Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Beleid voor voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid voor voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan
CiteertitelBeleid voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Nieuwe Meerbode, 25-07-2012

BI12.0160

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid voor voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

 

 

Beleid voor voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

De invoering van de vergunningplicht in de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan (artikel 2:10 APV) heeft tot doel waarborging van het uiterlijk aanzien van de gemeente én een efficiënt gebruik van de buitenruimte.

Om deze doelstelling te bereiken is het naast invoering van de vergunningplicht nodig om in beleidsregels vast te leggen welke mogelijkheden er binnen de gemeente zijn voor het plaatsen van materialen op de openbare weg. De beleidsregels geven onder welke voorwaarden een vergunning al dan niet wordt verleend. Deze regels scheppen hierin duidelijkheid. Dit laat onverlet dat bij bijzondere omstandigheden van deze regels gemotiveerd kan worden afgeweken.

Wettelijk kader

Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012

Artikel 2:10 Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

 • 1.

  Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • b.

   het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Artikel 2:10A Afbakeningsbepalingen en uitzonderingen

 • 1.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   terrassen als bedoeld in artikel 2:28 vijfde lid;

  • c.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt tevens niet voor voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

  • a.

   Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

  • b.

   De weigeringsgrond van het tweede lid onder a van het vorige artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

  • c.

   De weigeringsgrond van het tweede lid, onder b, van het vorige artikel geldt niet voor bouwwerken;

  • d.

   De weigeringsgrond van het tweede lid, onder c, van het vorige artikel geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet Milieubeheer.

Artikel 2:10 B Beslistermijn en silencio positivo

(gereserveerd)

Artikel 2:10C Het plaatsen van sandwichborden op of aan de weg

 • 1.

  Een sandwichbord is een specifieke informatiedrager die veelal rondom lantaarnpalen wordt bevestigd.

 • 2.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waar sandwichborden mogen worden geplaatst.

Artikel 2:10 D Vrij te stellen categoriën.

Het college kan categorieën van voorwerpen aanwijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel A niet geldt.

Voorstel beleidsregels

Voorwerpen die op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg worden geplaatst zijn bijvoorbeeld containers, toiletten, schaftketen, reclame-uitingen (zoals driehoeksborden en spandoeken) e.d.

containers, schaftketen e.d.

Met betrekking tot het plaatsen van containers, schaftketen, toiletten e.d. op de openbare weg is het gewenst dat in beginsel gebruik wordt gemaakt van reguliere parkeerplaatsen.

Om echter een verantwoorde keuze te maken welke locatie het meest geschikt is, dient de aanvrager van de vergunning vóór plaatsing daarvan te allen tijde contact op te nemen met de afdeling Leefomgeving, cluster Wijkzaken. Deze afdeling is op de hoogte van de werkzaamheden in de omgeving en kan met betrekking tot de veiligheid en efficiënt gebruik van de weg beoordelen welke locatie het meest gewenst of geëigend is.

reclamemateriaal op de weg

Voor het plaatsen van tijdelijk reclamemateriaal op de weg zoals driekhoeksborden is het vanwege esthetische redenen gewenst om het aantal borden en de plaatsingstermijn te beperken.

Met in acht name hiervan wordt voorgesteld de volgende regels vast te stellen.

 • maximaal 20 borden per vergunning

 • maximale tijdsduur: 14 dagen (inclusief plaatsing en verwijdering)

 • beperking van maximaal 4 vergunningen per aanvrager per jaar voor 4 verschillende activiteiten.

 • omvang/afmetingen:

  • -

   als de borden op het trottoir worden geplaatst de borden zodanig plaatsen dat er 1,5 meter vrij gehouden wordt tussen obstakels (zoals straatmeubilair, terrassen etc.) zodat voetgangers, personen met een rolstoel, kinderwagen of invalidenvoertuig, elkaar zonder problemen kunnen passeren;

  • -

   de borden mogen ook niet over de weg uitsteken. Dat betekent dat de borden tenminste 60 cm uit de kant van de weg geplaatst worden;

  • -

   de borden dienden van deugdelijke kwaliteit te zijn en mogen niet groter zijn dan 85 cm x 120 cm (exclusief bevestingingsconstructie of frame);

  • -

   reclameborden mogen niet bevestigd worden aan verkeersborden/-zuilen.

Met de beperking van maximaal 4 vergunningen per aanvrager per jaar wordt het doel bereikt dat reclame-uitingen worden beperkt en structurele reclame wordt verspreid. Naleving van deze regel betekent dat de verleende vergunningen goed gedocumenteerd dienen te worden.

Met betrekking tot de maximale tijdsduur 14 dagen betekent dat na afloop van deze termijn de borden verwijderd dienen te zijn. De houder van de vergunning is verplicht de schade die hij door gebruik van de vergunning aan eigendommen van de gemeente toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente dan derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Doelgroep

 • organisatoren van plaatselijke evenementen

 • algemene overheids- en ideële reclame

 • activiteiten met een sociaal-cultureel of sportief karakter

In het kader van het beperkt houden van reclame wordt voorgesteld verzoeken die betrekking hebben op commerciële verkoopactiviteiten en/of evenementen buiten Uithoorn in ieder geval niet te honoreren. Voor deze activiteiten kan voor het maken van publiciteit andere mogelijkheden gebruikt worden zoals de plaatselijke media, folders en of vrije plakplaatsen.

Ideële reclame is reclame voor een maatschappelijk doel. Je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan een campagne van SIRE. Daarnaast kan hieronder ook vallen de onbaatzuchtige reclame. Deze reclames streven niet naar het verkopen van een product dus naar het streven van

winst, maar naar inzameling van geld voor maatschappelijke of liefdadigheidsinstellingen. Hierbij kan gedacht worden aan de landelijke collectes voor goede doelen (zoals bijvoorbeeld de hartstichting, nierstichting etc.).

reclamemateriaal boven de weg (spandoeken)

 • maximaal op 5 locaties binnen de gemeente spandoeken toe te staan;

De volgende locaties zijn daarvoor aangewezen:

 • 1.

  boven het fietspad naast de Watsonweg,

 • 2.

  bij de Laan van Meerwijk, tegenover Bakker Versteeg tussen boom en lantaarnpaal bij busstation,

 • 3.

  boven de groenstrook nabij de rotonde Achterberglaan/ Arthur van Schendellaan, op de hoek tussen de middelste vlaggenmast en de lantaarnpaal,

 • 4.

  boven de Arthur van Schendellaan ter hoogte van nr. 70 op de groenstrook tussen de bomen 5. boven de Ringdijk in de Kwakel.

  • de spandoeken dienen te allen tijde op een veilige manier te zijn bevestigd en te voldoen aan kwaliteitseisen;

  • de spandoeken mogen niet over het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg worden opgehangen;

  • spandoeken mogen niet op minder dan 2,2 meter boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg worden opgehangen;

  • met name bij kruispunten dienen de spandoeken dusdanig opgehangen worden, dat de verkeersdeelnemers een onbelemmerd zicht op het andere verkeer hebben.

Doelgroep

 • ideële instellingen en plaatselijke activiteiten

Tot slot wordt opgemerkt dat spandoeken veel wind kunnen vangen. Wenselijk is het om die reden dat de doeken een open structuur hebben om de wind door te laten. De aanvrager kan hier standaard op gewezen worden.

Reclame voor politieke partijen

Tijdens de verkiezingen worden op een vijftal plaatsen in de gemeente houten reclamedragers neergezet. Hierop kunnen de politieke partijen hun verkiezingsposters plakken. Hiervoor hoeft geen vergunning worden aangevraagd, deze ruimte komt speciaal beschikbaar tijdens verkiezingsperiodes. De locaties zijn: 1. de Laan van Meerwijk 16 naast het gemeentehuis, 2. Zijdelweg tegenover de brandweerkazerne, 3. hoek Rindijk/Anjerlaan De Kwakel, 4. winkelcentrum Zijdelwaardplein (hoek Zijdelwaardplein-Wiegerbruinlaan, 5. Randhoornlaan 31 bij inrit van het parkeerterrein Brede School.

Citeertitel

Dit beleid kan worden aangehaald als “Beleid voorwerpen op of aan de weg” .