Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsregels bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen
CiteertitelBeleidsregels bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

23-06-2015

Vechtstroom, 8-7-2015

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht ;

 

gelet op:

 

Artikel 35 van de Participatiewet

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen

 

Artikel 1 Doelgroep
 • 1.

  Bijzondere bijstand kan worden verstrekt aan een ouder met een ten laste komend kind dat jonger is dan 18 jaar en tevens voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • 1.

   het ten laste komende kind volgt onderwijs op een grote afstand van de woonplaats

  • 2.

   het volgen van onderwijs op een grote afstand van de woonplaats is redelijkerwijs noodzakelijk

  • 3.

   belanghebbende ontvangt een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm

  • 4.

   belanghebbende bezit een vermogen dat niet hoger ligt dan het vrij te laten vermogen zoals gesteld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet

 • 2.

  Er bestaat geen recht op een vergoeding als belanghebbende aanspraak kan maken op een voorliggende voorziening. Ondersteuning in de vorm van vervoer of een vergoeding op basis van de verordening leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2015 wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, aangemerkt als een voorliggende voorziening.

 • 3.

  Onder een grote afstand wordt verstaan:

  • 1.

   voor kinderen van 5 jaar tot en met 12 jaar: een reisafstand van meer dan 12 kilometer

  • 2.

   voor kinderen van 13 jaar tot en met 18 jaar: een reisafstand van meer dan 15 kilometer

 • 4.

  De leeftijd van het ten laste komende kind op 1 september van het betreffende schooljaar is leidend voor het gestelde onder lid 3.

 • 5.

  De daadwerkelijk gebruikte vorm van vervoer doet niet ter zake als aan het overige in artikel 1 is voldaan.

Artikel 2 Hoogte van de vergoeding
 • 1.

  Per ten laste komend kind zoals omschreven in artikel 1 kan een vergoeding worden toegekend.

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding wordt voor een schooljaar vastgesteld.

 • 3.

  In uitzondering op lid 2 wordt de vergoeding toegekend voor het deel van het schooljaar van 1 september tot en met de dag dat het ten laste komende kind 18 wordt.

 • 4.

  In het geval dat het ten laste komende kind gedurende het schooljaar 13 jaar oud wordt, blijft de hoogte van de vergoeding gedurende het schooljaar gelijk.

 • 5.

  De hoogte van de vergoeding wordt, met toepassing van bovenstaande, per maand berekend op basis van de goedkoopste wijze van reizen gedurende de periode 1 september tot 1 juli.

Artikel 3 Aanvraag
 • 1.

  Bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen kan worden aangevraagd middels een aanvraagformulier bijzondere bijstand.

 • 2.

  Bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen kan alleen worden toegekend conform het gestelde in “Moment indiening aanvraag bijzondere bijstand B062”

Artikel 4 Intrekken oude regeling

1.De “regeling reiskosten schoolgaande kinderen B082” wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2015.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 juni 2015.

De secretaris, De burgemeester,