Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017
CiteertitelBeleidsregel Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2016Onbekend.

15-06-2016

Gemeenteblad

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017

 

 

Beleidsregel Prostitutie: hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op:

-Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

Gelet op de aan deze beleidsregel ten grondslag liggende onderstaande regelgeving en beleidskaders:

 • -

  ”Bouwen aan een gezonde toekomst”, Volksgezondheidbeleid 2015-2018

 • -

  geldende Algemene Subsidie Verordening.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel

Prostitutie: hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Arts; de arts beschikt over de benodigde professionele kwalificaties en registraties om de titel arts te mogen voeren.

 • b.

  Gekwalificeerd; uw personeel heeft een relevante beroepsopleiding gevolgd en u bent aangesloten bij een relevante beroepsorganisatie.

 • c.

  Prostitué(e); persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding en die in Utrecht werkzaam is.

 • d.

  Raamprostitutie; prostitutie waarbij het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte(n) door prostitué(e)s die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.

 • e.

  Inloopfaciliteit met huiskamerfunctie; laagdrempelig toegankelijke voorziening met een huiskamer voor prostitué(e)s die in Utrecht werkzaam zijn (tippelzone) of waren (raamprostitutie). De inloopfaciliteit op de tippelzone beschikt ten minste over een huiskamer, douche, toilet, artsenspreekkamer, kantoorwerkruimte en personeelstoilet. De inloopfaciliteit op de raamprostitutielocatie beschikt ten minste over een huiskamer, toilet, artsenspreekkamer, kantoorwerkruimte en personeelstoilet.

 • f.

  Uitstapprogramma/hulpverlening op diverse leefgebieden; een programma voor arbeidsintensievere of complexe hulp- en dienstverleningsvragen, waarbinnen begeleiding van prostituees plaatsvindt bij het vinden van werk of dagbesteding buiten de prostitutie. Deelname aan dit programma gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het programma staat open voor prostituées die in Utrecht wonen en/of in Utrecht werken of gewerkt hebben.

 • g.

  Leefgebieden; het betreft huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, werk, juridische ondersteuning.

 • h.

  Outreachend werken; op eigen initiatief en actief de doelgroep prostitué(e)s benaderen om het hulpaanbod onder de aandacht te brengen of direct hulp te bieden.

Artikel 2 Beleidsdoelstellingen

De beleidsregel is gebaseerd op het huidige beleid op het terrein van Volksgezondheid van de gemeente Utrecht zoals verwoord in ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’, Volksgezondheidsbeleid 2015-2018, waarin de gemeente Utrecht een stad wil zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn en waar bewoners en partijen in de stad aan bijdragen.

Het doel van de subsidie is:

 • -

  het bieden van (medische) hulp op de prostitutielocaties,

 • -

  het bevorderen van zelfredzaamheid van en participatie door prostitué(e)s en

 • -

  het bieden van ondersteuning aan prostitué(e)s die de prostitutie willen verlaten (uitstapprogramma).

Vijftig prostitué(e)s kunnen per jaar een uitstaptraject starten. Ons streven is dat minimaal twaalf prostitué(e)s per jaar uitstappen.

De subsidiedoelstelling hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s draagt bij aan het gemeentelijke prostitutiebeleid.

Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het maximaal beschikbare budget per subsidiedoelstelling vast via de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert de hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s.

 • 1.

  Spreekuur voor prostitué(e)s door een arts in de inloopfaciliteit op de Europalaan en aan het Zandpad;

 • 2.

  Bemensing van een inloopfaciliteit op de Europalaan en aan het Zandpad. De medewerkers bieden in de inloopfaciliteit en op de prostitutielocatie hulp aan de prostitué(e)s in de vorm van een luisterend oor, advies en doorverwijzing (afhankelijk van de hulpvraag) naar het uitstapprogramma en overige vormen van hulpverlening.

 • 3.

  Uitvoering van een uitstapprogramma/hulpverlening, uitgedrukt in aantal trajecten en in het aantal prostitué(e)s dat de prostitutie verlaat (uitstapt).

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Behalve de eisen conform de geldende Algemene Subsidieverordening, stellen we de volgende aanvullende eisen:

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend via het daartoe door het college ter beschikking gestelde volledig ingevulde e-formulier en wordt voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde documenten.

 • 2.

  U voorziet uw subsidieaanvraag van een activiteitenplan en een begroting.

In het activiteitenplan verwachten wij:

 • -

  een algemene beschrijving van de wijze waarop u bijdraagt aan de beleidsdoelstelling zoals genoemd onder artikel 2;

 • -

  een beschrijving van de wijze waarop u vormgeeft aan de subsidiabele activiteiten

 • -

  een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin u voldoet aan de gestelde verplichtingen en criteria (die hieronder bij artikel 9 worden opgesomd);

 • -

  een beschrijving van de verschillende hulp- en dienstverleningsvragen die u (op grond van uw eerdere ervaring) verwacht en de wijze waarop u daar in de uitvoering van de activiteiten op inspeelt en ervoor zorgt dat de activiteiten en het bereik ervan bijdragen aan de genoemde doelstellingen onder artikel 2.

In de begroting verwachten wij:

-dat inzichtelijk is gemaakt wat de begrote kosten per activiteit zijn. De activiteiten die in de begroting zijn opgenomen zijn herkenbaar en herleidbaar gerelateerd aan de activiteiten in het activiteitenplan.

Daarnaast moeten de volgende documenten worden meegezonden bij een eerste aanvraag: statuten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een financiële verantwoording, een opgave van gelieerde rechtspersonen, een kopie bankafschrift.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidie moet u voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor men subsidie aanvraagt, indienen.

Alleen digitaal ingediende aanvragen per e-formulier worden behandeld.

Het e-formulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en van alle benodigde bijlagen voorzien. Het e-formulier kunt u vinden op www.utrecht.nl/subsidie

Artikel 8 Beoordelingscriteria en besluitvorming

In de beoordeling van de aanvragen nemen wij een aantal criteria mee.

 • 1.

  Wanneer door meerdere aanvragers dezelfde activiteit wordt aangeboden zullen deze aanvragen vergeleken worden op basis van prijs versus kwaliteit en omvang van het aanbod, tot uitdrukking komend in openingstijden en aantallen trajecten. Levering van kwaliteit garandeert u door de inzet van gekwalificeerd personeel.

 • 2.

  De aanvragen moeten voldoen aan de onder artikel 6 van deze beleidsregel gestelde eisen. Daarnaast wordt beoordeeld in welke mate de aanvragen voldoen aan de hieronder gestelde verplichtingen en criteria.

Hieronder benoemen wij de criteria per activiteit. Bij de activiteit ‘houden van een spreekuur door een arts’:

 • 1.

  De arts heeft affiniteit en aantoonbare ervaring met de medische hulpverlening aan de doelgroep.

 • 2.

  De arts heeft kennis van het aanbod aan lokale (prostitutie-)hulp- en dienstverlening en sluit aan bij de bestaande samenwerkingspartners en overleggen.

Bij de activiteit ‘bemensing inloopfaciliteit met huiskamerfunctie’:

1.De medewerkers van de inloopfaciliteiten hebben kennis van het aanbod van lokale en regionale (prostitutie-)hulp- en dienstverlening en sluiten aan bij de bestaande samenwerkingspartners en overleggen.

Bij de activiteit ‘uitstaprogramma/hulpverlening’:

2.De hulp- en dienstverleners werkzaam voor het uitstapprogramma hebben kennis van het aanbod aan lokale en regionale (prostitutie-)hulp- en dienstverleningsaanbod op de diverse leefgebieden of bieden deze hulp- en dienstverlening zelf.

Artikel 9 Verplichtingen aan subsidieaanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten aan een aantal verplichtingen voldoen. Hieronder benoemen wij deze verplichtingen per activiteit.

Bij de activiteit ‘houden van een spreekuur door een arts’:

 • 1.

  U biedt continuïteit in het aanbod. Dit betekent dat wij subsidie verlenen aan één aanbieder van een medisch spreekuur per locatie;

 • 2.

  De arts houdt spreekuur op de door de gemeente aangewezen locaties.

Bij de activiteit ‘bemensing van een inloopfaciliteit’:

 • 1.

  U biedt continuïteit in het aanbod.

 • 2.

  De inloopfaciliteit wordt op de door de gemeente aangewezen locaties opengesteld.

 • 3.

  De openingstijden en bemensing van de huiskamerfaciliteit op de tippelzone wordt afgestemd op de openingstijden van de tippelzone.

 • 4.

  De inloopfaciliteiten worden bemenst door minimaal twee personen.

 • 5.

  De medewerkers van de inloopfaciliteiten beschikken over een aantoonbaar passende opleiding en/of ervaring met het werken met de doelgroep.

Bij de activiteit ‘Uitstapprogramma/hulp- en dienstverleningsaanbod’:

 • 1.

  De hulp- en dienstverleners werkzaam voor het uitstapprogramma beschikken over een aantoonbaar passende opleiding en ervaring in het werken met de doelgroep.

 • 2.

  In de aanvraag vermeldt u het aantal nieuw op te starten trajecten en het aantal prostitué(e)s dat de prostitutie verlaat. Wij verwachten van u een onderbouwing van deze aantallen.

Artikel 10 Voorwaarde aan subsidieverlening

Ten aanzien van deze subsidie wordt een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 lid 1 Awb gesloten.

Artikel 11 Evaluatie

Eens in de vier jaar wordt het volksgezondheidsbeleid van de gemeente vernieuwd. De voortgangsrapportages zullen worden gebruikt in de evaluatie van het huidige beleid en voor het opstellen van het nieuwe volksgezondheidsbeleid na 2018.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel Prostitutie: hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017 en treedt bij bekendmaking in werking.

De beleidsregel Prostitutie: hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s van 15 juli 2014 wordt hiermee ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 14 juni 2016.

De secretaris, De burgemeester,