Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Beleidsregel stimuleringssubsidies armoedebeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel stimuleringssubsidies armoedebeleid
CiteertitelBeleidsregel stimuleringssubsidies armoedebeleid Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerparmoedebeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201501-01-2017Onbekend

27-10-2015

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel stimuleringssubsidies armoedebeleid

 

 

GEMEENTE UTRECHT: Beleidsregel stimuleringssubsidies armoedebeleid(Besluit van b. en w. d.d. 27-10-2015)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

Beleidsregel stimuleringssubsidie armoedebeleid Utrecht

Artikel 1 Definities en begrippen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • b.

  Stimuleringssubsidie: tijdelijke subsidie met als doel ondersteuning in een deel van de kosten van de initiatieven;

 • c.

  Regionale voedselbank: voedselbank aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Voedselbank Nederland

Artikel 2 Doelgroep

1.Tot de doelgroep van de stimuleringssubsidie behoren organisaties die:

1. kennis en expertise hebben van de Utrechtse situatie op het gebied van participatie van

schoolgaande kinderen in achterstandssituaties, zich richten op het tegengaan of het beperken van het risico van sociale uitsluiting van Utrechtse kinderen (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met minimale financiële middelen, daartoe projecten organiseren met steun van Utrechtse organisaties en bedrijven, en bij het ontbreken van voorliggende voorzieningen een laatste financieel vangnet kunnen bieden als het gaat om kosten van deelname aan sociale/maatschappelijke/sportieve (school-) activiteiten, en/of;

-onder voorwaarden aan Utrechters noodhulp bieden in de vorm van gratis voedsel in combinatie met

sociaal juridische ondersteuning en een aansluitovereenkomst hebben afgesloten met de regionale

voedselbank, en;

-een belangrijke vindplaats zijn voor de meest kwetsbare burgers en daarmee een belangrijke

verwijsfunctie hebben, en:

-expertise bieden en een bijdrage leveren aan potentiële toekomstige maatschappelijke initiatieven,

Artikel 3 Duur en vorm

 • 1.

  De stimuleringssubsidie wordt maximaal voor 1 jaar verleend..

 • 2.

  De stimuleringssubsidie wordt verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening en de inhoud van de verleningsbeschikking.

Artikel 4 Hoogte

 • 1.

  De hoogte van de stimuleringssubsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per jaar per organisatie.

 • 2.

  Er wordt jaarlijks maximaal een bedrag van € 100.000,- verstrekt als stimuleringssubsidie.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De stimuleringssubsidie dient uiterlijk 1 december 2015 te worden aangevraagd door middel van een daarvoor bestemde subsidieaanvraag. Op verzoek van het college verstrekt de aanvrager gegevens die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op de stimuleringssubsidie.

 • 2.

  Het college neemt een besluit uiterlijk acht weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Artikel 6 Doel en resultaat

 • 1.

  Met de stimuleringssubsidie wordt een bijdrage geleverd in de ondersteuning van (kwetsbare) burgers in situaties waarbij het vangnet (van het sociaal minimum) onder druk staat.

 • 2.

  De ontvanger van de subsidie benut zijn signaalfunctie actief door (kwetsbare) burgers waar mogelijk naar de gemeente door te verwijzen.

 • 3.

  De ontvanger van de subsidie evalueert de bestemming van de subsidie met de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Utrecht.

 • 4.

  De ontvanger legt daarnaast eenmalig schriftelijk verantwoording af in de vorm van een activiteitenverslag.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag voor stimuleringssubsidie als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 8 Inwerkingtreding/ slotbepaling

Deze beleidsregel treedt een dag na publicatie in werking en komt te vervallen per 1 januari 2017.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 'Beleidsregel stimuleringssubsidie armoedebeleid Utrecht.’

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 27 oktober 2015.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink Mr. J.H.C Van Zanen

Toelichting

Artikel 1 Definities en begrippen

In dit artikel worden definities gegeven van begrippen die meer dan eens in de beleidsregel voorkomen, en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan.

Artikel 2 Doelgroep

In dit artikel is beschreven aan welke criteria organisaties moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringssubsidie. Het college beoordeelt, in hoeverre een organisatie daadwerkelijk aan de gestelde criteria voldoet.

Artikel 4 Hoogte

De bedragen genoemd in dit artikel staan vast en gelden gedurende de gehele looptijd van deze beleidsregel.

Artikel 6 Doelstelling

In dit artikel is omschreven wat beoogd wordt met de stimuleringssubsidie en wat van de ontvanger van de subsidie verwacht wordt.

Artikel 7 Inwerkingtreding/slotbepaling

Door zowel een begin- als einddatum bij de beleidsregels vast te leggen, hoeven de beleidsregels niet meer ingetrokken te worden, maar komen deze te vervallen met ingang van de genoemde einddatum (1 januari 2017).