Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018
CiteertitelNadere regels subsidie jeugdclubs Steenwijkerland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-228621

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te geven voor het verstrekken van subsidie aan jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018.

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie toekennen aan jeugdclubs die bijeenkomsten organiseren die zich richten op de sociale en creatieve ontwikkeling van jeugdigen in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan jeugdclubs, in de vorm van een vereniging of stichting, die zijn gevestigd in gemeente Steenwijkerland, lokaal zijn georganiseerd en georiënteerd en zich richten op sociale en creatieve ontwikkeling van jeugdigen ongeacht hun religieuze en/of culturele achtergrond.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aan jeugdclubs kan per jaar een normsubsidie worden verstrekt, te berekenen naar het aantal contributie betalende leden die woonachtig zijn in gemeente Steenwijkerland en op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd 17 jaar of jonger zijn.

 • 2.

  Het bedrag van de subsidie wordt als volgt bepaald:

  • a.

   voor clubs met (twee)wekelijkse bijeenkomsten ten behoeve van haar leden (minimaal 20 bijeenkomsten per jaar), maximaal € 10,- per lid per jaar;

  • b.

   voor clubs met maandelijkse bijeenkomsten ten behoeve van haar leden (minimaal 9 bijeenkomsten per jaar), maximaal € 5,- per lid per jaar.

Artikel 5. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidie voor jeugdclubs wordt jaarlijks bekend gemaakt.

 • 2.

  De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van een verdeling naar rato over de subsidieaanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het subsidieplafond niet zou worden overschreden.

Artikel 6. De normsubsidie

 • 1.

  De normsubsidieaanvraag moet in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, worden ingediend vóór 1 februari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Op een aanvraag voor een normsubsidie wordt, in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste 8 weken verlengen.

 • 3.

  De normsubsidieaanvraag moet bij burgemeester en wethouders worden ingediend door middel van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 vervallen de Nadere regels subsidie jeugdclubs Steenwijkerland 2015.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ’Nadere regels subsidie jeugdclubs Steenwijkerland 2018.’

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

DittaCazemier

de burgemeester,

RobBats