Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Stichtse Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Stichtse Vecht
CiteertitelMarktreglement Stichtse Vecht 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels weekmarkt Breukelen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Stichtse Vecht 2013, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201302-01-2013Nieuwe regeling

13-11-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 17-01-2013

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktreglement Stichtse Vecht 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende

Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Stichtse Vecht

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Stichtse Vecht 2013 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2. Toewijzing dagplaatsen:

De markt heeft vaste standplaatshouders. Kramen die niet door vaste standplaatshouders worden bezet kunnen als zg. “dagplaatsen” worden uitgegeven. De branche van een dagplaats dient een aanvulling op de aanwezige branche te zijn.

Artikel 3. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4. Branchepatroon:

Het branchepatroon wordt jaarlijks in de marktcommissie besproken om het assortiment zo breed mogelijk te houden. Als er zich gegadigden met een andere dan in dit branchepatroon genoemde aanmelden, heeft de marktmeester of diens plaatsvervanger overleg over bijstelling van voornoemd branchepatroon met de leden van de marktcommissie.

Artikel 5. Vervulling vacatures

Bij het openvallen van een vaste standplaats wordt deze opgevuld door middel van sollicitatie. Met andere woorden: de markten in Stichtse Vecht kennen geen wachtlijst. De sollicitanten worden beoordeeld op onder meer: uitstraling, uitpak, referenties, presentatie ed. . De marktmeester of diens plaatsvervanger raadpleegt minimaal twee leden van de marktcommissie en draagt de koopman vervolgens voor aan de teamleider buitendienst, welke de koopman uitnodigt voor de openstaande standplaats.

Artikel 6. Belangstellendenregistratie

Kooplieden die zich aanmelden terwijl er geen vacature is, kunnen worden opgenomen in de Belangstellendenregistratie. Indien zich voor een vacature geen kandidaten melden, wordt de belangstellendenregistratie aangesproken. Ook kunnen kandidaten actief worden aangezocht.

Artikel 7. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

 • b.

  degene na sollicitatie voor de beschikbare plaats wordt voorgedragen.

Artikel 8. Vervanging

Een standplaatshouder mag, na overleg met de marktmeester, zich eventueel laten vervangen, mits de service naar de klant daarmee gewaarborgd blijft.

Artikel 9. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeeindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven in de belangstellendenregistratie.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 10 standwerken

Indien aan de eisen van het standwerken wordt voldaan (beoordeling marktmeester) en er wordt een artikel uit de vaste branches verhandeld, wordt de standwerker maximaal 1x per 4 weken toegelaten. Bij overige “standwerkers” of losse kramers wordt per geval beoordeeld op de mogelijk toegevoegde waarde voor de markt.

Artikel 11 hardheidsclausule

Indien toepassing van een bepaling uit dit reglement in bijzondere gevallen leidt tot

onbillijkheden van overwegende aard, kan van de betreffende bepaling worden

afgeweken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 2 januari 2013.

Artikel 13. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Stichtse Vecht 2013.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

gemeentesecretaris burgemeester