Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2018nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-233250

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018

De raad van de gemeente Terneuzen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en op de artikelen 2 en 3 van de Winkeltijdenwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag;

werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

bedrijf: winkel of uitstalling, anders dan een winkel, waaruit in de uitoefening van een bedrijf goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 2 Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 8 tot 22 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel of het bedrijf op basis van de ontheffing.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun besluit voor ten hoogste acht weken verdagen.

 

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel of het bedrijf op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening winkeltijden gemeente Terneuzen 2012’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de “Verordening winkeltijden gemeente Terneuzen 2012” verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de “Verordening winkeltijden gemeente Terneuzen 2012” maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018” treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking”.

 • 2.

  Deze Verordening wordt aangehaald als: “Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018”.

 

Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Terneuzen op 27 september 2018.

 

burgemeester,

griffier,

 

J.A.H. (Jan) Lonink

J.H.P. (Joost) de Jong