Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels boetes Wet Inburgering
CiteertitelBeleidsregels boetes Wet Inburgering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201101-01-2016nieuwe regeling

06-07-2010

Gemeenteblad van Utrecht 2011, nr. 12

Besluit college van B&W van 6 juli 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

 

 

 

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

(collegebesluit van 6 juli 2010)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGELS boetes Wet Inburgering

Artikel 1 Hoogte boetes

 • 1.

  Bij de vaststelling van de hoogte van de boetes gaat het college in beginsel uit van de in de wet vastgelegde maximale sanctiebedragen per overtreding:

  • -

   EUR 250,00: geen medewerking verlenen aan het inburgeringsonderzoek

  • -

   EUR 500,00: geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening of de taalkennisvoorziening.

  • -

   EUR 500,00: het verwijtbaar niet binnen de gestelde termijn behalen van het Inburgerings- of Staatsexamen. De termijn wordt verlengd.

  • -

   EUR 1.000,00: het voor de tweede - of volgende maal verwijtbaar niet binnen de gestelde termijn behalen van het Inburgerings- of Staatsexamen.

 • 2.

  Daarbij moeten op grond van de Algemene wet bestuursrecht wel de ernst, de verwijtbaarheid en de omstandigheden van elke overtreding worden afgewogen en moet de hoogte van de boete daarop worden afgestemd (Awb, artikel 5:46, tweede lid). Dit wordt als volgt vormgegeven:

  • a.

   als een overtreding wordt geconstateerd die valt onder de in artikel 10 van de Verordening Wet inburgering gemeente Utrecht 2009 opgesomde overtredingen, beschouwt het college de ernst van de overtreding als voldoende om tot boeteoplegging over te gaan, en

  • b.

   het college kan besluiten de boete te matigen als het van oordeel is dat de overtreding niet of in mindere mate aan de cliënt verweten kan worden of de omstandigheden van de overtreding zodanig zijn dat het van bijzondere hardheid zou getuigen om tot (maximale) boeteoplegging over te gaan.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 6 juli 2010.

De secretaris, De burgemeester,

J.Bakker Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 23 februari 2011.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 4 maart 2011.