Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Besluit aanwijzing toezichthouders seksinrichtingen e.d. (hoofdstuk 3 APV) gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders seksinrichtingen e.d. (hoofdstuk 3 APV) gemeente Utrecht
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders seksinrichtingen e.d. (hoofdstuk 3 APV) gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 6:2 Algemene plaatselijke verordening Utrecht
 2. art. 5:11 Awb
 3. art. 151a Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2016nieuwe regeling

12-11-2015

Gemeenteblad 2016, 95984

15. 511949

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders seksinrichtingen e.d. (hoofdstuk 3 APV) gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester van Utrecht,

 

gelet op de artikelen 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht (APV), 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 151a Gemeentewet;

 

besluiten:

 • 1.

  aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van hoofdstuk 3 van de APV (Seksinrichtingen e.d.) de opsporingsambtenaren bedoeld in artikel 141 sub b Wetboek van Strafvordering, werkzaam bij het landelijke politiekorps als bedoeld in artikel 25 Politiewet 2012 en belast met de uitvoering van werkzaamheden binnen het gebied van de gemeente Utrecht.

 • 2.

  te bepalen dat de aanwijzing onder 1. in werking treedt op 1 januari 2016

 • 3.

  in te trekken per 1 januari 2016 hun besluiten van 14 december 2010 nr 10.105841 (B&W) resp. 17 december 2010 nr. 10.108405 (burgemeester)

Utrecht, 12 november 2015

De burgemeester van Utrecht resp.

het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens hen,

drs. A.J.M. van der Putten

IRM Veiligheid Gemeente Utrecht

Toelichting  

Bij de voormalige Politieregio Utrecht (sinds 1 januari 2013 Politie eenheid Midden-Nederland) zijn reeds lange tijd functionarissen aangewezen als toezichthouder voor hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening (Seksinrichtingen e.d.).

 

Sinds 1 januari 2013 vormen de regionale politiekorpsen en de landelijke politiediensten één nationaal politiekorps. In verband met die verandering binnen de politieorganisatie is aanpassing van deze aanwijzing nodig.