Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDetailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen
CiteertitelDetailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 108, eerste lid, 147, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2015Nieuwe regeling

03-11-2015

Gemeenteblad 2015, 74-I

7B

Tekst van de regeling

Intitulé

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2015,

nr. 7A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 12 oktober 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 108, eerste lid, juncto artikel 147, tweede lid van de Gemeentewet

B E S L U I T:

 • 1.

  Kennisnemen van de ingediende zienswijzen op de “Detailhandelsvisie Dinkelland-Tubbergen”

 • 2.

  Instemmen met de “Reactienota Zienswijzen Tubbergen”

 • 3.

  De “Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen” vaststellen, waarin de volgende winkelstructuur wordt nagestreefd:

  • a.

   een zo compleet mogelijk winkelaanbod voor inwoners uit de gemeente Tubbergen

  • b.

   versterken van het aanbod in Tubbergen (sterkste en meest complete centrum)

  • c.

   behouden van de lokale positie van Geesteren en Albergen

  • d.

   buiten deze centra geen nieuwe winkelontwikkelingen toestaan voor zover niet opgenomen in vigerende bestemmingsplannen, maar inzetten op het behoud van de bestaande winkels

  • e.

   vestiging en schaalvergroting van volumineuze branches op perifere locaties wordt niet uitgesloten

  • f.

   geen verdere uitbreiding van branchevreemd aanbod op perifere locaties, voor zover niet opgenomen in vigerende bestemmingsplannen

 • 4.

  De kaders, conclusies en aanbevelingen uit het rapport als richtinggevend beschouwen bij de verdere uitwerking en actualisatie van de bestemmingsplannen, het toetsen van nieuwe (markt)initiatieven en de uitvoering van de in het rapport genoemde acties.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 november 2015

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers