Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beheersverordening Voordorp - Voorveldsepolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Voordorp - Voorveldsepolder
CiteertitelBeheersverordening Voordorp - Voorveldsepolder
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2012nieuwe regeling

07-06-2012

Gemeenteblad van Utrecht 2012, nr. 40

Raadsvoorstel jaargang 2012, nr. 44

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Voordorp - Voorveldsepolder

 

 

Beheersverordening Voordorp-Voorveldsepolder

(raadsbesluit van 7 juni 2012)

De raad van de gemeente Utrecht

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

BEHEERSVERORDENING Voordorp-Voorveldsepolder

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

 • -

  in het westen de Oosterspoorbaan;

 • -

  in het noorden de spoorbaan Utrecht-Amersfoort;

 • -

  in het oosten de rijksweg A27 (de rijksweg valt buiten deze verordening);

 • -

  in het zuiden de Habib Bourguibastraat en de groenstrook in het oostelijke verlengde van deze straat tot aan de A27, de Sartreweg tot aan het verkeersplein De Berekuil, de Huizingalaan;

en:

-een deel van de Voorveldse Polder ten oosten van de A27 tot aan de gemeentegrens van de gemeente De Bilt.

De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.

De beheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening wordt daarnaast, via een landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl.

De digitale beheersverordening, zoals deze staat op de landelijke website, is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie.

Inzien

U kunt deze beheersverordening, bestaande uit de toelichting, de regels en de verbeelding, met ingang van 21 juni 2012 inzien bij:

 • Informatiecentrum Gemeente Utrecht Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), Utrecht. Open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en donderdag tot 19.30 uur.

 • Balie Bouwen Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht. Open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 • Wijkbureau NoordoostF.C. Donderstraat 1, Utrecht.

  Open van 09.00 uur tot 17.00 uur

De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening ook aan via de gemeentelijke website, http://0344.ropubliceer.nl

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking, dat is 29 juni 2012. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 7 juni 2012

De griffier, De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 20 juni 2012

Deze verordening is in werking getreden 29 juni 2012