Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Mandaatbesluit Gemeente Stichtse Vecht Zelfstandigenregelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Gemeente Stichtse Vecht Zelfstandigenregelingen
CiteertitelMandaatbesluit Gemeente Stichtse Vecht Zelfstandigenregelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 2. Participatiewet, art. 7, vierde lid
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 34, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

13-09-2016

Vechtstroom, 5-10-2016

Mandaat

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Gemeente Stichtse Vecht Zelfstandigenregelingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7, vierde lid, van de Participatiewet en artikel 34, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

overwegende dat:

 

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zelfstandigenregelingen, zijnde het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna Bbz 2004 te noemen) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna IOAZ te noemen);

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht al jarenlang de zelfstandigenregelingen uitvoert voor gemeente Stichtse Vecht en andere gemeenten in de regio;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht bereid is mandaat te aanvaarden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht tot de uitvoering van voornoemde zelfstandigenregelingen;

besluit:

 

vast te stellen het volgende:

 

Mandaatbesluit Gemeente Stichtse Vecht Zelfstandigenregelingen

Artikel 1
 • 1.1 Het college van burgemeester en wethouders mandateert aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht de uitvoering van het Bbz 2004 en de IOAZ voor zover het betreft de vaststelling van de rechten en plichten van de zelfstandige en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden de bevoegdheden tot:

  • a.

   het innemen van aanvragen, het voorbereiden en het nemen van besluiten

 • 1.

  in het kader van het Bbz 2004;

 • 2.

  voor voorschotten op grond van artikel 52 Participatiewet te verstrekken in het kader van het Bbz 2004;

 • 3.

  voor bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet aan zelfstandigen voor woonkostentoeslag en verschuldigde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 • 4.

  in het kader van de IOAZ.

  • b.

   de financiële afhandeling, waaronder uitbetalen, verrekenen en terugvorderen, van:

 • 1.

  uitkeringen verstrekt in het kader van het Bbz 2004;

 • 2.

  voorschotten op grond van artikel 52 Participatiewet, verstrekt in het kader van het Bbz 2004;

 • 3.

  bijzondere bijstand aan zelfstandigen voor woonkostentoeslag en verschuldigde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 • c.

  de financiële verantwoording aan het CBS, met uitzondering van de re-integratiestatistiek,

  betreffende het Bbz 2004;

 • d.

  het uitvaardigen van een dwangbevel;

 • e.

  het verwerken van gegevens van inwoners uit de deelnemende gemeenten ten behoeve van de uitvoering van het Bbz 2004 en IOAZ met in achtneming van de Wet bescherming

  persoonsgegevens en de Wet Basisregistratie Personen;

 • f.

  het, ten behoeve van de uitvoering van het Bbz 2004 en onderzoek toekenning uitkeringen IOAZ, inzien van GBA-V en Suwinet gegevens van inwoners van de deelnemende gemeenten;

 • g.

  het toepassen van de artikelen 4.18 en 4.20 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de dwangsom bij niet tijdig beslissen;

 • h.

  het vestigen van een recht van hypotheek en pand in het kader van verstrekking van bedrijfskapitaal;

 • i.

  het opleggen van een maatregel dan wel boete op grond van de Participatiewet in het kader van de uitvoering van het Bbz 2004.

  1.2 Het mandaat strekt zich niet uit tot:

 • a.

  de afhandeling van klachten;

 • b.

  de behandeling van bezwaar en beroep;

 • c.

  de behandeling van een verzoek om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

d.de behandeling van een verzoek om informatie in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om ondermandaat te verlenen aan de directeur/IRM Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht, die deze bevoegdheid tevens kan ondermandateren.

Artikel 3

Voor de uitvoering van het Bbz 2004 en de IOAZ worden de Utrechtse beleidsregels van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 4
 • 4. 1 Het college van burgemeester en wethouders mandateert aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht de bevoegdheden tot de uitvoering van aanbesteding en inkoop dienstverlening zelfstandigen (in het kader van de Participatiewet en Bbz):

 • 1.

  gemeente Stichtse Vecht verleent aan gemeente Utrecht mandaat en volmacht tot het (Europees) aanbesteden en inkoop van de dienstverlening zelfstandigen, inclusief het nemen van de bij de aanbesteding en inkoop behorende besluiten waaronder het besluiten tot de voorlopige- en definitieve gunning.

 • 2.

  Gemeente Stichtse Vecht verleent aan gemeente Utrecht het mandaat om, in het geval van een juridisch geschil in verband met de (Europese) aanbesteding en inkoop van de dienstverlening zelfstandigen, verweer te voeren.

 • 3.

  het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door gemeente Utrecht aan medewerkers van gemeente Utrecht toe te staan.

Artikel 5

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het besluit namens het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht is genomen.

Artikel 6

Bij de intrekking van het mandaat, bedoeld in artikel 10:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, zal door het college van burgemeester en wethouders een termijn van zes maanden in acht worden genomen, tenzij zwaarwegende omstandigheden aanleiding zijn tot een kortere termijn.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 01-01-2017.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Gemeente Stichtse Vecht Zelfstandigenregelingen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 13-09-2016,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht,

de secretaris, de burgemeester,

………………………………………………… ………………………………………………