Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beheersverordening Zuilen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Zuilen
CiteertitelBeheersverordening Zuilen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2013nieuwe regeling

20-06-2013

Verordening van Utrecht 2013, nr. 41

Raadsvoorstel jaargang 2013, nr. 64

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Zuilen

 

 

Beheersverordening Zuilen(raadsbesluit van20 juni 2013)

De raad van de gemeente Utrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende

BEHEERSVERORDENING Zuilen

De gemeenteraad heeft bij besluit van 20 juni 2013 de beheersverordening Zuilen vastgesteld.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied van deze verordening wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de Sint-Josephlaan/Marnixlaan, aan de zuidwestzijde door het Amsterdam Rijnkanaal en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, aan de noordoostzijde door de Vecht (de gemeentegrens met Maarssen) en aan de noordwestzijde door de Zuilenselaan en de daar gelegen sportvelden.

De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.

Inzien

  • U kunt deze beheersverordening, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0344.BVZUILEN-0401, met ingang van donderdag 4 juli 2013 inzien bij:

  • Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht . Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  • Wijkservicecentrum NoordwestAmsterdamsestraatweg 283, Utrecht. Open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

De beheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening wordt daarnaast, via een landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. De digitale beheersverordening, zoals deze staat op de landelijke website, is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie.

De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 11 juli 2013, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 20 juni 2013

De griffier, De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits Mr. A. Wolfsen