Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Beleidsregels wielklem gemeente Terneuzen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels wielklem gemeente Terneuzen
CiteertitelBeleidsregels wielklem gemeente Terneuzen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregels wielklem gemeente Terneuzen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019Beleidsregels wielklem gemeente Terneuzen

12-02-2019

gmb-2019-48296

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wielklem gemeente Terneuzen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 235 van de Gemeentewet, de vigerende gemeentelijke verordening Parkeerbelastingen, en de “Mandateringslijst 2014, behorende bij het Mandaatbesluit, laatst gewijzigd op 9 december 2014”,

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Aanrijtijd: de tijd tussen het betalen van alle met betrekking tot het motorvoertuig opgelegde en openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting inclusief de bijbehorende kosten zoals bedoeld in artikel 11 van de verordening alsmede de eventuele kosten van (dwang)invordering met betrekking tot de niet betaalde naheffingsaanslagen enerzijds én het verwijderen van de wielklem van het motorvoertuig anderzijds.

b. Beheerder: een van de medewerkers van het bedrijf dat aangewezen is als organisatie belast met het wegslepen en het in bewaring nemen van het (motor)voertuig.

c. Controleur: de daartoe aangewezen en gemandateerde medewerker die bevoegd is de naheffingsaanslag parkeerbelastingen uit te schrijven en op het motorvoertuig aan te brengen.

d. Formulier “klemmen en slepen”: het gemeentelijke standaardformulier, waarop gegevens met betrekking tot het aanbrengen en verwijderen van de wielklem en eventueel het wegslepen / in bewaring nemen van het betreffende (motor)voertuig schriftelijk, dan wel digitaal, worden vastgelegd.

e. Houder: degene die, naar omstandigheden beoordeeld, als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens.

f. Heffings- en/of invorderingsambtenaar: de daartoe aangewezen ambtenaar dan wel degene die krachtens aanwijzing of mandaat bevoegd is.

g. Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt voorstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990.

h. Naheffingsaanslag: naheffingsaanslag parkeerbelasting.

i. Verordening: de vigerende parkeerbelastingverordening en de daarbij behorende nadere regelgeving van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen.

j. Wielklem: een aan het motorvoertuig aangebracht mechanisch hulpmiddel waarmee verhinderd wordt dat het motorvoertuig kan wegrijden.

k. Wielklemmedewerker: de daartoe aangewezen en gemandateerde medewerker die bevoegd is tot het aanbrengen en verwijderen van de wielklem.

 

Artikel 2 Doel van de wielklem

De wielklem heeft tot doel de zekerstelling van betaling van één of meer openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting conform de geldende regelgeving.

 

Artikel 3 Gebruik wielklem

1. Het gebruik van de wielklem vindt plaats op de krachtens de verordening aangewezen locaties.

2. Een (motor)voertuig is klemwaardig indien wordt geconstateerd dat op het aangetroffen kenteken tenminste drie naheffingsaanslagen zijn uitgeschreven en deze naheffingsaanslagen niet (volledig) zijn betaald.

 

Artikel 4 Aanbrengen van de wielklem

1. De controleur maakt melding van het signaleren van een mogelijke klemwaardig (motor)voertuig en vraagt om goedkeuring voor de klemactie bij de invorderingsambtenaar.

2. Na het verkrijgen van toestemming voor de klemactie van de heffings- en/of invorderingsambtenaar verzoekt de controleur een wielklemmedewerker ter plaatse te komen om de wielklem aan het (motor)voertuig aan te brengen.

3. Bij aankomst van het wielklemteam controleren de wielklemmedewerker en de controleur gezamenlijk het (motor)voertuig op eventuele schades, welke bij constatering worden vermeld op het formulier “klemmen en slepen”, dan wel digitaal worden vastgelegd.

4. Door de wielklemmedewerker worden foto’s van het (motor)voertuig gemaakt, waarop tenminste de kentekenplaat op leesbare wijze, alle zichtbare schades aan het (motor)voertuig en het wiel waaraan de wielklem zal worden aangebracht zichtbaar zijn.

5. De wielklem wordt aangebracht door de wielklemmedewerker, direct na het aanbrengen van een naheffingsaanslag op het motorvoertuig door de controleur.

6. De wielklemmedewerker brengt de wielklem op een zodanige wijze aan dat het motorvoertuig niet wordt beschadigd.

7. Op het motorvoertuig wordt een sticker aangebracht om personen die gebruik wensen te maken van het motorvoertuig er op te wijzen dat een wielklem is aangebracht.

8. Schade veroorzaakt doordat met de wielklem aan het motorvoertuig wordt gereden komt nimmer voor rekening en risico van de gemeente.

9. De wielklem wordt als aangebracht beschouwd op het moment dat de klemsleutel door het wielklemteam wordt omgedraaid.

 

Artikel 5 Verwijderen wielklem

1. De wielklem wordt uitsluitend verwijderd nadat alle met betrekking tot het motorvoertuig opgelegde en openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting inclusief de bijbehorende kosten zoals bedoeld in artikel 12 van de verordening alsmede de eventuele kosten van (dwang)invordering met betrekking tot de niet betaalde naheffingsaanslagen zijn voldaan aan de heffings- en/of invorderingsambtenaar of de beheerder. Bij het betalen van de hiervoor genoemde kosten dient een geldig, bij het betreffende voertuig behorend, kentekenbewijs en een geldig identiteitsbewijs te worden overlegd.

2. De heffings- en/of invorderingsambtenaar of de beheerder kan een kopie maken van het kentekenbewijs en het identiteitsbewijs en meldt aan de wielklemmedewerker dat de klem dient te worden verwijderd.

3. De wielklemmedewerker begeeft zicht zo spoedig mogelijk naar het motorvoertuig en verwijdert de wielklem.

4. De wielklemmedewerker meldt het tijdstip van verwijdering aan de heffings- en/of invorderingsambtenaar of de beheerder.

 

Artikel 6 Betaling

1. De aanrijtijd voor het verwijderen van een wielklem bedraagt conform geldende jurisprudentie maximaal één uur.

2. De aanrijtijd vangt aan op het moment van betaling van alle met betrekking tot het motorvoertuig opgelegde en openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting inclusief de bijbehorende kosten zoals bedoeld in artikel 11 van de verordening alsmede de eventuele kosten van (dwang)invordering met betrekking tot de niet betaalde naheffingsaanslagen.

3. Indien de maximale aanrijdtijd wordt overschreden worden de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem verminderd tot nihil. Indien na vermindering en verrekening met openstaande aanslagen een positief saldo resteert, wordt dit aan de houder gerestitueerd.

4. Ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid blijft de naheffingsaanslag inclusief de daarbij behorende kosten in stand.

5. De betaling dient plaats te vinden op een van de volgende adressen:

• de publieksbalie van het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Terneuzen;

• het parkeerbureau, Koegorsstraat 4 in Terneuzen.

6. De betaling is mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur

Artikel 7 Bekendmaking

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: “beleidsregels wielklem gemeente Terneuzen”.

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2019.

 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secretaris, burgemeester,

J.G. (Jan) Princen J.A.H. (Jan) Lonink