Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Aanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019Aanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer.

12-02-2019

gmb-2019-49012

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

 

Gelet op Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), alsmede op:

 

besluit(en):

vast te stellen het volgende aanwijzigingsbesluit:

 

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder ‘toezichthouder’:

Een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wettelijk voorschrift.

 

Artikel 2

 

  • de personen werkzaam bij de Afdeling realisatie en beheer, eenheid handhaving openbare ruimte en het parkeerbeheer worden aangewezen als toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

  • stagiaires Afdeling realisatie en beheer, eenheid handhaving openbare ruimte worden tijdens de stageperiode aangewezen als toezichthouders. Zij worden bij de uitvoering van deze taken vooraf geïnstrueerd door een ervaren toezichthouder, niet zijnde een stagiair.

     

Artikel 3

De toezichthouders zijn, met inachtneming van titel 5.2 van de Awb belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

 

  • De gemeentelijke verordening Parkeerbelastingen

 

  • De beleidsregels voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem tot zekerheid van betaling van de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

     

Artikel 4

Het houden van toezicht door de toezichthouders geldt voor en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Terneuzen.

 

Artikel 5

Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2019.

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secreatis, burgemeester,

J.G. (Jan) Princen J.A.H. (Jan) Lonink