Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels voor het plaatsen van oudejaarshuisjes 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het plaatsen van oudejaarshuisjes 2016
CiteertitelNadere regels oudejaarshuisjes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels voor het plaatsen van oudejaarshuisjes d.d. 19 oktober 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2016, artikel 2:10, lid 1, sub e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016nieuwe regeling

11-10-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 151909

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van oudejaarshuisjes 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen met betrekking tot het plaatsen van oudejaarshuisjes in de openbare ruimte als bedoeld in artikel 2:10 lid 1 sub e van de Algemene plaatselijke verordening 2016;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende Nadere regels oudejaarshuisjes:

 

 

 • 1.

  Een oudejaarshuisje wordt als zodanig aangemerkt als er sprake is van:

  • 1.

   Een (schaft-)keet, zeecontainer of eigen bouwwerk van maximaal 14 x 3,5 x 4 meter (lxbxh), en maximaal één bouwlaag.

  • 2.

   Plaatsing in de openbare ruimte (op grond in eigendom van de gemeente), op locaties die zijn aangewezen door het college.

    

 • 2.

  Algemeen

  • 1.

   Voor het plaatsen van oudejaarshuisjes op gemeentegrond en het gebruik daarvan kan een ontheffing van het verbod van artikel 2:10 lid 1 aanhef en sub e van de APV worden aangevraagd.

  • 2.

   In afwijking van artikel 1:3 van de Algemene plaatselijke verordening kan deze ontheffing worden aangevraagd tussen 1 september en 15 november.

  • 3.

   Plaatsing is toegestaan op de twee dagen voor kerst, vanaf 8.00 uur in de ochtend. Wanneer één van deze dagen op zondag valt telt deze niet mee.

  • 4.

   Plaatsing op een parkeerterrein in de directe nabijheid van een winkel, is uitsluitend toegestaan op de laatste winkeldag voor eerste kerstdag, na sluiting van de winkels.

  • 5.

   Verwijdering van oudejaarshuisjes vindt plaats op 2 januari, of 3 januari als 2 januari op zondag valt.

  • 6.

   Er zijn minimaal twee personen als verantwoordelijke aangewezen, die fungeren als contactpersoon voor gemeente en hulpdiensten.

  • 7.

   Het oudejaarshuisje moet aan de buitenkant zijn voorzien van een duidelijk leesbare naam, waarvan de letters minimaal 10 cm hoog zijn.

    

 • 3.

  Voor het voorkomen van overlast gelden de volgende regels:

  • 1.

   Er moet een sanitaire voorziening zijn, in of in de nabijheid van het oudejaarshuisje;

  • 2.

   Muziek mag geen hinder veroorzaken voor de omgeving. Na middernacht mag de muziek buiten het oudejaarshuisje niet meer te horen zijn, behalve in de nacht van 31 december op 1 januari;

  • 3.

   Er mag niet worden geslapen in oudejaarshuisjes.

    

 • 4.

  Brandveiligheid

  • 1.

   Het oudejaarshuisje mag niet uit makkelijk brandbaar materiaal bestaan.

  • 2.

   De toegang moet minimaal 80 cm breed en 190 cm hoog zijn en te allen tijde worden vrijgehouden. Daarnaast dient een tweede, deugdelijke, vluchtweg aanwezig te zijn. Toegang en vluchtdeur mogen niet (met losse sleutels) zijn afgesloten wanneer er bezoekers in het oudejaarshuisje aanwezig zijn.

  • 3.

   Voor het opbouwen van de wanden mogen geen kuubskisten worden gebruikt.

  • 4.

   De onderlinge afstand tussen de oudejaarshuisjes en tot andere objecten moet minimaal 5 meter zijn.

  • 5.

   Als de toegang van het oudejaarshuisje meer dan 21 cm hoger is dan het terrein waar het huisje staat moet er een vaste trap zijn. Als de trap 1 meter of hoger is moet er een vaste leuning zijn.

  • 6.

   Aanwezige versiering op vloeren en wanden mag niet makkelijk brandbaar zijn en bij brand geen druppelvorming geven. Versiering aan plafonds moet onbrandbaar zijn. Met gas gevulde ballonnen zijn niet toegestaan.

  • 7.

   Bij gebruik van gastoestellen moeten de gasflessen buiten het oudejaarshuisje worden geplaatst. De uitvoering van gasapparatuur en bijbehorende onderdelen moet deugdelijk en goedgekeurd zijn. Bij gebruik van een open verbrandingstoestel in het oudejaarshuisje is een koolmonoxidemelder verplicht.

  • 8.

   Eventueel aanwezige elektrische installaties en apparatuur moeten deugdelijk zijn aangebracht. Er mogen geen losse snoeren over de vloer lopen. De installatie moet zijn beveiligd door middel van een 30mA aardlekschakelaar.

  • 9.

   In het oudejaarshuisje moet een goed onderhouden en gekeurd blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kg ABC-poeder of 6 liter sproeischuim. Dit toestel moet klaar zijn voor gebruik, moet makkelijk bereikbaar zijn en goed zichtbaar zijn opgehangen.

  • 10.

   Het gebruik van open vuur, frituurpan, kaarsen en olielampen is niet toegestaan.

    

 • 5.

  Afval

  • 1.

   De gebruikers van een oudejaarshuisje zorgen voor de verwijdering van afval. De locatie en de directe omgeving moeten na verwijdering van het huisje schoon worden opgeleverd. Indien hieraan niet wordt voldaan verwijdert de gemeente het afval op kosten van de gebruikers. Als er meerdere oudejaarshuisjes op één locatie staan, en de herkomst van het afval onduidelijk is, worden de kosten verdeeld over de verschillende huisjes, tenzij de ontheffinghouder overeenkomstig lid 2 het afval heeft aangeboden.

  • 2.

   Afval dat afkomstig is van oudejaarshuisjes kan kosteloos door de ontheffinghouder worden aangeboden op de gemeentewerf in Vollenhove. In de ontheffing wordt opgenomen op welke dag en welk tijdstip dit mogelijk is.

   Aan het storten van het afval zijn de volgende voorwaarden verbonden:

   • a.

    Het gaat uitsluitend om afval afkomstig van de oudejaarhuisjes die zijn geplaatst op door de gemeente aangewezen locaties;

   • b.

    Het afval dient gescheiden te worden aangeleverd;

   • c.

    De volgende soorten afval mogen niet worden aangeleverd: dakleer, asbest, chemisch afval, elektrische apparaten, groenafval en (grof) huishoudelijk afval;

   • d.

    De ontheffing voor het plaatsen van een oudejaarshuisje dient als toegangsbewijs.

   

 • 6.

  Schade en aansprakelijkheid

  • 1.

   De ontheffinghouder moet maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente en/of derden schade lijden door het gebruik van deze ontheffing. Eventuele schade aan eigendommen van de gemeente of van derden door het gebruik van deze ontheffing moet door de ontheffinghouder worden vergoed.

  • 2.

   Deze ontheffing ontslaat de ontheffinghouder niet van zijn wettelijke aansprakelijkheid of naleving van wettelijke voorschriften.

   

 • 7.

  Toezicht en handhaving

  • 1.

   De door de politie, brandweer of toezichthouders dan wel buitengewoon opsporingsambtenaren gegeven aanwijzingen met betrekking tot de plaatsing en/of het gebruik van een oudejaarshuisje, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

  • 2.

   Wanneer het gebruik van het oudejaarshuisje leidt tot overlast en klachten daarover bij gemeente of politie, kan dit aanleiding zijn voor aanvullende voorwaarden bij een volgende ontheffing. Ernstige overlast of het niet voldoen aan de voorwaarden van de ontheffing kan leiden tot het niet opnieuw verlenen van een volgende ontheffing.

  • 3.

   Het veroorzaken van overlast door gebruikers en bezoekers van een oudejaarshuisje kan aanleiding zijn om een ontheffing voor het volgende jaar te weigeren. De aard van de klachten (zoals geluidsoverlast, vernielingen, overmatig drankgebruik en wildplassen) en de ernst van de overlast zijn hiervoor bepalend.

   

 • 8.

  Citeertitel

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels oudejaarshuisjes”.

   

 • 9.

  Inwerkingtreding

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels voor het plaatsen van oudejaarshuisjes d.d. 19 oktober 2010.

   

Steenwijk, 11 oktober 2016

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

De secretaris, S.S. Weistra

 

De waarnemend burgemeester, J.H. Bats

 

 

 

 

 

Toelichting op Nadere regels oudejaarshuisjes 2016  

Artikel 1.  

In artikel 1 is opgenomen wat de maximale afmetingen van de oudejaarshuisjes mogen zijn. De normen die hiervoor in het verleden golden, zijn gehandhaafd. Bij constatering van afwijkingen van deze afmetingen zal rekening worden gehouden met de vraag of het een bestaande keet is die al langer als oudejaarshuisje werd gebruikt, of dat er sprake is van een nieuwe keet. De afmetingen worden verondersteld bekend te zijn zodat daar bij de bouw van een nieuwe keet rekening mee kan worden gehouden.

Artikel 2.  

Lid 2 bepaalt dat een ontheffing kan worden aangevraagd tussen 1 september en 15 november. In artikel 1:3 Apv is opgenomen dat wanneer een vergunning of ontheffing minder dan drie weken voordat deze benodigd is wordt aangevraagd, deze buiten behandeling kan worden gelaten. In het tweede lid is opgenomen dat het bestuursorgaan deze termijn kan verlengen tot maximaal acht weken. Met deze bepaling maken burgemeester en wethouders gebruik van deze bevoegdheid.

 

Verder staat in dit artikel onder meer op welke dagen de oudejaarshuisjes mogen worden geplaatst en moeten worden verwijderd. De plaatsing is beperkt tot de laatste twee dagen voor Kerstmis, met uitzondering van de zondag. Dit betekent, dat wanneer eerste kerstdag op maandag of dinsdag valt, de keten mogen worden geplaatst op vrijdag en zaterdag of op zaterdag en maandag.

Artikel 3.  

Als nieuwe bepaling is opgenomen dat muziek geen hinder mag veroorzaken voor de omgeving, en dat na middernacht de muziek buiten een oudejaarshuisje niet hoorbaar mag zijn. Deze bepaling is opgenomen om zowel gebruikers en bezoekers als omwonenden en toezichthouders een houvast te geven over het geluidsniveau van de muziek. Bij gebruik van een oudejaarshuisje zal altijd enige mate van geluid worden geproduceerd, zowel door muziek als door de gebruikers en bezoekers. Hierdoor zal ook door de omgeving overlast worden ervaren, maar de mate waarin kan per persoon verschillen. De één accepteert nu eenmaal meer dan de ander. Klachten over overlast worden niet of heel weinig geuit, of gemeld bij gemeente en politie, maar dat betekent niet dat er geen overlast wordt ondervonden.

Artikel 4.

Lid 2: een vluchtweg in een oudejaarshuisje moet te allen tijde zonder sleutel geopend kunnen worden, en mag niet geblokkeerd worden. Wat onder een deugdelijke vluchtweg moet worden verstaan is niet uitputtend weer te geven. Per oudejaarshuisje zal moeten worden beoordeeld of aan deze voorwaarde is voldaan. De vluchtweg moet ten opzichte van de toegang zodanig gesitueerd zijn dat in geval van nood, ook bij brand, altijd één van de uitgangen bereikt kan worden.

 

Lid 5: de afstand tussen de oudejaarshuisjes van 5 meter dient voor het toegankelijk houden van de verschillende huisjes voor de hulpdiensten. Zeker in geval van brand moet een oudejaarshuisje bereikbaar zijn voor de brandweer.

 

Lid 7: een open verbrandingstoestel is bijvoorbeeld een ketel of geiser waarvan het ‘vlammetje’ niet is afgedekt door een glasplaatje. Een dergelijk toestel onttrekt zuurstof aan de ruimte, waardoor de concentratie koolmonoxide (CO) te hoog kan worden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, waarin ernstige gezondheidsklachten kunnen optreden, en dodelijke slachtoffers kunnen vallen.

Artikel 5.  

Het verwijderen van afval door de gebruikers van de oudejaarshuisjes gaat ieder jaar beter, en bij de meeste oudejaarshuisjes is over het afval niets aan te merken. Toch blijven er ook ieder jaar op een enkele locatie restanten liggen, die vervolgens door de gemeente (moeten) worden opgehaald. Ook wordt incidenteel afval verbrand om te voorkomen dat het moet worden afgevoerd. Om dit verder terug te dringen werd al een aantal jaren de mogelijkheid geboden om het afval kosteloos af te voeren, en is er nu voor gekozen om dit vast te leggen in de nadere regels.