Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018
CiteertitelNadere Regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-228625

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidieverlening aan EHBO-afdelingen voor het verrichten van activiteiten op het gebied van eerste hulp bij ongevallen;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018

Artikel 1. Begripsbepaling

EHBO-afdeling: een afdeling Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd in de gemeente Steenwijkerland en aangesloten bij de Federatie van EHBO-bonden, dan wel een in de gemeente Steenwijkerland gevestigde eenheid EHBO van het Nederlandse Rode Kruis.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks subsidie verstrekken aan EHBO-afdelingen voor het verrichten van activiteiten op het gebied van verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 4 Subsidiebedrag en verdeelcriteria

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidie voor EHBO-afdelingen wordt jaarlijks bekend gemaakt.

 • 2.

  De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare subsidiebudget door het aantal EHBO-afdelingen, dat voor subsidie in aanmerking komt.

Artikel 5 Toetsingscriteria

Subsidie, als bedoeld in artikel 3, wordt verstrekt indien:

 • a.

  activiteiten worden verricht op het gebied van verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland en

 • b.

  de EHBO-afdeling naar het oordeel van burgemeester en wethouders jaarlijks een aantoonbare maatschappelijke inzet pleegt bij activiteiten en evenementen in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 6 Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidie die zijn ingediend vóór 1 januari 2018, worden afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland d.d. 7 december 2010.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 vervallen de Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland, vastgesteld bij besluit d.d. 7 december 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere Regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018’.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

DittaCazemier

de burgemeester,

RobBats