Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer
CiteertitelWelzijnsaccommodaties in zelfbeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpzelfbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2014Onbekend

15-07-2014

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

(collegebesluit van 15 juli 2014 )

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op de Algemene subsidieverordening 2014 en

titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGEL

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

Deze beleidsregel omvat de regelingen voor het aanvragen van subsidie omtrent exploitatie, beheer en het onderhoud van "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer".

Gemeente Utrecht: BELEIDSREGEL Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

Artikel 1 Reikwijdte

De inzet van vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en andere particuliere initiatieven vormt een belangrijk deel van de welzijnsinfrastructuur in de stad. Met de instelling van het budget en de beleidsregel wordt een kader gecreëerd voor het faciliteren van "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer". Op deze manier kan de gemeente inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de betrokkenheid, kennis en creativiteit van de stad tot zijn recht laten komen.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Het budget voor "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer" is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en andere particuliere initiatieven, in het kort zelfbeheerinitiatieven, die door exploitatie en beheer van welzijnsaccommodaties bijdragen de doelen van het welzijnsbeleid te realiseren. Te weten:

 • A.

  versterken van het zelforganiserend vermogen van de samenleving (een sterke civil society);

 • B.

  het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners;

 • C.

  het wegnemen van maatschappelijke drempels.

Hiermee wil de gemeente Utrecht er aan bijdragen dat burgers meer betrokken raken bij elkaar, bij de wijk of stad en dat hun deelname aan het maatschappelijk leven toeneemt.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

Aanvragers voor subsidie in het kader van Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer dienen aan alle onderstaande eisen te voldoen:

 • A.

  aanvragers zijn aantoonbaar huurder of eigenaar van de accommodatie;

 • B.

  aanvragers werken geheel met vrijwilligers of met een beperkt aantal professionele krachten die er in de eerste plaats op gericht zijn de vrijwilligers in de eigen organisatie te werven en te ondersteunen;

 • C.

  aanvragers hebben aantoonbare kennis van en betrokkenheid bij hun buurt/wijk in Utrecht

 • D.

  aanvragers zijn als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. Het budget voor het onderdeel "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer" is een jaarlijks budget en zal worden vermeld op de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten en kosten

Activiteiten in het kader van én kosten voor exploitatie, (sociaal) beheer en onderhoud. De kosten dienen direct samen te hangen met exploitatie, beheer en onderhoud van de welzijnsaccommodatie.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor exploitatie, beheer en onderhoud van welzijnsaccommodaties. Bij de aanvraag voor exploitatie, beheer en onderhoudhoort een begroting die tenminste inzicht biedt in:

 • A.

  de huisvestingslasten (huur, exploitatie, dagelijks beheer, onderhoud etc.);

 • B.

  de inkomsten (uit verhuur etc.);

De begroting geeft inzicht in alle met de activiteiten samenhangende kosten en opbrengsten. In het activiteitenplan geeft u in uw aanvraag aan:

 • C.

  de te verwachten bezettingsgraad van de accommodatie;

 • D.

  de geprogrammeerde activiteiten.

Daarnaast geeft de aanvraag inzicht in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten op termijn met minder of zonder subsidie gecontinueerd kunnen worden.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

Zelfbeheerinitiatieven vragen subsidie binnen het budget "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer" aan voor 1 september van het lopende jaar voor huisvestingskosten voor het daarop volgende jaar.

Indien er resterend budget is, kunnen zelfbeheerinitiatieven subsidie voor exploitatie, beheer en onderhoud aanvragen gedurende het jaar, op het moment dat hun initiatief start met de activiteiten. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 8 Beoordelingscriteria en besluitvorming

De verdeling van de beschikbare middelen voor "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer" vindt plaats op basis van de kaders die zijn opgesteld in de nota "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer" (Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, besluitnummer 2013.147):

 • A.

  Het zelfbeheerinitiatief draagt bij aan de doelen Vernieuwend Welzijn.

 • B.

  De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de prijs – kwaliteit en prijs - resultaat verhouding zoals opgenomen in de nota "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer".

De inspanning van de aanvrager moet er zichtbaar op gericht zijn dat gesubsidieerde activiteiten op termijn met minder of zonder subsidie gecontinueerd kunnen worden.

Artikel 9 Voorwaarden aan de subsidieverlening

De ontvanger van een subsidie voor exploitatie, beheer en onderhoud van een welzijnsaccommodatie zorgt ervoor dat:

 • A.

  de doeleinden, gesteld in het activiteitenplan op doelmatige wijze worden nagestreefd;

 • B.

  een tevredenheidonderzoek onder gebruikers periodiek is uitgevoerd;

 • C.

  de invloed vanuit bewoners en gebruikers (horizontale verantwoording) uit buurt/wijk duidelijk wordt;

 • D.

  de financiële administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd en dat te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde baten en lasten kunnen worden nagegaan.

Artikel 10 Evaluatie van de regeling

De gemeente evalueert de regeling iedere vier jaar. De ontvanger van een subsidie wordt geacht mee te werken aan de evaluatie van de regeling en levert de gevraagde informatie.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • A.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer.

 • B.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 15 juli 2014.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink Jan van Zanen

Bekendmaking is geschied op 15 juli 2014.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 16 juli 2014.