Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Steenwijkerland

Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Steenwijkerland
Officiële naam regelingNadere regels amateurkunst Steenwijkerland
CiteertitelNadere regels amateurkunst Steenwijkerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de:

 • -

  Nadere regels subsidie harmonie, fanfare, brassbands en majorettenkorpsen Steenwijkerland 2010

 • -

  Nadere regels subsidie toneelbeoefening Steenwijkerland 2010

 • -

  Nadere regels zangbeoefening Steenwijkerland 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4.2
 2. Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010, artikel 4, lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201425-03-2014Nieuwe regeling

13-08-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 41

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels amateurkunstbeleid Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

Gelet op de bepalingen in artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en

artikel 4, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010

b e s l u i t

vast te stellen de Nadere regels amateurkunstbeleid Steenwijkerland

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteiten: de artistiek gerichte werkzaamheden van een instelling

 • b.

  Amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt bedreven

 • c.

  Actieve leden: contributiebetalende leden dan wel deelnemers van een instelling die activiteiten van de instelling mede uitvoeren dan wel bestuurlijk mogelijk maken.

  Artistieke leiders, ereleden, donateurs, commissarissen e.d. worden niet als zodanig aangemerkt.

 • d.

  Artistiek leider: een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, choreograaf en dergelijke, die een erkende opleiding heeft gevolgd;

 • e.

  Eenmalige subsidie: subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die een incidenteel of projectmatig karakter dragen;

 • f.

  Huisvestingskosten: de kale huurkosten van een accommodatie

 • g.

  Instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van de amateurkunst.

 • h.

  Leiders- of instructiekosten: kosten die door een instelling worden gemaakt voor een artistiek leider;

 • i.

  Muziekvereniging: een muziekvereniging die zich uitsluitend dan wel in hoofdzaak ten doel stelt het maken van instrumentale muziek: het betreft harmonieën, fanfares, drumbands, brassbands, lyrakorpsen, orkesten en majorettenkorpsen;

 • j.

  Openbare presentatie: een door een instelling in Steenwijkerland georganiseerde, voor publiek, toegankelijke, activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven; het zijn geen optredens op bedrijfsfeesten, serenades, winkeliersverenigingen, begeleiding van kerkdiensten of vergelijkbaars;

 • k.

  Subsidieplafond: het jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting beschikbaar gestelde bedrag voor het verstrekken van subsidie voor de amateurkunst

 • l.

  Structurele subsidie: een (waarderings)subsidie, die gericht is op het ondersteunen van bepaalde activiteiten zonder invloed te willen uitoefenen op het beleid van de instelling. Dit betekent ook dat het voortbestaan van de vereniging of instelling niet afhankelijk mag zijn van de subsidie, maar de subsidie gezien moet worden als een stimulerende tegemoetkoming in de kosten die verband houden met de realisatie van de activiteit;

Artikel 2. Algemene verdelingscriteria.

 • 1. Subsidies worden alleen toegekend aan instellingen , die statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.

 • 2. Het jaarlijks bij de gemeentebegroting beschikbaar gestelde bedrag voor het verstrekken van subsidie voor de amateurkunst geldt als subsidieplafond

 • 3. De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit heeft geen partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming en/of verspreiding van het gedachtegoed;

  • b.

   de activiteit staat open voor alle groeperingen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, levensovertuiging, sekse, seksuele geaardheid en politieke gezindheid;

  • c.

   met de activiteit wordt geen commercieel doel nagestreefd;

  • d.

   de activiteit is niet in strijd met de wet, algemeen belang of openbare orde;

 • 4. In aanmerking voor subsidie komen uitsluitend kostenposten, die essentieel zijn voor een goede uitvoering van de activiteit. Dit betekent dat in principe de volgende kostenposten niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   consumpties van de deelnemers

  • b.

   attenties

  • c.

   abonnementen en afdrachten aan koepelorganisaties

  • d.

   reiskosten van deelnemers

  • e.

   entrees

 • 5. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 3. Vereisten aanvraag

 • 1. Bij aanvragen wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen voor een structurele subsidies amateurkunst worden overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland ingediend op uiterlijk 31 maart van het jaar waar voor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Aanvragen voor incidentele subsidies worden, conform de ASV Steenwijkerland, uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit of het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend.

Artikel 4 . Reikwijdte en doelstellingen van de beleidsregels amateurkunst.

 • 1. Bevorderen van actieve deelname aan de amateurkunst in de gemeente Steenwijkerland

 • 2. het bevorderen van de kwaliteit van de amateurkunst

 • 3. het bevorderen van de aantrekkelijkheid en culturele verlevendiging van onze gemeente.

Artikel 5. Subsidiesoorten:

 • 1. muziekverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een structureel subsidie

 • 2. overige instellingen voor amateurkunst kunnen in aanmerkingen komen voor een eenmalig subsidie.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden en grondslagen.

 • 6.1instellingen binnen de sector harmonie, fanfare en brassbands:

  Voor toekenning van subsidie moeten instellingen binnen de sector harmonie, fanfare en brassbands aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  6.1.a Subsidievoorwaarden:

  • 1.

   activiteiten worden verricht op het gebied van de instandhouding en participatie van de amateurmuziek ;

  • 2.

   jaarlijks dienen er minimaal twee openbare presentaties binnen de gemeente Steenwijkerland uitgevoerd te worden; de deelneming aan een plaatselijk evenement, waaronder een muziekmanifestatie, wordt als een concert aangemerkt;

  • 3.

   aandacht dient er te worden besteed aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • 4.

   participerend met andere takken van amateurkunst

  6.1.b Subsidiegrondslagen:

  De volgende onderdelen worden gesubsidieerd

  • 1.

   één basisbedrag per lid op basis van 75% norm muziekkoepel

  • 2.

   een bedrag per bespeeld muziekinstrument, gerelateerd aan het aantal leden. Op basis 100% norm muziekkoepel

  • 3.

   een bijdrage van maximaal 50% in de huisvestingskosten op basis van 75% norm muziekkoepel

  • 4.

   een bijdrage van maximaal 30% in de leiders- of instructiekosten, op basis van 75% norm muziekkoepel

   De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op het advies van de gezamenlijke federaties van muziekverenigingen.

 • 6.2overige instellingen van amateurkunst:

  6.2.1Subsidievoorwaarden

  Voor toekenning van een incidentele subsidie moet een culturele activiteit aan tenminste vier van onderstaande criteria voldoen:

  • ·

   is een vernieuwende aanvulling op het reguliere culturele en/ of toeristische aanbod in Steenwijkerland;

  • ·

   besteedt aandacht aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • ·

   speelt zich af op nieuwe/bijzondere locaties;

  • ·

   wordt georganiseerd door/voor/ met jongeren en/of andere doelgroepen.

  • ·

   plaatselijke amateurkunstenaars dienen aantoonbaar een belangrijke rol te hebben bij de uitvoering en de organisatie van de te subsidiëren activiteit;

  • ·

   er is sprake van twee of meer samenwerkende partijen;

  • ·

   laat mengvormen van verschillende kunstdisciplines zien;

  • ·

   versterkt het imago van de gemeente door het verbinden van de kernwaarden cultuurhistorie, recreatie en wonen

  • ·

   Levert een bijdrage aan de lokale economie

  6.2.2. Subsidiegrondslagen

  • 1.

   het betreft een bijdrage in de organisatiekosten

  • 2.

   de bijdrage is maximaal 50% van het exploitatietekort tot een door het college vastgesteld maximaal subsidiebedrag;

  • 3.

   de instelling dient een activiteitenplan met een begroting van baten en lasten in

 • 6.3 Indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid en tweede lid en aan in de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010 wordt de subsidie geweigerd op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2010.

Artikel 7. Bijzondere omstandigheden

Subsidieaanvragen die na de in artikel 3 genoemde uiterste inleverdatum worden ingediend, worden behandeld nadat de aanvragen die tijdig zijn ingediend zijn afgehandeld.

Artikel 8. Inwerkingtreding.

 • 1. Deze Nadere regels amateurkunst treden in werking op1 januari 2014.

 • 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.

Artikel 9.

Met de inwerkingtreding van de nadere regels amateurkunst vervallen de volgende subsidieregels:

 • -

  Nadere regels subsidie harmonie, fanfare, brassbands en majorettenkorpsen Steenwijkerland 2010

 • -

  Nadere regels subsidie toneelbeoefening Steenwijkerland 2010

 • -

  Nadere regels zangbeoefening Steenwijkerland 2010

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland op 13 augustus 2013.

De secretaris, A. ten Hoff

de burgemeester, M.A.J. van der Tas