Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenOverzicht van wetten en verordeningen die onder het mandaatbesluit vallen Van toepassing zijnde wetten en verordeningen waarop het besluit van de burgermeester van toepassing is

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012nieuwe regeling

02-10-2012

Dichtbij, 03-10-2012

12.085639

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

 • 1

  De volgende bevoegdheden aan de directeur StadsOntwikkeling te mandateren:

  • a.

   het aanwijzen van toezichthouders werkzaam bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor de in bijlage 1 genoemde wetten en verordeningen

  • b.

   het intrekken van aanwijzingsbesluiten die betrekking op medewerkers van Publieke Diensten en Stadswerken.

 

Context

Per 1 oktober 2012 zijn de organisatie eenheden Vergunning & Handhaving van Stadswerken en Publieke Diensten van StadsOntwikkeling samengevoegd in één organisatie, t.w. Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Deze VTH organisatie is binnen de gemeente Utrecht belast met de uitvoering en handhaving van uiteenlopende wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht. In verband met deze organisatiewijziging is het noodzakelijk dat de aanwijzingsbesluiten voor toezichthouders worden aangepast aan de nieuwe functiebenamingen.

Voorgesteld wordt om de bevoegheid tot aanwijzing van toezichthouders te mandateren aan de directeur StadsOntwikkeling.

Met het verlenen van dit mandaat kan de bedrijfscontuiniteit worden gewaarborgd en adequaat worden ingespeeld op nieuwe functiebenamingen en personeelswisselingen. In het laatste mandaatregister voor de nieuwe VTH organisatie -zoals dat door het college vorige week op 25 september 2012 is vastgesteld- ontbreekt het overzicht van wetten en verordeningen op grond waarvan de toezichthouders kunnen worden gemandateerd. Met het voorgestelde besluit wordt dit juridisch ingevuld.

 

Argumenten

1.1 Bedrijfscontinuïteit voor de wettelijke toezichthoudende taken wordt gewaarborgd.

1.2 Aanwijzen van toezichthouders is noodzakelijk vanwege de samenvoeging van de sector Publieke Diensten en Stadswerken.

 

Uitvoering

De uitvoering van dit besluit zal ter hand worden genomen door het hoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Bijgevoegd is een separaat besluit bijgevoegd ter tekening door de burgemeester.

toelichting

Opgesteld door StadsOntwikkeling

Sector Publieke Diensten

Juridische, Administratieve en Secretariële Zaken

Bert (LJ) Wijburg, 030-2864732

Kenmerk 12.085639

Datum ingediend 26-sep-2012