Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Aanwijzingsbesluit Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Wegsleepverordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wegsleepverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994
 2. Gemeentewet, art. 125
 3. Algemene wet bestuursrecht, afdelingen 5.2, 5.3 en 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wegsleepverordening gemeente Utrecht 2009

Mandaatbesluit college van B&W van 9 december 2008

Ondermandaatregister Stadsontwikkeling dd. 25 juli 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2009nieuwe regeling

24-02-2009

Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 12

Besluit college van B&W van 24 februari 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wegsleepverordening

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanwijzingsbesluit Wegsleepverordening(besluit 24 februari 2009)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht:

gelet op:

 • 1.

  het besluit van het gemeenteraad van Utrecht d.d. 5 februari 2009 waarbij de Wegsleepverordening gemeente Utrecht 2009 is vastgesteld (Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 10);

 • 2.

  het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht d.d. 9 december 2008 waarbij de uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Utrecht 2009 is gemandateerd aan de directeur van de Dienst Stadswerken met de mogelijkheid van ondermandaat;

 • 3.

  gelet op het ondermandaatregister Stadsontwikkeling, kenmerk SO 08.066127, d.d. 25 juli 2008 (Gemeenteblad van Utrecht 2008, nr. 39);

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (hierna: het Besluit wegslepen van voertuigen), artikel 125 van de Gemeentewet en de afdelingen 5.2, 5.3 en 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de medewerkers van de afdeling Parkeren voor zover zij zijn aangesteld in de functie van:

 • -

  Teamleider Parkeerhandhaving;

 • -

  Groepschef Parkeerhandhaving;

 • -

  Parkeercontroleur/Handhaver;

 • -

  Parkeercontroleur;

aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht belast met de naleving van de Wegsleepverordening gemeente Utrecht 2009 waaronder:

 • 1.

  het toepassen van bestuursdwang door middel van het overbrengen en in bewaring stellen van een op een weg staand voertuig, als bedoeld in artikel 170, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 125 van de Gemeentewet;

 • 2.

  het op schrift stellen van het bestuursdwangbesluit conform het bepaalde in artikel 5:24, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  het meevoeren en opslaan van voertuigen, alsmede het daarvan opmaken van proces-verbaal van meevoeren en opslaan ingevolge artikel 5:29, het eerste, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • 4.

  het vaststellen van de hoogte van de kosten van het overbrengen en bewaren van weggesleepte voertuigen ingevolge artikel 5 van de Wegsleepverordening gemeente Utrecht 2009.

Dit besluit treedt in werking een dag nadat deze is bekend gemaakt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Namens dezen,

Directeur StadsOntwikkeling.

Reindert J. Hoek

Bekendmaking is geschied op 11 maart 2009.

Dit besluit treedt in werking op 12 maart 2009.