Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Regeling Basissubsidie amateurkunst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Basissubsidie amateurkunst
CiteertitelRegeling Basissubsidie amateurkunst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling per abuis dichtgezet, is nog geldig dd 1-8-2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Susidieverordening 2008: artikel 3, tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201101-01-2020nieuwe regeling

05-07-2011

Gemeenteblad van Utrecht 2011, nr. 51

Besluit college van B&W van 5 juli 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Basissubsidie amateurkunst

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 51

Regeling Basissubsidie amateurkunst

(collegebesluit van 5 juli 2011)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op artikel 3, tweede lid Algemene Subsidieverordening 2008;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende

REGELING Basissubsidie Amateurkunst

Doel

De regeling Basissubsidie Amateurkunst heeft als doel het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst in de gemeente Utrecht door het ondersteunen van amateurkunstverenigingen in de gemeente Utrecht.

Onder amateurkunst worden kunstactiviteiten verstaan, die niet beroepsmatig worden beoefend. De regeling heeft betrekking op de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst/audiovisueel/nieuwe media, literatuur en multidisciplinair.

Indientermijn

De indientermijn voor deze subsidie is 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Wat

Met een basissubsidie ondersteunt de gemeente Utrecht organisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente Utrecht in de kosten van:

 • -

  de huur van een repetitieruimte

 • -

  het honorarium van de artistieke leiding

Studentengezelschappen dienen zich te wenden tot het KOSMU (Koördinerend Orgaan Muziekgezelschappen Utrecht) en kunnen niet rechtstreeks bij de Gemeente Utrecht aanvragen.

Subsidieverplichtingen

Een subsidieverzoek op het gebied van amateurkunstwordt pas in behandeling genomen indien is bijgevoegd:

 • -

  een volledig ingevuld en ondertekend subsidieformulier (inclusief begroting en dekkingsplan);

 • -

  een kopie van het contract met de artistieke leiding;

 • -

  een kopie van het huurcontract van de repetitieruimte en

 • -

  een financieel jaaroverzicht van het voorgaande jaar, waaruit de omvang van het eigen vermogen is af te lezen.

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen voor subsidie in aanmerking.

Niet subsidiabel zijn:

 • -

  beroepsmatige kunstactiviteiten;

 • -

  aanvragers die reeds een andere jaarlijkse subsidie (zijnde geen projectsubsidie) van de gemeente Utrecht ontvangen en;

 • -

  aanvragers waarbij het eigen vermogen (inclusief bestemmingsreserves) groter is dan 50% van de exploitatielasten.

Beoordelingscriteria

Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie amateurkunst, dient een organisatie te voldoen aan ALLE onderstaande criteria:

 • -

  in de statuten van de aanvrager is expliciet als hoofddoelstelling opgenomen dat activiteiten op het gebied van amateurkunst worden ontplooit;

 • -

  een aanvrager werkt minimaal eens per twee weken aan een artistiek product;

 • -

  een aanvrager repeteert op een locatie in de gemeente Utrecht;

 • -

  een aanvrager heeft minimaal tien contributiebetalende leden;

 • -

  een aanvrager geeft tenminste eenmaal per jaar een openbare presentatie in de gemeente Utrecht. Voor deze verplichte presentatie kan geen projectsubsidie worden aangevraagd;

 • -

  de organisatie is minimaal één jaar voor aanvang van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd opgericht;

 • -

  tenminste 60% van deze leden is woonachtig in de gemeente Utrecht en

 • -

  een aanvrager werkt onder leiding van een gekwalificeerde artistieke leiding. Dit betekent dat de artistieke leiding beschikt over de voor de betreffende discipline vereiste opleiding en/of ervaring.

Financieel kader

De volgende maximale bijdragen kunnen worden aangevraagd:

 • -

  maximaal 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van EUR 2.000,00 per jaar;

 • -

  maximaal 50% van de kosten voor de huur van een repetitieruimte tot een maximum van EUR 1.000,00.

Een aanvrager die kan aantonen dat er binnen zijn organisatie meerdere groepen of afdelingen actief zijn (zoals bijvoorbeeld een jeugdorkest), mag per groep een subsidieaanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat de groepen afzonderlijk aan alle hieronder genoemde subsidiecriteria voldoen en dit duidelijk blijkt uit de aanvraag. Het maximaal aantal subgroepen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is drie.

De hoogte van de totale basissubsidie per vereniging per jaar is nooit hoger dan het bedrag dat jaarlijks aan inkomsten uit contributies ontvangen wordt.

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, worden alle gehonoreerde subsidies evenredig gekort.

Per datum van inwerkingtreding komt te vervallen de Bijzondere Subsidieverordening Amateurkunst (collegebesluit van 20 juni 1995).

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht in zijn vergadering van 5 juli 2011.

De secretaris, De burgemeester,

Mr. M.R. Schurink Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 27 juli 2011.

Deze beleidsregel treedt in werking op 3 augustus 2011.