Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013
CiteertitelNadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 afbeelding 1 tm 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2013nieuwe regeling

16-05-2013

Zeeuws Vlaams Advertentieblad, 29 mei 2013

6175

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013

Burgemeester en wethouders van Terneuzen;

Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen 2011;

Besluiten vast te stellen:

nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Graf: plaats waar één of meerdere overledenen begraven mogen worden. Opeen graf mogen maximaal 3 verstrooiingen plaatsvinden.

 • b.

  Grafruimte: ruimte binnen een graf bestemd voor het begraven en begravenhouden van één stoffelijk overschot.

 • c.

  Grafmonument: gedenkteken op het graf ter nagedachtenis aan de

  overledene.

 • d.

  Grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende of de gemeente ophet graf is aangebracht.

 • e.

  Grafbedekking: alles wat zich op het graf bevind zoals het monument, de grafbeplanting en/of halfverharding

 • f.

  Grafafmeting: de afmeting die uitgegraven moet worden om de overledene tekunnen begraven.

Artikel 2 Indeling begraafplaats en uitgifte van de graven

1. De graven zijn onderverdeeld in:

 • a.

  Particulier graf met één grafruimte: bestemd voor het begraven en begravenhouden van maximaal één overledene. Bij uitgifte van een graf mogenmeerdere naastgelegen graven gereserveerd worden.

 • b.

  Particulier graf met twee grafruimten: bestemd voor het begraven enbegraven houden van maximaal twee overledenen onder elkaar. Bij uitgiftevan een graf mogen meerdere naastgelegen graven gereserveerd worden.Deze graven worden enkel uitgegeven op de begraafplaatsen aan deBurchtlaan te Axel, Schapersweg te Sas van Gent en de Bellamystraat teTerneuzen.

 • c.

  Kindergraf: bestemd voor het begraven en begraven houden van éénoverleden kind (tot 18 jaar). Nabestaanden kunnen kiezen om het kind tebegraven tussen de graven voor volwassenen of wanneer het te begravenkind niet langer is dan 130 cm in het vak met kindergraven.

 • d.

  Algemeen graf: bestemd voor het begraven en begraven houden vanmaximaal één overledene.

 • e.

  Particulier urnengraf: bestemd voor het bijzetten en bijgezet houden vanmaximaal twee urnen.

 • f.

  Particuliere urnennis: bestemd voor het bijzetten en bijgezet houden vanmaximaal twee urnen.

 • g.

  Verstrooiingsplaats. bestemd voor het verstrooien van as.

2.De begraafplaatsen aan de Westsingel te Axel, Beukelsstraat te Biervliet en deBellamystraat te Terneuzen beschikken over een apart gedeelte voor hetbegraven en begraven houden van overledenen die behoorden tot de Roomskatholiekekerk.

3.De begraafplaats aan de Westsingel te Axel beschikt over een strooiweide eneen apart gedeelte voor het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met de asvan personen die behoorden tot de Rooms-katholieke kerk.

Artikel 3 Grafbedekkingen

1.Op het graf is een ruimte beschikbaar voor het plaatsen van een grafbedekking.

Dit kan bestaan uit een grafmonument en / of beplanting of halfverharding. Demaximale afmetingen van de totale grafbedekking bedragen per graf (zie ookafbeelding 1 t/m 3):

 • a.

  Voor een particulier graf en een algemeen graf: 70 x 90 x 100cm (lengte xbreedte x hoogte waarbij de lengte gemeten wordt vanaf de achterzijde vande funderingsbalk, het monument in de breedte gecentreerd dient te wordenen de hoogte gemeten wordt vanaf de bovenzijde van de funderingsbalk).Wanneer er twee of meerdere graven naast elkaar uitgegeven zijn aaneenzelfde rechthebbende dan mag de tussenliggende ruimte van 35 cmtussen de grafbedekkingen eveneens gebruikt worden zodat er een groteregrafbedekking gevormd wordt. In Sas van Gent geldt een tussenruimte van 65cm.

 • b.

  Voor een kindergraf: 70 x 60 x 90 cm (lengte x breedte x hoogte waarbij delengte gemeten wordt vanaf de achterzijde van de funderingsbalk, hetmonument in de breedte gecentreerd dient te worden en de hoogte gemetenwordt vanaf de bovenzijde van de funderingsbalk).

 • c.

  Voor een urnengraf: 75 x 60 x 60 cm (lengte gemeten vanaf de achterzijdevan de betonnen afdekplaat van het urnengraf x breedte x hoogte).

 • d.

  Voor een urnennis stelt het college een ongegraveerde inscriptieplaatbeschikbaar. Deze kan op kosten van de aanvrager worden gegraveerd.

 • e.

  Op een verzamelgraf wordt door de gemeente een monument geplaatst.Belanghebbenden van een in het verzamelgraf begraven persoon kunnen opaanvraag de voorletters, geslachtsnaam (eventueel met meisjesnaam), hetjaartal van geboorte en het jaartal van overlijden van de overledene op hetmonument laten plaatsen.

2.Naast de maximale afmetingen worden de volgende eisen aan de verschillendesoorten grafbedekking gesteld:

 • a.

  Grafmonument: hiervoor mogen alleen duurzame materialen zoalsnatuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of verduurzaamdhout gebruikt worden. Het voornemen om het monument te plaatsen moettenminste een werkdag van tevoren gemeld worden aan team Groenbeheer.

 • b.

  Grafbeplanting: het is toegestaan om beplanting op het graf te plaatsen.Beplantingen die de maximale afmetingen voor grafbedekkingenoverschrijden worden een half jaar na markering op het graf en vermelding inhet mededelingenbord, op kosten van de recht- of belanghebbende verwijderd.

 • c.

  Halfverharding: het is toegestaan om in plaats van grafbeplanting de ruimtevoor grafbedekking in te richten met halfverharding zoals grind, split, schelpenof houtsnippers. Deze materialen dienen dan wel voorzien te worden van eenondergrond met worteldoek en moeten deugdelijk opgesloten worden tussenbetonbanden of hardhouten planken.

3.Ten behoeve van de plaatsing van het grafmonument moeten de volgende regelsin acht genomen worden:

 • a.

  Het te plaatsen grafmonument moet voldoende gefundeerd worden. Defunderingsbalk vormt hier een basis voor.

 • b.

  Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op degrafbedekking is verboden.

 • c.

  Alle sporen die ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden moetenonzichtbaar worden gemaakt.

4.Indien de ruimte voor grafbedekking niet benut wordt zal deze onderhoudenworden door de gemeente.

5.De overige ruimte op het graf wordt door de gemeente ingezaaid met gras enonderhouden.

6. Het college kan een monument laten verwijderen wanneer:

 • a.

  Niet voldaan wordt aan de in lid 1 en 2 gestelde regels

 • b.

  Het monument afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats of alsaanstootgevend ervaren kan worden.

 • c.

  De duurzaamheid van de materialen onvoldoende is.

 • d.

  De constructie van het monument ondeugdelijk is.

7. Het college kan in zeer bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in lid 1 en2 bepaalde regels.

Artikel 4 Grafafmetingen

De graven hebben de volgende afmetingen:

 • a.

  Een graf heeft een lengte van 240 cm en een breedte van 125 cm. Dezeafmetingen gelden ook voor een graf met twee grafruimten.

 • b.

  Een kindergraf heeft een lengte van 175 cm en breedte van 100 cm.

 • c.

  Een urnengraf heeft een lengte van 80 cm en een breedte van 70 cm

Artikel 5 Inrichting begraafplaats

 • 1.

  De inrichting van de verharde padenstructuur op de begraafplaatsen vormt eenleidraad voor de indeling in vakken. Binnen deze vakken worden rijen met gravenvoorzien. Elke nieuw te vormen rij graven moet voldoen aan de volgende eisen(zie ook afbeelding 4):

  • a.

   Er wordt op maaiveldhoogte een betonnen funderingsbalk voorzien van +/- 30cm breed ten behoeve van het plaatsen van grafmonumenten. (Dezefunderingsbalk valt buiten de grafafmeting maar is een onderdeel van degrafbedekking.)

  • b.

   De minimale onderlinge afstand tussen de funderingsbalken bedraagt tenminste 450cm.

  • c.

   Gemeten vanaf de voorzijde van de funderingsbalk is een strook gras van 250cm breed voorzien om in te begraven.

  • d.

   Vanaf 250 cm van de voorzijde van de funderingsbalk tot 450 cm van devoorzijde van de funderingsbalk is een strook doorgroeistenen of mattenvoorzien ten behoeve van zwaardere machines. Op plaatsen waar de rijgrenst aan een verhard pad kan deze strook komen te vervallen.

 • 2.

  De beplantingen op de begraafplaatsen vallen onder de in het groenbeheerplanopgenomen beheergroep standaard groen en worden dan ook als zodanigbeheerd.

Artikel 6 Openstelling begraafplaatsen

De gemeentelijk begraafplaatsen zijn dagelijks opengesteld tussen 8:00 uur en18:00.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op degemeentelijke begraafplaatsen 2013 treden in werking met ingang van 25 mei 2013.

 

Bij elk nieuw te vormen vak of rij graven worden deze regels toegepast. In rijen metreeds volgens de nadere regels voor grafbedekkingen van 16 februari 2004ingerichte graven waarnaast nog ruimte is voor nieuwe graven, wordt vastgehoudenaan deze oudere regelgeving.

Artikel 8 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Nadere regels voor de graven,

asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013.

Terneuzen,

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secretaris, F.M.L. Lauret RA

burgemeester, J.A.H. Lonink

Bijlage (1): afbeelding 1 t/m 4

Bijlage 1 afbeelding 1 tm 4