worden met deze oplossing, teneinde de regulerende werking van de parkeernormensystematiek niet te verstoren. Een dergelijke verstoring zou er immers toe leiden dat de reeds bestaande parkeerdruk op het bestaande areaal aan parkeervoorzieningen verder toeneemt.

Voor de volgende gevallen wordt standaard een ontheffing verleend:

 • a.

  de realisatie van studentenhuisvesting/kamerverhuur in de centra van Sittard en Geleen,

 • b.

  de realisatie van ontwikkelingen in de centra van Sittard en Geleen, die passen binnen het kader van het project Wonen boven Winkels,

 • c.

  specifieke kleinere verbouwplannen in de centra.

 • d.

  de realisatie van ontwikkelingen voor en door huisgebonden beroepen en bedrijven.

Ad a: Voor studentenhuisvesting/kamerverhuur binnen de centra bestaat vanwege de ontheffing geen verplichting voor de aanleg van parkeervoorzieningen. Het toekennen van een ontheffing zal naar verwachting slechts een beperkt effect op de parkeerdruk van de huidige parkeervoorzieningen opleveren.

Ad b: Met het project Wonen boven Winkels wordt beoogd om de leefbaarheid van de centra van Sittard en Geleen te vergroten. De toepassing van de parkeernormensystematiek wordt ondergeschikt geacht aan deze doelstelling. Het betreft hier woonfuncties boven bestaande winkels en overige categorieën.

Ad c: In de centra van Sittard en Geleen loopt het winkelaanbod gestaag terug. Deze ontwikkeling is ongewenst, met het oog op vergroting van de leefbaarheid en economische vitaliteit van de centra. Tevens blijken kleinschalige verbouwingplannen en/of uitbreidingen waarbij conform de systematiek voldaan moet worden aan de parkeereis regelmatig financiële onuitvoerbaar te worden.

Bij verbouw- en/of uitbreidingsontwikkelingen in het centrumgebied, die een parkeerbehoefte van maximaal 10 parkeerplaatsen hebben, hoeft voor de ontheffingverlening niet te worden voldaan aan de parkeereis. Dit betreft zowel de ontwikkeling van winkels als van andere functies. Bij ontwikkelingen, die een parkeerbehoefte van meer dan 10 parkeerplaatsen hebben, dient voor de ontheffingverlening alleen voldaan te worden aan de parkeereis, voor zover die het aantal van 10 parkeerplaatsen overstijgt.

Ad d: Ter stimulering van (het opstarten van) zelfstandige ondernemingen worden woninggebonden ontwikkelingen ten behoeve van de onderneming tot een grootte van maximaal 30 m2 BVO vrijgesteld van de parkeereis. Dit geldt alleen voor ontwikkelingen, waarbij in de huidige situatie het object uitsluitend de functie ‘wonen’ heeft. Er dient wel voorzien te worden in de huidige parkeerbehoefte, tenzij daarin in de huidige situatie al niet voorzien wordt.

De gemeente zal periodiek parkeerdrukmetingen uitvoeren in de centra en de schilgebieden.

De resultaten van deze metingen kunnen aanleiding zijn tot het wijzigen van de specifieke ontheffingen. Als uit de metingen blijkt dat de parkeerdruk in (delen van) de centra of de schillen boven de 80% komt, dan is dat aanleiding om bestaande ontheffingen opnieuw in overweging te nemen.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels nota parkeernormen 2012”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2012.

Het college voornoemd,

De burgemeester

Drs. G.J.M.Cox

De secretaris

mr. J.H.J.Höppener