Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Regeling melding financiële belangen ambtenaren gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen ambtenaren gemeente Uden
CiteertitelRegeling melding financiële belangen ambtenaren gemeente Uden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

13-12-2011

Intranet

College 13-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen ambtenaren gemeente Uden

 

 

 

Regeling melding financiële belangen ambtenaren

van de gemeente Uden

Doel regeling

Artikel 1

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen dienen te worden gemeld door ambtenaren, die de belangen van de dienst kunnen raken en/ of waardoor een (bijzonder) risico op financiële belangenverstrengeling kan ontstaan.

Hierbij kan het gaan om het bezit van effecten, koersgevoelige informatie, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond als ook om financiële deelneming in ondernemingen en schulden.

De grondslag voor deze regeling is neergelegd in artikel 15:1f van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Uden (CAR-UWO).

De functies

Artikel 2

Op grond van artikel 15:1f van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Uden (CAR-UWO) wijst het college van burgemeester en wethouders ambtenaren/ functies aan waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.

Het college heeft in het kader van deze regeling de volgende functies aangewezen:

 • a.

  de gemeentesecretaris

 • b.

  het afdelingshoofden

 • c.

  coördinator Financiën en Belastingen

 • d.

  controllers

 • e.

  beleidsmedewerkers Financiën

 • f.

  teamleider dan wel coördinator bouwen, milieu

 • g.

  beleidsmedewerkers beleid en advies, projecten en grondzaken van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling

 • h.

  medewerkers belast met inkoop en aanbesteding

  Wijze van melding

  Artikel 3

  • 1.

   De ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling vervult, meldt jaarlijks vóór 15 januari van elk jaar schriftelijk zijn of haar financiële belangen en/ of bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

  • 2.

   De schriftelijke melding wordt vertrouwelijk gedaan aan de burgemeester.

  • 3.

   Van de schriftelijke meldingen wordt een apart vertrouwelijk register bijgehouden die uitsluitend mag worden ingezien door de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris.

  Opvraag nadere gegevens

  Artikel 4

  De betreffende ambtenaar dient, indien dit noodzakelijk is voor het beoordelen of de gemelde belangen en bezittingen een risico opleveren in de werkzaamheden van de ambtenaar, alle informatie te verschaffen die nodig is.

  Artikel 5

  De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de melding van financiële belangen van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling vervullen.

  Dit is behoudens zijn/ haar eigen functie, waarvoor de burgemeester de verantwoording draagt.

  Inwerkingtreding

  Artikel 6

  Deze regeling treedt in werking met ingang van.

  Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Uden in de vergadering van 13 december 201