Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Algemene Leefmilieuverordening 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Leefmilieuverordening 2005
CiteertitelAlgemene Leefmilieuverordening 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2006nieuwe regeling

09-02-2006

Gemeenteblad van Utrecht 2006, nr. 12

Raadsvoorstel 2006, nr. 29

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Leefmilieuverordening 2005

 

 

 

Algemene Leefmilieuverordening 2005 (raadsbesluit van 9 februari 2006)

De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 24 januari 2006

Besluit

vast te stellen de volgende

Algemene Leefmilieuverordening 2005.

1. Inleiding

1.1 Doel van de Algemene Leefmilieuverordening 2005

In een vrij groot deel van de stad zijn nog regelingen van kracht die dateren van voor de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude uitbreidingsplannen, Voorschriften voor de bebouwde kom 1958 e.d.).

Al deze regelingen hebben gemeen, dat zij geen bepalingen (mochten) bevatten op basis waarvan het gebruik van bestaande gebouwen in de hand kon worden gehouden. Bovendien zijn zij vaak ook op andere punten niet meer afgestemd op de wensen en behoeften van vandaag.

Uiteraard is het vervangen van de oude regelingen door nieuwe bestemmings- of stadsvernieuwingsplannen de voor de hand liggende oplossing van dit probleem. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in augustus 1965 zijn er dan ook enkele tientallen nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld en goedgekeurd (waarvan er nu -augustus 2005- ruim twintig jonger zijn dan 10 jaar), terwijl op dit moment ook nog eens ruim 40 bestemmingsplannen in voorbereiding of in procedure zijn. Toen enkele jaren geleden de algehele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening werd aangekondigd, werd duidelijk dat het niet actueel hebben van bestemmingsplannen (dat wil zeggen het hebben van bestemmings-plannen ouder dan 10 jaar) consequenties krijgt. De gemeenteraad heeft daarom in november 2003 het college opdracht gegeven het actualiseren van bestemmingsplannen structureel prioriteit te geven en vóór 2011 af te ronden. Aan deze actualisering wordt voortvarend gewerkt. Het programma voor de actualisering voorziet in het vervangen van het grootste deel van de verouderde plannen door nieuwe bestemmingsplannen.

Desondanks blijven er nog belangrijke delen van de gemeente over, waarvoor op korte termijn nog geen nieuwe juridisch- planologische regeling tot stand kan worden gebracht. Het gevolg hiervan is, dat onvoldoende kan worden opgetreden tegen ontwikkelingen die de woon- en werkomstandigheden in die gebieden ongunstig beïnvloeden.

Het doel van de Algemene Leefmilieuverordening 2005 (verder: ALMV) is nu om de tekorten die de bestaande, oude plannen in de bedoelde gebieden vertonen zoveel mogelijk op te heffen gedurende de periode dat nog niet kan worden beschikt over een van kracht zijnd nieuw en actueel bestemmings- of stadsvernieuwingsplan.

1.2 Kenmerken Algemene Leefmilieuverordening

Een leefmilieuverordening (hierna aangeduid als LMV) is in dit geval een voor de hand liggend instrument, omdat:

 • -

  een LMV als doel heeft het voorkomen van achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden in of het uiterlijk aanzien van een gebied, zolang voor dat gebied nog niet kan worden beschikt over een nieuw en actueel stadsvernieuwings- of bestemmingsplan;

 • -

  een LMV het karakter van een overbruggingsmaatregel heeft;

 • -

  een LMV volgens een relatief korte procedure tot stand kan worden gebracht (geen verplicht voorgeschreven artikel 10-overleg, geen beroep op de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State);

 • -

  een LMV een aanvullend karakter heeft; de elementen van een bestemmingsplan die verouderd zijn of ontbreken, kan de LMV vervangen c.q. aanvullen, terwijl de onderdelen van de bestaande regeling die nog wèl voldoen, van kracht blijven;

 • -

  een LMV prevaleert boven een voor het betrokken gebied geldend bestemmingsplan in die zin, dat, wanneer bepalingen van de LMV strijdig zijn met bepalingen van het geldende bestemmingsplan, de laatstgenoemde wijken.

1.3 Betekenis van het toevoegsel "algemene"

Het "algemene" is aan de beoogde LMV gegeven, omdat in beginsel één verordening wordt opgesteld voor alle gebieden waar nu nog een verouderde juridisch-planologische regeling van kracht is, die niet binnen afzienbare tijd kan worden vervangen door een nieuw stadsvernieuwings- of bestemmingsplan.

1.4 Voor welk gebied moet de ALMV gelden

Bij het bepalen van het gebied waarvoor de ALMV moet gelden, zijn de volgende overwegingen van belang geweest:

 • -

  Voor de ALMV komen gebieden in aanmerking waar de vigerende regeling als gevolg van het feit dat die nog op grond van de Woningwet 1901 is vastgesteld, geen of geen afdoende gebruiksbepaling bevat. Het ontbreken van zo'n bepaling betekent in de praktijk, dat niet of onvoldoende kan worden opgetreden tegen een gebruiksverandering waarvoor geen bouwvergunning vereist is.

 • -

  Een LMV (en dus ook een ALMV) is alleen toepasbaar in een gebied met als hoofdfunctie wonen, midden- en kleinbedrijf of kantoren of een menging van die functies.

 • -

  Voor het tot stand brengen van een ALMV (inclusief wettelijke vaststellingsprocedure) moet gerekend worden op een periode van maximaal één jaar.

 • -

  Een ALMV heeft een aanvullend karakter, omdat de bepalingen van een vigerend bestemmingsplan van kracht blijven voor zover ze niet in strijd zijn met het bepaalde in de ALMV.

 • -

  Wil het opstellen van een ALMV, gelet op de daarmee gemoeid zijnde capaciteit, gerechtvaardigd zijn, dan moet de verordening toch gedurende een redelijke termijn kunnen functioneren. Deze termijn is een kwestie van keuze, waarbij een termijn van één jaar als minimum kan gelden. Hieruit volgt, dat het alleen verantwoord is een LMV voor een gebied te maken, als voor dat gebied niet binnen twee jaar een nieuw bestemmings- of stadsvernieuwingsplan van kracht zal worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid, dat onderdelen van een bestemmingsplan al van kracht worden na de goedkeuring door Gedeputeerde Staten én met de mogelijkheid dat bestemmingsplannen ook gedeeltelijk kunnen worden goedgekeurd, waardoor "gaten" in bestemmingsregelingen kunnen ontstaan en daarmee mogelijk ook in de gebruiksmogelijkheden van plannen. Het tijdstip van het van kracht worden en niet dat van de ter inzage legging is in deze bepalend, omdat pas wanneer een bestemmingsplan rechtskracht heeft, ook bestemmingswijzigingen waarbij géén sprake is van bouwactiviteiten, maar alleen van gebruikswijzigingen kunnen worden tegengegaan.

1.5 Gebieden waarvoor de ALMV geldt

Op basis van de bovenstaande overwegingen komen voor de ALMV de gebieden in aanmerking, waarvoor nu (delen van) de volgende juridisch- planologische regelingen van kracht zijn:

 • 1.

  de Voorschriften voor de Bebouwde Kom 1958 (verder aangeduid als "VBK") en

 • 2.

  de volgende bestemmingsplannen:

  • -

   Berkelstraat-Jutfaseweg 2e herziening;

  • -

   Cremerstraat-Majellapark 3e herziening;

  • -

   Cremerstraat-Majellapark 3e herziening, 1e gedeeltelijke herziening;

  • -

   De Halve Maan;

  • -

   De Halve Maan 1e gedeeltelijke herziening;

  • -

   De Halve Maan 2e gedeeltelijke herziening;

  • -

   Den Hommel 1e herziening;

  • -

   Jan van Galenstraat 2e wijziging;

  • -

   Keulsekade-Makassarstraat 1e herziening;

  • -

   Kromme Rijn I 1e herziening;

  • -

   Kromme Rijn II;

  • -

   Lauwerecht;

  • -

   Lauwerecht 1e herziening;

  • -

   Pijlsweerd 5e herziening;

  • -

   Tuindorp Oost I 1e herziening;

  • -

   Tuindorp Oost II;

  • -

   Vleutenseweg 1e herziening;

  • -

   Vleutenseweg 3e herziening;

  • -

   Welgelegen;

  • -

   Willem Barentszstraat 1e herziening en

  • -

   Willem Barentszstraat gedeeltelijke herziening.

 • 2.

  Inhoud Algemene Leefmilieuverordening

2.1 Gebruiksbepaling

In alle in paragraaf 1.5 genoemde regelingen ontbreekt een gebruiksbepaling met betrekking tot gebouwen en andere bouwwerken. Dit betekent, dat op basis van deze regelingen niet kan worden opgetreden tegen gebruiksveranderingen waarbij geen bouwvergunning is vereist.

De bouwverordening (artikel 352 *) beschermt weliswaar het gebruik van die panden waarvan het gebruik overeenstemt met de bestemming, waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk is om woningen waarin gewoond wordt anders dan als woning te gebruiken (bescherming tegen woonruimteonttrekking), maar is ook vaak niet toepasbaar, namelijk in die gevallen waarbij de bestemming (in de VBK-gebieden meestal "wonen") niet is gerealiseerd. De ALMV bevat dus in ieder geval een bepaling op basis waarvan kan worden opgetreden tegen ongewenste veranderingen in het gebruik van bestaande bouwwerken, ook wanneer daarbij geen sprake is van werkzaamheden waarvoor een bouwvergunning vereist is.

Op basis van de Huisvestingsverordening is het in de gemeente Utrecht verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders woonruimte aan de bestemming als zodanig te onttrekken. Het is desondanks niet gewenst, in de zojuist bedoelde algemene gebruiksbepaling woonruimteonttrekkingen uit te zonderen. Een onttrekkingsvergunning kan immers slechts geweigerd worden op grond van volkshuisvestelijke overwegingen, terwijl het ook mogelijk moet zijn woonruimteonttrekkingen tegen te gaan die om planologische redenen ongewenst zijn.

Van een gebruiksverandering is sprake bij een wijziging van het bestaande gebruik (het gebruik dat bestaat op het tijdstip dat het desbetreffende gebruiksverbod van kracht wordt). Dat kan zijn een wijziging van een lichtere horeca-activiteit in een zwaardere horeca-activiteit, van een lichtere bedrijfsactiviteit in een zwaardere bedrijfsactiviteit, maar ook een wijziging in een andere functie dan de bestaande.

2.2 Andere aanvullende bepalingen

2.1 Inleiding

Daarnaast lag het voor de hand, nu toch voor een groot gebied een ALMV werd voorbereid, door middel van een globale inventarisatie na te gaan, of er wellicht in de betrokken gebieden ook nog andere problemen spelen die het woon- of werkklimaat zouden kunnen schaden en waarvoor de ALMV een oplossing zou kunnen bieden.

Hierbij is gekeken naar de ervaringen uit de dagelijkse praktijk met betrekking tot de (juridisch-planologische) beoordeling van bouwaanvragen en naar de resultaten van onderzoek dat in een aantal van de betrokken gebieden reeds is of wordt verricht als voorbereiding voor het opstellen van een nieuw stadsvernieuwings- of bestemmingsplan.

Daaruit is gebleken, dat de volgende ontwikkelingen als ongewenst moeten worden beschouwd:

In alle gebieden:

Vestiging of uitbreiding van bedrijven, hinderlijker dan categorie 2 uit de Lijst van bedrijfsactiviteiten, die deel uitmaakt van deze ALMV.

Laan van Nieuw Guinea/Kanaalstraat e.o.:

Uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe horecabedrijven, speelautomatenhallen, afhaalzaken, belhuizen en winkels, behalve in de Laan van Nieuw Guinea en de Kanaalstraat (voor zover daardoor in deze straten geen zodanige concentratie van horecabedrijven ontstaat dat het woon- en leefklimaat nadelig wordt beïnvloed).

Amsterdamsestraatweg:

Uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe horecabedrijven, speelautomatenhallen, afhaalzaken en belhuizen.

Tuinwijk/Vogelenbuurt:

Uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe winkels op plaatsen waar dat zou leiden tot verbrokkeling en minder levensvatbaarheid van het winkelareaal in bedoelde wijken.

Zuidelijke Oude Stad/Buiten Wittevrouwen:

Vestiging van prostitutie. Uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe speelautomatenhallen, afhaalzaken en belhuizen.

_____________________________

*) Bouwverordening, artikel 352, eerste lid: “Zolang bij een bestemmingsplan, (….) geen voorschriften zijn gegeven omtrent het gebruik van de (…) bouwwerken, open erven of terreinen (….), is het verboden die bouwwerken, open erven en terreinen te gebruiken (….) op een wijze of tot een doel strijdig met de (….) bestemming, nadat de bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming is verwezenlijkt.”

Van al deze in beginsel ongewenste activiteiten wordt onderstaand nagegaan, of een regeling daarvan in een ALMV mogelijk is. Hierbij is rekening gehouden met het aanvullend karakter van de Algemene Leefmilieuverordening. Hiermee wordt bedoeld, dat regeling van een bepaalde activiteit in een ALMV niet nodig is, als dat onderwerp elders (in bestemmingsplannen of andere voorschriften) al op afdoende wijze geregeld is.

2.2.2 De vestiging/uitbreiding van bedrijven, hinderlijker dan categorie 2 uit de Lijst van Bedrijfsactiviteiten

Op basis van de nu nog geldende voorschriften kunnen deze activiteiten niet afdoende worden tegengegaan. Uitbreidingen door middel van het in gebruik nemen van bestaande bebouwing zonder dat bouwkundige veranderingen nodig zijn, kunnen niet worden tegengehouden, omdat zowel in de oude bestemmingsplannen als in de VBK een bepaling betreffende het gebruik van bouwwerken ontbreekt. Met behulp van de in de ALMV opgenomen gebruiksbepaling kan hieraan tegemoet worden gekomen.

Vestigingen en uitbreidingen waarbij wèl bouwkundige veranderingen nodig zijn, kunnen worden tegengegaan (door weigering van de bouwvergunning) mits het geldende bestemmingsplan of de VBK de betrokken bedrijven niet toestaan. Ook in dit opzicht schieten de bestaande regelingen echter tekort:

 • -

  de bestemmingsplannen, omdat daarbij nog de oude staat van inrichtingen is gevoegd, die in categorie 1 en 2 een aantal inrichtingen toestaat die in de nieuwe lijst in categorie 3 zijn ingedeeld, omdat zij volgens de huidige inzichten niet passen temidden van of vlak bij woningen;

 • -

  de VBK, wat het blauwe gebied betreft, omdat volgens de bij de VBK behorende "staat B" in het blauwe gebied verschillende inrichtingen zijn toegelaten, die volgens de nieuwe Lijst van Bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie dan 2 zijn ingedeeld.

Het gevolg hiervan is, dat wanneer vergunning wordt gevraagd voor het oprichten of vergroten van gebouwen ten behoeve van de hier bedoelde inrichtingen, de geldende voorschriften geen weigeringgrond bevatten. De ALMV biedt hiervoor een oplossing in de vorm van een regeling, waarbij het oprichten of vergroten van een gebouw ten behoeve van een inrichting, genoemd in categorie 3 of hoger van de nieuwe Lijst van Bedrijfsactiviteiten, verboden wordt zonder vergunning van burgemeester en wethouders.

2.2.3 Het verloren gaan van bestaande woningen

Dit verloren gaan kan een gevolg zijn van:

 • a.

  het gaan gebruiken van de woning voor andere doeleinden (al dan niet gepaard gaande met een verbouwing);

 • b.

  het slopen van de woning, al dan niet gevolgd door het ter plaatse bouwen van een nieuw gebouw met een andere bestemming dan wonen.

ad a.

De gebruiksverandering waarvan hier sprake is, is reeds aan de orde geweest in paragraaf 2.1.

De daar bedoelde gebruiksbepaling in de ALMV is voor de hier bedoelde gevallen voldoende.

ad b.

Voor een gebied waarvoor een ALMV geldt, gaat van rechtswege een sloopvergunningvereiste gelden. Deze sloopvergunning kan worden geweigerd als herbouw niet afdoende is verzekerd. Wanneer het bestemmingsplan ter plaatse uitsluitend woningbouw toelaat, is het op deze wijze mogelijk het verloren gaan van woonruimte te voorkomen, als dat verloren gaan om planologische redenen ongewenst is. Dit ligt anders, als het bestemmingsplan (mede) een andere bestemming dan wonen toelaat. Als in dat geval toch om planologische redenen herbouw in de woonsfeer gewenst wordt, biedt het sloopvergunningvereiste geen uitkomst, omdat een bouwvergunning voor een nieuw gebouw conform het bestemmingsplan niet kan worden geweigerd. In de praktijk zal het echter niet vaak voorkomen, dat het realiseren van een conform het bestemmingsplan toegestane bebouwing nu niet meer gewenst wordt geacht. In ieder geval doet dit probleem zich niet voor in het gebied waar op dit moment de VBK (geel en rood gebied) nog van kracht zijn. Voor dat gebied geldt immers een woonbestemming. Weliswaar bieden de VBK de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor het uitbreiden of oprichten van o.m. kantoren, bedrijven en horeca-instellingen, maar deze vrijstellingsmogelijkheid is er alleen als tegen de verlening van een vrijstelling geen volkshuisvestelijke of stedenbouwkundige bezwaren bestaan. Als het woon- en leefklimaat door de oprichting c.q. uitbreiding wordt aangetast is er dus een weigeringgrond voor de bouwvergunning.

In het overige deel van het gebied dat bestreken wordt door de ALMV is over het algemeen evenmin sprake van geldende bestemmingen, waarvan de realisering op dit moment ongewenst wordt geacht. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door de in een aantal oudere bestemmingsplannen voorkomende bestemming "bebouwing BB" of "bebouwing B.B.", een bestemming voor bijzondere bebouwing, waarin naast gebouwen als kerken, scholen, verenigingsgebouwen e.d. ook kantoren, theaters en in enkele gevallen warenhuizen zijn toegelaten.

Op de hier bedoelde terreinen zijn in het verleden vaak scholen of kerkgebouwen gerealiseerd, waarvan er vooral de laatste jaren veel leegkomen. Het ligt voor de hand, dat dan door de eigenaren van die gebouwen allereerst gedacht wordt aan het uit economisch opzicht meest aantrekkelijke alternatief dat de vigerende voorschriften bieden, te weten de bouw van een kantoor of een supermarkt.

Toch is dit alternatief op dit moment in de meeste gevallen ongewenst, omdat binnen het Bestuur Regio Utrecht afspraken ten aanzien van te ontwikkelen locaties en aantallen kantoren zijn vastgelegd in het op 27 juni 2005 vastgestelde ontwerp Regionaal Structuurplan, dat een planhorizon heeft van 2015, met een doorkijk naar 2030. Ook de "Detailhandelsnota Utrecht" zal zich meestal verzetten tegen realisering van kan¬toren c.q. winkels op deze terreinen. Bovendien hebben de betrokken terreinen steeds een sociaal-culturele functie voor de omgeving vervuld, waaraan ook nu nog -zij het wellicht met een andere invulling -behoefte zou kunnen bestaan. Tenslotte betekent realisering van kantoren, theaters of winkels op deze terreinen vaak overlast voor de omgeving (door toename van verkeer en parkeren, aan- en afvoer van goederen e.d.).

De hier bedoelde bijzondere bestemming komt voor in de volgende bestemmingsplannen:

 • -

  Berkelstraat-Jutphaseweg, 2e herziening;

 • -

  Cremerstraat-Majellapark, 3e herziening;

 • -

  De Halve Maan;

 • -

  Krommerijn I eerste herziening;

 • -

  Krommerijn II;

 • -

  Pijlsweerd, 5e herziening;

 • -

  Vleutenseweg, 3e herziening en

 • -

  Welgelegen.

De ALMV bevat daarom een bepaling inhoudende, dat het zonder vergunning van burgemeester en wethouders verboden is op de gronden die in de eerder genoemde bestemmingsplannen zijn bestemd voor "bebouwing BB" of "bebouwing B.B." , kantoorgebouwen, theaters of winkels op te richten of te vergroten.

2.3 Het uitbreiden van bestaande en de vestiging van nieuwe theaters, kantoren, winkels en andere bedrijven in een aantal stadsdelen

Voor zover uitbreiding van bestaande vestigingen plaats vindt door het in gebruik nemen van (delen van) bestaande gebouwen, biedt de gebruiksregeling in de ALMV uitkomst. Uitbreiding van bestaande vestigingen door middel van uitbreiding van de bestaande bebouwing of door nieuwbouw op plaatsen waar dat ongewenst is, kan afdoende worden tegengegaan door middel van het instrumentarium van de Woningwet/ Bouwverordening, mits op de plaats waar de uitbreiding c.q. nieuwbouw gepland is, in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan dergelijke bebouwing niet is toegestaan; anders is immers geen weigeringgrond voor de bouwvergunning aanwezig. Zoals eerder al is vermeld, bevatten de oude, nog vigerende bestemmingsplannen -afgezien van de daar genoemde B.B. bestemmingen- in het algemeen geen bestemmingen, waarvan realisering op dit moment niet (meer) wenselijk wordt geacht.

Dit laatste leidt uitzondering voor de vestiging of uitbreiding van speelautomatenhallen, horecabedrijven, afhaalzaken en belhuizen.

Deze vormen van -als hinderlijk ervaren- bedrijvigheid vallen binnen de ruimere bestemmingsregelingen 'ontspanning en recreatie', 'recreatieve doeleinden', 'recreatieve en sportieve voorzieningen' dan wel 'detailhandel' en 'dienstverlening'.

Ten aanzien van belhuizen *) geldt, dat deze gebruiksvorm pas enkele jaren bestaat. Ook hiertegen kan op grond van de genoemde bestemmingen en op grond van de VBK niet worden opgetreden als er geen sprake is van bouwactiviteiten. Omdat het hier gaat om een zeer specifieke vorm van publieksgerichte dienstverlening, waarbij door de afwijkende openingstijden aanzienlijke overlast kan ontstaan voor het woon- en leefklimaat is het wenselijk om deze gebruiksvorm te kunnen reguleren en uitbreiding daarvan, waar mogelijk, te kunnen tegengaan.

De ALMV bevat daarom een bepaling die de realisering van die functies alsnog aan een apart vergunningvereiste verbindt.

2.4 Het tegengaan van het gebruik van tuinen en binnenterreinen voor parkeerdoeleinden

Het zal duidelijk zijn, dat door het parkeren in tuinen niet alleen waardevol groen wordt aangetast, maar ook het woon- en werkklimaat wordt geschaad door geluidsoverlast stank e.d. De geldende voorschriften (VBK rood gebied) bieden onvoldoende mogelijkheden om dit ongewenste gebruik tegen te gaan.

De ALMV bevat daarom een bepaling die het gebruik van binnenterreinen en tuinen ten behoeve van parkeerdoeleinden aan een vergunningsvereiste bindt.

Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de in veel bestemmingsplannen bestaande mogelijkheid om op tuinen en erven aan- en uitbouwen en bijgebouwen van bescheiden afmetingen op te richten. Dergelijke bebouwing valt niet onder het aparte vergunningsvereiste van de ALMV, omdat de ALMV geen betrekking heeft op bouwwerken, maar op gebruik.

2.5 Vestiging van prostitutie in de Zuidelijke Oude Stad en Buiten Wittevrouwen

De bestaande strafwetgeving biedt niet langer de mogelijkheid op te treden tegen de vestiging prostitutie. Bij het voorkomen van de vestiging van prostitutie in het zuidelijk deel van de oude stad en in Buiten Wittevrouwen gaat het er om, te voorkomen dat woningen worden gebruikt voor prostitutiedoeleinden. Gelet op de in de strafwetgeving aangebrachte wijzigingen op het punt van prostitutie, is het mogelijk in de ALMV het gebruik van een gebouw voor prostitutiedoeleinden te bestempelen als een gebruik dat in ieder geval afwijkt van het gebruik van een gebouw voor woondoeleinden.

Op die wijze kan het ongewenste gebruik van gebouwen voor prostitutiedoeleinden worden tegengegaan met behulp van de eerdergenoemde gebruiksbepaling in de ALMV.

Echter de ter plaatse vigerende bestemmingsplannen staan de vestiging van dienstverlening op diverse plekken toe zonder dat uit deze plannen met zoveel woorden blijkt dat prostitutie hiervan uitgesloten is. De vigerende bestemmingsplannen voor het zuidelijk deel van de oude stad en Buiten Wittevrouwen bevatten bestemmingen waarvan realisering op dit moment niet (zonder meer) wenselijk wordt geacht. De ALMV bevat dus een bepaling die de realisering van die bestemmingen alsnog aan een apart vergunningvereiste verbindt.

________________________________

*) Publiekgerichte dienstverlening op het gebied van telecommunicatie, zoals het aanbieden van telefoon- en internetvoorzieningen. Hieronder vallen dus ook internetcafés.

2.6 Samenvatting

Samenvattend bevat de ALMV een verbod om zonder vergunning van burgemeester en wethouders:

 • verandering te brengen in het gebruik dat van een gebouw werd gemaakt op het moment van in werking treden van de ALMV, tenzij die verandering bestaat in het in gebruik nemen van dat gebouw voor woondoeleinden;

 • een gebouw bestemd voor de uitoefening van een bedrijf genoemd in categorie 3 of hoger van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten op te richten of te vergroten;

 • op de gronden die in de bestemmingsplannen:

  • a.

   Berkelstraat-Jutphaseweg, 2e herziening;

  • b.

   Cremerstraat-Majellapark, 3e herziening;

  • c.

   De Halve Maan;

  • d.

   Krommerijn I eerste herziening;

  • e.

   Krommerijn II;

  • f.

   Vleutenseweg, 3e herziening;

  • g.

   Welgelegen en

zijn bestemd voor "Bebouwing BB" of "Bebouwing B.B." theaters, kantoren of winkels / warenhuizen op te richten;

 • tuinen en binnenterreinen te gebruiken voor parkeerdoeleinden, anders dan in de vorm van het stallen van motorvoertuigen in een volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan toegelaten bebouwing;

 • het gebruik van gebouwen en gronden te wijzigen of uit te breiden ten behoeve van speel-automatenhallen, horecabedrijven, afhaalzaken en belhuizen;

 • het gebruik van gebouwen en gronden te wijzigen ten behoeve van prostitutiedoeleinden op de gronden die in de bestemmingsplannen:

 • a.

  Buiten Wittevrouwen;

 • b.

  Oude Stad, deelplan Wijk C;

 • c.

  Oude Stad, deelplan Achter Clarenburg;

 • d.

  Oude Stad, deelplan Springweg e.o.;

 • e.

  Oude Stad, deelplan Geertebuurt e.o.;

 • f.

  Oude Stad, deelplan Hamburgerstraat e.o.;

 • g.

  Oude Stad, deelplan Nieuwegracht Oost;

 • h.

  Oude Stad, deelplan Oudegracht Zuid;

zijn bestemd voor "Gemengde Bebouwing, Gb" of "City Bebouwing, C".

voorts bevat de ALMV een bepaling, inhoudende dat het gebruik van een gebouw voor prostitutiedoeleinden in ieder geval niet is begrepen in het gebruik van een gebouw voor woondoeleinden.

3. Toelichting op de voorschriften

Bij de opzet van de voorschriften is uitgegaan van verbodsbepalingen voor activiteiten die in beginsel als ongewenst moeten worden beschouwd, omdat zij het woon- en leefklimaat nadelig beïnvloeden. Welke activiteiten dat zijn, is in het voorgaande hoofdstuk van de toelichting uitvoerig beschreven.

De verbodsbepalingen zijn niet absoluut; dat wil zeggen dat de verbodsbepalingen gelden, maar als de activiteit in kwestie niet zal leiden tot een aantasting van het woon- of werkklimaat of het uiterlijk aanzien van een gebied, kan vergunning worden verleend voor het uitoefenen van deze activiteiten.

Bestaand gebruik - ook al doet dat afbreuk aan het woon- en/of werkklimaat - kan niet onder de verbodsbepalingen worden gebracht. Gelet op het in de wet omschreven doel van een leefmilieuverordening (wering van dreigende en stuiting van reeds ingetreden achteruitgang van woon- en werkomstandigheden) is dat niet toegestaan.

Het gevolg hiervan is dat de verordening overgangsbepalingen moet bevatten, omdat voortzetting van bestaand gebruik altijd is toegestaan. Een uitzondering hierop is het illegale bestaande gebruik. Dat wil zeggen: het bestaande gebruik dat in strijd is met de Algemene Leefmilieuverordening 2000 en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetreden. Deze uitzondering is in de overgangsbepalingen expliciet opgenomen.

4. Procedure

De procedure om te komen tot een goedgekeurde leefmilieuverordening is beschreven in de artikelen 10 tot en met 15 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. In het kort komt de procedure op de volgende stappen neer.

Gedurende de periode van 15 september tot en met 28 september 2005 heeft het voorontwerp ALMV 2005 voor een ieder ter inzage gelegen ten behoeve van de inspraak. Er zijn naar aanleiding van deze ter inzage ligging geen reacties bij de gemeente binnengekomen.

De verdere procedure bestaat uit het ter inzage leggen als ontwerp vóór 27 november 2005, de dag waarop de ALMV 2000 afloopt, en vervolgens de vaststelling van de leefmilieuverordening door de gemeenteraad binnen twaalf weken na afloop van de ter inzage legging van het ontwerp. Daarna zal de vastgestelde ALMV 2005 ter goedkeuring naar gedeputeerde staten van Utrecht worden gezonden.

VOORSCHRIFTEN

Artikel 1 Begrenzing en benaming

 • 1.

  Deze voorschriften vormen, tezamen met de kaart, tekening nr. 470137100, de Lijst van Bedrijfsactiviteiten en de Lijst van Horeca-inrichtingen, de Algemene Leefmilieuverordening 2005.

 • 2.

  De Algemene Leefmilieuverordening 2005 is van toepassing op de gebieden, die op in het eerste lid bedoelde kaart met een vette, ononderbroken lijn zijn omgeven.

 • 3.

  Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: Voorschriften ALMV 2005.

Artikel 2 Begripsbepalingen

1.In deze voorschriften wordt verstaan onder

 • a.

  bedrijf: een ruimte, waarin bedrijfsmatig goederen worden vervaardigd, gerepareerd, gereviseerd, gereinigd of onderhouden;

 • b.

  categorie: een groep inrichtingen die een gelijke of nagenoeg gelijke invloed hebben op een nabijgelegen of omringende woonomgeving;

 • c.

  gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • d.

  winkel: een ruimte, waarin bedrijfsmatig goederen te koop worden aangeboden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, worden verkocht en/of worden geleverd aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps of bedrijfsactiviteit; onder winkel worden tevens begrepen publieksgerichte dienstverlenende bedrijven zoals kapsalons, wasserettes, reisbureaus en bankfilialen met loketfunctie, één en ander met uitzondering van afhaalzaken.

 • e.

  afhaalzaak: een detailhandelsvestiging waar in hoofdzaak kant en klare maaltijden en kleine etenswaren, alsmede alcoholvrije drank en consumptie-ijs worden verkocht voor directe consumptie elders dan ter plaatse.

 • f.

  prostitutie(-doeleinden) het verrichten van diensten en/of handelingen van seksuele, erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden mede begrepen:

1° een seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin filmvoorstellingen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;

2° een sekstheater: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin vertoningen van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;

3° een seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel van automaten filmvoorstellingen en liveshows (peepshows) van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;

4° een (erotische) massagesalon: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin massages van erotische en/of seksuele aard plaatsvinden;

  • g.

   horecabedrijf: een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig drank en/of etenswaren bestemd en gereed voor direct gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd;

  • h.

   belhuis een bedrijf dat zich in hoofdzaak richt op publieksgerichte dienstverlening op het gebied van telecommunicatie, zoals het aanbieden van telefoon- en internetvoorzieningen;

  • i.

   bestaand gebruik het gebruik zoals dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het desbetreffende gebruiksverbod;

  • j.

   speelautomatenhal iedere besloten ruimte waar meer dan drie speelautomaten of andere mechanische, elektrische of elektronische toestellen in de zin van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld ten behoeve van het publiek.

 • 2.

  Waar in deze verordening verwezen wordt naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op die regelingen, zoals zij luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van deze verordening.

Artikel 3 Wonen

Het is verboden op de bij deze verordening behorende kaart met de lichtgrijze arcering (A1) aangeduide gronden zonder vergunning van burgemeester en wethouders het gebruik van gronden en gebouwen, of van één of meer delen van een gebouw, ten behoeve van woondoeleinden te wijzigen in een gebruik anders dan voor woondoeleinden; onder een gebruik anders dan voor woondoeleinden wordt mede begrepen het gebruik voor prostitutiedoeleinden.

Artikel 4 Bedrijven

 • 1.

  Het is verboden op de bij deze verordening behorende kaart met de lichtgrijze arcering (A1) aangeduide gronden zonder vergunning van burgemeester en wethouders het gebruik van gebouwen en gronden geheel of ten dele te wijzigen ten behoeve van een bedrijf, dat in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten is vermeld in categorie 3 of hoger.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergunning kan uitsluitend worden verleend ten behoeve van een bedrijf welke naar aard en invloed op de omgeving gelijk is te stellen aan de bedrijven die zijn vermeld in categorieën 1 en 2 van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten en geen blijvende, onevenredige afbreuk doet aan het woon- en leefmilieu;

 • 3.

  Over een voornemen tot een besluit tot afgifte van een vergunning als bedoeld in het eerste lid winnen burgemeester en wethouders advies in van een onafhankelijk deskundige. Indien het advies niet binnen een door burgemeester en wethouders aangegeven termijn is uitgebracht of wel een negatief advies is verkregen, kunnen burgemeester en wethouders de vergunning alleen verlenen nadat van gedeputeerde staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

Artikel 5 Theaters, kantoren, winkels of warenhuizen

Het is verboden op de bij deze verordening behorende kaart met de lichtgrijze arcering (A1) aangeduide gronden zonder vergunning van burgemeester en wethouders het gebruik van gebouwen en gronden geheel of ten dele te wijzigen ten behoeve van theaters, kantoren of winkels c.q. warenhuizen op de gronden die in de bestemmingsplannen:

 • Berkelstraat-Jutphaseweg, tweede herziening;

 • Cremerstraat-Majellapark, derde herziening;

 • De Halve Maan;

 • Krommerijn I eerste herziening;

 • Krommerijn II;

 • Pijlsweerd, vijfde herziening;

 • Vleutenseweg, derde herziening;

 • Welgelegen;

zijn bestemd voor "Bebouwing BB" of "Bebouwing B.B." en waarvan in onderstaand schema van de in dit voorschrift bedoelde bestemmingen de in die bestemmingsplannen opgenomen omschrijving is weergegeven:

Bestemmingsplan

bestemming

omschrijving

Berkelstraat-Jutphaseweg, tweede herziening

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, theaters

Cremerstraat-Majellapark, derde herziening

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, theaters

De Halve Maan

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, warenhuizen, theaters

Krommerijn I, eerste herziening

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, theaters

Krommerijn II

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, theaters

Pijlsweerd, vijfde herziening

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, warenhuizen theaters

Vleutenseweg, derde herziening

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, warenhuizen theaters

Welgelegen

Bebouwing BB

kantoorgebouwen, theaters

Artikel 6 Speelautomatenhallen, horecabedrijven, afhaalzaken of belhuizen

Het is verboden op de bij deze verordening behorende kaart met de lichtgrijze arcering (A1) en met de donkergrijze arcering (A2) aangeduide gronden zonder vergunning van burgemeester en wethouders het gebruik van gebouwen en gronden geheel of ten dele te wijzigen ten behoeve van speelautomatenhallen, horecabedrijven, afhaalzaken of belhuizen.

Artikel 7 Prostitutie

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders het gebruik van gebouwen en gronden te wijzigen ten behoeve van prostitutiedoeleinden op de bij deze verordening behorende kaart met de donkergrijze arcering (A2) aangeduide gronden die in de bestemmingsplannen:

 • Buiten Wittevrouwen;

 • Oude Stad, deelplan Wijk C;

 • Oude Stad, deelplan Achter Clarenburg;

 • Oude Stad, deelplan Springweg e.o.;

 • Oude Stad, deelplan Geertebuurt e.o.;

 • Oude Stad, deelplan Hamburgerstraat e.o.;

 • Oude Stad, deelplan Nieuwegracht Oost;

 • Oude Stad, deelplan Oudegracht Zuid

zijn bestemd voor "Gemengde Bebouwing, Gb" of "City Bebouwing, C".

Artikel 8 Tuinen en erven

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders de op de bij deze verordening behorende kaart met de lichtgrijze arcering (A1) en met de donkergrijze arcering (A2) aangeduide gronden, die bestemd zijn tot of in gebruik zijn als tuin of erf, te gebruiken dan wel te doen of te laten gebruiken voor parkeerdoeleinden anders dan in de vorm van het stallen van motorvoertuigen in volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan toegelaten aan- en uitbouwen en bijgebouwen.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Een verbod als bedoeld in deze verordening is niet van toepassing op:

 • 1.

  het bouwen van een bouwwerk waarvoor vóór het van kracht worden van deze verordening reeds bouwvergunning is of moet worden verleend;

 • 2.

  het gebruik van een in het eerste lid bedoeld bouwwerk, mits zulks in overeenstemming is met de aard van dat bouwwerk;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk dat reeds bestaat op het tijdstip waarop deze Algemene Leefmilieuverordening 2005 van kracht wordt, met uitzondering van het gebruik dat weliswaar bestaat op het in dit lid genoemde tijdstip maar dat reeds in strijd was met de voor dat tijdstip geldende Algemene Leefmilieuverordening 2000 en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetreden.

Artikel 10 Procedureregels

Burgemeester en wethouders nemen bij het gebruik maken van de hun in deze verordening toegekende bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning de volgende procedureregels in acht:

 • a.

  het voornemen van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een vergunning ligt gedurende twee weken ter inzage;

 • b.

  burgemeester en wethouders maken de ter inzage legging tevoren bekend door publicatie in één of meer in de gemeente verschijnende weekbladen;

 • c.

  gedurende de termijn als bedoeld onder a. kunnen belanghebbenden schriftelijk bij burgemeester en wethouders zienswijzen inbrengen tegen het voornemen om een vergunning te verlenen;

 • d.

  burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na afloop van de ter inzage legging omtrent de verlening van de vergunning.

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 3, 4, 5, 6, 7 of 8 is een strafbaar feit in de zin van artikel 47 van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 9 februari 2006.

De griffier, De voorzitter,

Drs. A.A.H. Smits Mr. A.H. Brouwer-Korf

Publicatie is geschied op 1 maart 2006.

Deze verordening is in werking getreden op 2 maart 2006.

BIJLAGE 1 BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006, NR. 12

LIJST VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

Toelichting

Bij deze verordening wordt gebruik gemaakt van een nieuwe bedrijvenlijst.

De lijst is gebaseerd op de bestaande Utrechtse bedrijvenlijst, maar aangepast en gemoderniseerd door gebruik te maken van de gegevens van de VNG uitgave "Bedrijven en Milieuzonering".

Zonering

De zoneringstappen 40m, 100m, 500m en 1.500m van de oude Utrechtse bedrijvenlijst zijn gehandhaafd, vanwege het feit dat veel bestaande bedrijfsterreinen volgens die afstandsstappen zijn opgebouwd.

Er is een extra zoneringstap toegevoegd bij 300m afstand van de woonbebouwing om het gat in de oude bedrijvenlijst tussen 100m (categorie 4) en 500m (categorie 5) op te vullen. Deze extra categorie wordt categorie 4a genoemd, zodat de categoriebenamingen 5 en 6 dezelfde betekenis blijven houden.

Vergelijking VNG-zonering met de Utrechtse zonering

De VNG hanteert de hinderstappen: 0, 10, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1.000 en 1.500m

Deze elf hinderafstanden zijn (als vrijblijvend voorbeeld) samengebundeld tot zes categorieën:

categorie 1: 0m en 10m;

categorie 2: 30 m;

categorie 3: 50m en 100m, de zonering bedraagt dan 100m;

categorie 4: 200m en 300m, de zonering bedraagt dan 300m;

categorie 5: 500m, 700m en 1.000m, de zonering bedraagt dan 1.000m;

categorie 6: 1.500m, de zonering bedraagt dan 1.500m.

De Utrechtse Lijst kent dezelfde werkwijze, maar hanteert enigszins andere zones en andere categoriedefinities.

Oude Utrechtse lijst:

categorie 1: bedrijven passend binnen de woonomgeving;

categorie 2: bedrijven passend binnen de woonomgeving, maar geconcentreerd in wijk-, buurt- of stadscentrum;

bedrijven die enige afstand nodig hebben, worden als volgt ingedeeld:

categorie 3: tot en met 40m;

categorie 4: van 41m tot 100m;

categorie 5: van 101m tot 500m;

categorie 6: boven 500 m.

Nieuwe Utrechtse lijst:

De formuleringen bij de categorieën 1 en 2 worden aangepast:

voor categorie 1 geldt: bedrijven of installaties passend binnen de woonomgeving;

voor categorie 2 geldt: bedrijven of installaties passend op een bedrijfsterrein dat grenst aan woningen of in daartoe aangegeven functiemengingzones waarbij geen noodzakelijke afstand dient te worden aangehouden.

Vanwege de grote sprong tussen de categorieën 4 en 5 is een categorie 4a ingevoerd. Het betreft bedrijven waarvan de hinderafstand op circa 300m ligt. In deze categorie 4a komen alle bedrijven uit de VNG-uitgave die hinderafstanden hebben van 200m of 300m (behoudens de genoemde eventuele uitzonderingen).

Indeling van de bedrijven op grond van hun potentiële hinderlijkheid

De VNG-afstanden tot woonbebouwing voor de diverse bedrijfstypen zijn zoveel mogelijk overgenomen in de nieuwe Utrechtse bedrijvenlijst.

Waar in de oude Utrechtse bedrijvenlijst kleinere afstanden voorkomen en uit ervaring is gebleken dat daarbij geen hinder optreedt, zijn deze kleinere afstanden aangehouden. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven in de nieuwe lijst in een hogere afstandklasse worden geplaatst, zonder dat daartoe vanuit hinderoogpunt enige aanleiding is geweest.

Zowel de VNG-lijst als de Utrechtse bedrijvenlijst zijn indicatief, omdat steeds de mogelijkheid bestaat uit diverse planologische overwegingen de aan te houden afstanden enigszins te wijzigen. Ook is het mogelijk op planologische gronden bedrijven te weren die op basis van afstandscriteria wel toegelaten kunnen worden. Dit betekent dat niet noodzakelijk bij ieder bestemmingsplan exact dezelfde bedrijvenlijst gehanteerd zal worden.

Differentiatie naar grootte in de bedrijfsklassen

Op diverse plaatsen in de nieuwe Utrechtse Staat is een nadere differentiatie van de indeling volgens de SBI-code toegepast, omdat de SBI niet primair bedoeld is om milieueffecten van bedrijven te categoriseren. Vaak bleek de oude Utrechtse lijst al goede differentiëringen te bezitten, zodat deze zijn overgenomen.

LIJST VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

behorende bij de Algemene Leefmilieuverordening 2005

De gebruikte afkortingen in de lijst zijn:

< kleiner dan

>= groter dan of gelijk aan

 • cat.

  categorie

 • i.e.

  inwonersequivalenten

 • p.c.

  productiecapaciteit

 • p.o.

  productieoppervlakte

u uur

d dag

j jaar

categorie-indeling

 

categorie 1

bedrijven of installaties passend binnen de woonomgeving

categorie 2

bedrijven of installaties passend op bedrijfsterrein grenzend aan woningen of in daartoe aangegeven functiemengingzones

categorie 3

bedrijven of installaties, minimum afstand tot woonwijken 40 m

categorie 4

bedrijven of installaties, minimum afstand tot woonwijken 100 m

categorie 4a

bedrijven of installaties, minimum afstand tot woonwijken 300 m

categorie 5

bedrijven of installaties, minimum afstand tot woonwijken 500 m

categorie 6

bedrijven of installaties, minimum afstand tot woonwijken 1500 m

 

omschrijving

SBI-code

cat 1

cat 2

cat 3: 40m

cat 4: 100m

cat 4a: 300m

cat 5: 500m

cat 6: 1500m

1

afval, verbranden van afvalstoffen met een capaciteit < 1,5 t/u

1,0

 

 

 

1

 

 

 

2

afval, verbranden van afvalstoffen met een capaciteit >= 1,5 t/u

1,0

 

 

 

 

1

 

 

3

afvalwaterbehandelinginstallatie < 100.000 i.e.

1,0

 

 

 

 

1

 

 

4

afvalwaterbehandelinginstallatie >= 100.000 i.e.

1,0

 

 

 

 

 

1

 

5

afvalwaterbehandelinginstallatie >= 100.000 i.e. met thermische slibdroging

1,0

 

 

 

 

 

 

1

6

anorganische nitraathoudende stoffen (1), opslag van - tot een maximale hoeveelheid van 500 kg

1,0

 

1

 

 

 

 

 

7

anorganische nitraathoudende stoffen (2), opslag van - tot een maximale hoeveelheid van 10 t

1,0

 

 

1

 

 

 

 

8

anorganische nitraathoudende stoffen (3), opslag van - tot een maximale hoeveelheid van 100 t

1,0

 

 

 

1

 

 

 

9

anorganische nitraathoudende stoffen (4), opslag van - tot een maximale hoeveelheid > 100 t

1,0

 

 

 

 

 

1

 

10

brandbare vloeistoffen (1), ondergronds, K1/K2 klasse

1,0

 

1

 

 

 

 

 

11

brandbare vloeistoffen (2), ondergronds, K3 klasse

1,0

1

 

 

 

 

 

 

12

brandbare vloeistoffen (3), opslag van K1 en/of K2 of K3 producten of daarmede te vergelijken producten in ondergrondse tanks met aftap of afleveringsinstallatie met een capaciteit < 150 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

13

brandbare vloeistoffen (4), opslag van K1 en/of K2 of K3 producten of daarmede te vergelijken producten in ondergrondse tanks met aftap of afleverinstallatie met een capaciteit >= 150 m3

1,0

 

 

 

1

 

 

 

14

brandbare vloeistoffen (5), opslag van K1 en/of K2 producten in bovengrondse tanks, < 10 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

15

brandbare vloeistoffen (6), opslag van K1 en/of K2 producten in bovengrondse tanks, > 10 m3,

1,0

 

 

 

1

 

 

 

16

brandbare vloeistoffen (7), bovengrondse opslag van K3 producten, max. 3 m3

1,0

 

1

 

 

 

 

 

17

brandbare vloeistoffen (8), bovengrondse opslag van K3 producten < 100 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

18

brandbare vloeistoffen (9), bovengrondse opslag van K3 producten > 100 m3

1,0

 

 

 

1

 

 

 

19

drukhouders, bewaren en afleveren van LPG in een drukhouder met een maximuminhoud van 20 m3, niet zijnde een verkooppunt.

1,0

 

 

 

1

 

 

 

20

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of propaan in bovengrondse drukhouders (1) met een maximuminhoud van 1,6 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

21

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of propaan in bovengrondse drukhouders (2) met een maximuminhoud van 8 m3

1,0

 

 

 

1

 

 

 

22

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of propaan in bovengrondse drukhouders (3) met een maximuminhoud < 50 m3

1,0

 

 

 

 

1

 

 

23

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of propaan in ondergrondse drukhouders met een maximuminhoud -20 -250 m3

1,0

 

 

 

 

1

 

 

24

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan of propaan in ondergrondse drukhouders met een maximuminhoud < 20 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

25

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (1) met een maximuminhoud per drukhouder van 50 liter en een gezamenlijke inhoud van 110 liter

1,0

1

 

 

 

 

 

 

26

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (2) met een maximuminhoud per drukhouder van 0,050 m3 en een gezamenlijke inhoud van max. 1,5 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

27

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (3) met een maximuminhoud per drukhouder van 0,120 m3 en een gezamenlijke inhoud van max. 12 m3

1,0

 

 

 

1

 

 

 

28

drukhouders, bewaren en bezigen van butaan, propaan, acetyleen e.d. in drukhouders (4) met een maximuminhoud per drukhouder van 0,120 m3 en een gezamenlijke inhoud van > 12 m3

1,0

 

 

 

 

1

 

 

29

drukhouders, bewaren en bezigen van onder druk tot vloeistof verdichte niet-reactieve cryogene gassen

1,0

 

 

 

1

 

 

 

30

drukhouders, bewaren en bezigen van onder druk tot vloeistof verdichte niet-reactieve cryogene gassen met een maximuminhoud per drukhouder van 10 m3

1,0

 

 

1

 

 

 

 

31

drukhouders, bewaren van - met samengeperste, onder druk tot vloeistof verdichte of in vloeistof verdichte of in vloeistof opgeloste gassen voor industriële of medische doeleinden met een maximuminhoud per drukhouder van 0,120 m3

1,0

 

1

 

 

 

 

 

32

gasflessenvulinstallatie

1,0

 

 

 

1

 

 

 

33

koelinstallatie, ammoniak, 10 - 300 kW

1,0

 

 

 

1

 

 

 

34

laadschoppen, shovels, bulldozers

1,0

 

 

 

1

 

 

 

35

laboratorium, chemisch / biochemisch

1,0

 

 

1

 

 

 

 

36

windmolens (2), wiekdiameter - 8 - 14 m

1,0

 

 

 

1

 

 

 

37

windmolens (3), wiekdiameter > 14m

1,0

 

 

 

 

1

 

 

38

hoveniersbedrijf <200 m2

130,0

 

1

 

 

 

 

 

39

ertsen, malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren

1900,0

 

 

 

 

 

 

1

40

abattoir, slachterij

2011,0

 

 

 

 

 

1

 

41

vetsmelterij

2016,0

 

 

 

1

 

 

 

42

zuivel, bereiden van zuivelproducten

2021,0

 

 

 

1

 

 

 

43

zuivel, bereiden van melkproducten <55.000 t/j

2022,0

 

 

 

1

 

 

 

44

zuivel, bereiden van zuivelproducten op ambachtelijke wijze

2022,0

 

1

 

 

 

 

 

45

consumptie-ijs, bereiden

2023,0

 

 

1

 

 

 

 

46

consumptie-ijs, bereiden op ambachtelijke wijze

2023,0

 

1

 

 

 

 

 

47

vis, bereiden van visconserven (roken, inleggen, inblikken, invriezen)

2031,0

 

 

 

 

1

 

 

48

vis, bereiden van visconserven met niet meer dan 5 productiemedewerkers

2031,0

 

 

 

1

 

 

 

49

vis, vismeelfabriek

2031,0

 

 

 

 

 

 

1

50

vis, visrokerij

2031,0

 

 

 

 

 

1

 

51

meel, zaden e.d., malen, mengen, bewerken en opslag met een capaciteit < 5.000 t/j

2041,0

 

 

1

 

 

 

 

52

meel, zaden e.d., malen, mengen, bewerken en opslag met een capaciteit van < 500 t/u

2041,0

 

 

 

 

1

 

 

53

meelfabriek, p.c. >=500 t/u

2041,0

 

 

 

 

 

1

 

54

suikerfabriek, inrichting voor het verwerken van suikerbieten tot bietsuiker, alsmede tot het raffineren van rietsuiker

2051,0

 

 

 

 

 

 

1

55

conserven, bereiden, met meer dan 100 productiemedewerkers

2071,0

 

 

 

 

1

 

 

56

conserven, bereiden, met meer dan 25 doch niet meer dan 100 productiemedewerkers

2071,0

 

 

 

1

 

 

 

57

conserven, bereiden, met niet meer dan 25 productiemedewerkers

2071,0

 

 

1

 

 

 

 

58

brood en banket (1), bakken van brood, banket, biscuit e.d. met maximaal 20 m2 bakoppervlakte

2081,1

 

1

 

 

 

 

 

59

brood en banket (2), bakken van brood, banket, biscuit e.d. met maximaal 100 m2 bakoppervlakte

2081,1

 

 

1

 

 

 

 

60

brood en banket (3), fabriek tot het bakken van brood, banket, biscuit e.d.

2081,2

 

 

 

1

 

 

 

61

branderij, branden van cacao

2091,0

 

 

 

 

 

1

 

62

chocolade, bereiden van

2091,0

 

 

 

1

 

 

 

63

suikerwerkfabriek met een vloeroppervlakte < 100 m2, zonder suiker branden

2092,0

 

1

 

 

 

 

 

64

suikerwerkfabriek, met suiker branden

2092,0

 

 

 

 

1

 

 

65

suikerwerkfabriek, zonder suiker branden

2092,0

 

 

 

1

 

 

 

66

mengvoederfabriek

2121,0

 

 

 

 

 

1

 

67

veevoederfabriek

2121,0

 

 

 

 

 

 

1

68

beenderen en huiden, bereiden van vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine

2129,0

 

 

 

 

 

 

1

69

beenderen en huiden, bewaren, mits in een gesloten gebouw

2129,0

 

 

 

 

 

1

 

70

dierlijk afval, bewaren en verwerken, ook SBI 6293

2129,0

 

 

 

 

1

 

 

71

drogerij, door kunstmatige verwarming drogen van voorwerpen of stoffen, zoals graan, groente, kruiden

2129,0

 

 

 

 

 

1

 

72

drogerij, door kunstmatige verwarming drogen van voorwerpen of stoffen, zoals gras, schelpdieren, dierlijk afval

2129,0

 

 

 

 

 

 

1

73

branderij, branden van koffie

2132,0

 

 

 

 

 

1

 

74

azijn, mosterd- en azijnfabriek, fabriek voor zuurwaren

2133,0

 

 

 

 

1

 

 

75

specerijmalerij

2133,0

 

 

 

1

 

 

 

76

aardappelproducten, bakken en/of stomen >= 500 t/j

2137,0

 

 

 

 

 

1

 

77

groentenverwerking, snacks en salades

2138,0

 

 

1

 

 

 

 

78

groentenverwerking, snacks en salades, max. 100 m2

2138,0

 

1

 

 

 

 

 

79

bakken in oliën en vetten (frites voorbakken, chips e.d.)

2139,0

 

 

 

1

 

 

 

80

branderij, branden van pinda's

2139,0

 

 

 

 

 

1

 

81

dierlijke stoffen, koken, roken, smelten of zouten

2139,0

 

 

 

1

 

 

 

82

voedingsmiddelenfabriek

2139,0

 

 

 

 

1

 

 

83

destillatie, van alcoholen

2141,0

 

 

 

 

1

 

 

84

bier brouwen, ambachtelijk

2151,0

 

1

 

 

 

 

 

85

bier, brouwen en bottelen

2151,0

 

 

 

 

1

 

 

86

limonade, bereiden en bottelen van limonades en frisdranken

2160,0

 

 

 

 

1

 

 

87

limonade, bereiden en bottelen van limonades en frisdranken met een mechanisch vermogen < 25 kW

2160,0

 

 

1

 

 

 

 

88

tabaksverwerkende industrie

2170,0

 

 

 

1

 

 

 

89

brei-inrichting

2200,0

 

 

1

 

 

 

 

90

textiel, vervaardigen (voorbewerken, spinnen, bleken, verven, weven, drukken e.d.)

2200,0

 

 

 

 

1

 

 

91

dekkleden, vervaardigen en impregneren

2273,0

 

 

1

 

 

 

 

92

touwfabriek

2293,0

 

 

 

1

 

 

 

93

confectie, vervaardigen, herstellen, oppersen

2310,0

1

 

 

 

 

 

 

94

kleermakerij

2330,0

1

 

 

 

 

 

 

95

bont, atelier

2340,0

1

 

 

 

 

 

 

96

bont, vervaardigen (bontlooierij)

2340,0

 

 

 

 

 

1

 

97

bont, verven

2340,0

 

 

 

 

 

1

 

98

huiden, leerlooijerij, looien

2410,0

 

 

 

 

 

1

 

99

lederwaren, tent- en zeildoekartikelen, vervaardigen

2410,0

 

 

1

 

 

 

 

100

orthopedische artikelen, vervaardigen

2430,0

1

 

 

 

 

 

 

101

schoenen, fabrieksmatig vervaardigen

2430,0

 

 

1

 

 

 

 

102

hout, machinaal bewerken (1) met een mechanisch vermogen van < 10 kW en niet meer dan 3 kW per machine (ambachtelijk)

2510,0

1

 

 

 

 

 

 

103

hout, machinaal bewerken (2) met een mechanisch vermogen van <10 kW en niet meer dan 3 kW per machine

2510,0

 

1

 

 

 

 

 

104

hout, machinaal bewerken (3) met een mechanisch vermogen t/m 25 kW

2510,0

 

 

1

 

 

 

 

105

hout, machinaal bewerken (4) met een mechanisch vermogen van meer dan 25 kW

2510,0

 

 

 

1

 

 

 

106

hout, machinaal bewerken in open lucht

2510,0

 

 

 

 

1

 

 

107

hout, hout(vezel)platenfabriek

2522,0

 

 

 

 

1

 

 

108

hout verduurzamen, met organische oplossingen

2523,0

 

 

 

 

1

 

 

109

hout verduurzamen, met zoutoplossingen

2523,0

 

 

 

1

 

 

 

110

hout, verduurzamen middels creosoteren en carbolineum

2523,0

 

 

 

 

 

1

 

111

emballagefabriek, hout

2540,0

 

 

 

1

 

 

 

112

borstelwarenfabriek

2562,0

 

 

 

1

 

 

 

113

mandenmakerij (ambachtelijk)

2563,0

1

 

 

 

 

 

 

114

meubelfabriek, inclusief lakspuiterij

2571,0

 

 

 

1

 

 

 

115

rietmeubelfabriek, zonder lakspuiterij

2573,0

 

 

1

 

 

 

 

116

matrassenfabriek

2574,0

 

 

 

1

 

 

 

117

stoffeerderij

2575,0

1

 

 

 

 

 

 

118

papierfabriek p.c. < 3 t/u

2610,0

 

 

 

1

 

 

 

119

papierfabriek, p.c. >= 3 t/u

2610,0

 

 

 

 

1

 

 

120

behangselfabriek

2620,0

 

 

 

 

1

 

 

121

papierwarenindustrie

2620,0

 

 

1

 

 

 

 

122

strokartonfabriek

2631,0

 

 

 

 

1

 

 

123

kartonnageartikelen en papierwaren, met drukkerij, mechanisch vermogen >= 50 kW

2632,0

 

 

 

1

 

 

 

124

kartonnageartikelen en papierwaren, vervaardigen, mechanisch vermogen < 50 kW

2632,0

 

 

1

 

 

 

 

125

drukkerij, <= 40 kW

2700,0

 

1

 

 

 

 

 

126

drukkerij, met een geïnstalleerd mechanisch vermogen van niet meer dan 10kW

2700,0

1

 

 

 

 

 

 

127

drukkerij, rotatiedrukkerij, krantendrukkerij, diepdrukkerij

2711,0

 

 

 

1

 

 

 

128

chemografisch bedrijf

2715,0

 

 

1

 

 

 

 

129

kopieerinrichting

2718,0

 

 

1

 

 

 

 

130

zeefdrukkerij

2719,0

 

 

1

 

 

 

 

131

boekbinderij, met een mechanisch vermogen < 10 kW

2730,0

1

 

 

 

 

 

 

132

boekbinderij, met een mechanisch vermogen >= 10 kW

2730,0

 

 

1

 

 

 

 

133

aardolie, raffinage van

2810,0

 

 

 

 

 

 

1

134

cokes, bereiden, uit steenkool

2821,0

 

 

 

 

 

 

1

135

asfalt, bereiden van asfaltmenginstallatie

2822,0

 

 

 

 

 

1

 

136

bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabriek

2823,0

 

 

 

 

 

1

 

137

teer, vervaardigen van teer of bitumen

2829,0

 

 

 

 

 

1

 

138

chemische producten, vervaardigen van basisproducten voor de chemische-, cosmetische- en farmaceutische industrie (tenzij elders genoemd)

2900,0

 

 

 

 

 

1

 

139

email, vervaardigen van emailles

2900,0

 

 

 

 

 

1

 

140

kunstharsenfabrieken

2920,0

 

 

 

 

 

 

1

141

chloor, bereiden (industrieel)

2942,0

 

 

 

 

 

 

1

142

fosfor, vervaardigen (industrieel)

2942,0

 

 

 

 

 

 

1

143

fosfor, vervaardigen van fosfor- of stikstofhoudende kunstmeststoffen (industrieel)

2942,0

 

 

 

 

 

 

1

144

anorganische chemische grondstoffenfabrieken, niet vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

2942,0

 

 

 

 

1

 

 

145

anorganische chemische grondstoffenfabrieken, vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

2942,0

 

 

 

 

 

 

1

146

reuk, smaakstoffen en aroma's, bereiden

2943,0

 

 

 

 

 

 

1

147

organische chemische grondstoffenfabrieken, niet vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

2949,4

 

 

 

 

1

 

 

148

organische chemische grondstoffenfabrieken, vallend onder de "post-Sevesorichtlijn"

2949,4

 

 

 

 

 

 

1

149

verf, verf- en lakfabriek

2951,0

 

 

 

 

1

 

 

150

farmaceutische producten bewerken, verpakken, uitgezonderd in apotheken

2961,0

 

 

1

 

 

 

 

151

geneesmiddelenfabrieken

2961,0

 

 

 

1

 

 

 

152

verbandstoffen, verpakken

2962,0

 

 

1

 

 

 

 

153

verbandstoffen, vervaardigen

2962,0

 

 

 

1

 

 

 

154

wasmiddelenfabriek

2971,0

 

 

 

 

1

 

 

155

cosmetische industrie, bereiden van cosmetische producten

2972,0

 

 

 

1

 

 

 

156

lijm, vervaardigen van - van niet-dierlijke oorsprong

2991,0

 

 

 

1

 

 

 

157

poetsmiddelenfabriek

2993,0

 

 

 

1

 

 

 

158

ontplofbare stoffen, vervaardigen en/of verwerken

2995,0

 

 

 

 

 

1

 

159

chemische productenfabriek, niet elders genoemd

2999,0

 

 

 

 

1

 

 

160

kaarsen, vervaardigen

2999,0

 

 

 

 

 

1

 

161

kaarsen, vervaardigen waarbij uitsluitend elders geraffineerde paraffine en was worden gebruikt

2999,0

 

 

 

1

 

 

 

162

kaarsenvervaardiging (ambachtelijk)

2999,0

1

 

 

 

 

 

 

163

rayon, of viscose, bereiden

3000,0

 

 

 

 

1

 

 

164

autobanden, vervaardigen

3111,0

 

 

 

 

1

 

 

165

rubberfabriek

3111,0

 

 

 

 

 

1

 

166

vulkaniseerinrichting

3120,0

 

 

 

 

1

 

 

167

vulkaniseerinrichting, behorende bij een autobandenservicebedrijf

3120,0

 

 

1

 

 

 

 

168

kunststoffen, verwerken en bewerken, met fenolharsen

3130,0

 

 

 

 

 

1

 

169

kunststoffen, verwerken en bewerken, zonder fenolharsen

3130,0

 

 

 

 

1

 

 

170

aardewerk vervaardigen < 175 kW

3220,0

 

 

1

 

 

 

 

171

aardewerk vervaardigen >= 175 kW

3220,0

 

 

 

1

 

 

 

172

aardewerk vervaardigen, ambachtelijke pottenbakkerij < 75 kW thermisch vermogen

3224,0

1

 

 

 

 

 

 

173

steenfabriek

3230,0

 

 

 

 

1

 

 

174

cement, vervaardigen van cement of cementklinker met een capaciteit < 100.000 t/j

3241,0

 

 

 

 

 

1

 

175

cement, vervaardigen van cement of cementklinker met een capaciteit >= 100.000 t/j

3241,0

 

 

 

 

 

 

1

176

branderij, branden van kalk

3242,0

 

 

 

 

 

1

 

177

kalk (al dan niet geblust) bereiden, bewaren en verwerken van kalkmortel

3242,0

 

 

 

1

 

 

 

178

branderij, branden van gips

3243,0

 

 

 

 

 

1

 

179

beton, vervaardigen van betonwaren zonder het gebruik van persen, triltafels e.d.

3251,0

 

 

1

 

 

 

 

180

beton, vervaardigen van betonwaren, met persen, triltafels en bekist. trillers p.c. < 100 t/d

3251,0

 

 

 

 

1

 

 

181

beton, vervaardigen van betonwaren, met persen, triltafels en bekist. trillers, p.c. >= 100 t/d

3251,0

 

 

 

 

 

 

1

182

beton, bereiden (betonmortelcentrale), p.c. < 100 t/u

3253,0

 

 

 

1

 

 

 

183

beton, bereiden (betonmortelcentrale), p.c. >= 100 t/u

3253,0

 

 

 

 

1

 

 

184

steenbewerking

3260,0

 

 

 

1

 

 

 

185

steenbewerking, in gesloten gebouw

3260,0

 

 

1

 

 

 

 

186

steenbrekerij, breken, malen, zeven of drogen in een gesloten gebouw

3260,0

 

 

 

 

1

 

 

187

steenbrekerij, breken, malen, zeven of drogen met een totale capaciteit < 100.000 t/j

3260,0

 

 

 

 

1

 

 

188

steenbrekerij, breken, malen, zeven of drogen met een totale capaciteit >= 100.000 t/j

3260,0

 

 

 

 

 

 

1

189

isolatiemateriaal, overig isolatiemateriaal

3273,0

 

 

 

 

1

 

 

190

isolatiemateriaalfabriek, steenwol >= 5000 t/j

3273,0

 

 

 

 

1

 

 

191

glas, vervaardigen

3281,0

 

 

 

 

1

 

 

192

glasvezel, glaswol, bereiden met een capaciteit < 5.000 t/j

3281,0

 

 

 

 

1

 

 

193

glasvezel, glaswol, bereiden met een capaciteit >= 5.000 t/j

3281,0

 

 

 

 

 

1

 

194

glas, blazen, slijpen en/of polijsten (industrieel)

3282,0

 

 

1

 

 

 

 

195

glas, slijpen en/of polijsten van glas, behorende bij een glashandel

3282,0

 

 

1

 

 

 

 

196

glas, blazen, slijpen en/of polijsten (ambachtelijk)

3284,0

1

 

 

 

 

 

 

197

glas, vervaardigen van glas in lood (ambachtelijk)

3285,0

1

 

 

 

 

 

 

198

metaalwalserij p.o. < 2000 m2

3331,0

 

 

 

 

 

1

 

199

metaalwalserij p.o. >= 2000 m2

3331,0

 

 

 

 

 

 

1

200

draad, trekken, p.o. < 2000 m2

3333,0

 

 

 

 

1

 

 

201

draad, trekken, p.o. >= 2000 m2

3333,0

 

 

 

 

 

1

 

202

lood, smelten met een capaciteit < 2.500 t/j (uitgezonderd drukkerijen)

3343,0

 

 

 

 

1

 

 

203

lood, smelten met een capaciteit >= 2.500 t/j (uitgezonderd drukkerijen)

3343,0

 

 

 

 

 

1

 

204

blik, vervaardigen

3400,0

 

 

 

 

 

1

 

205

metaaldraadvlechterij en -weverij

3400,0

 

 

 

 

1

 

 

206

metaalbewerking, metaalsmelterij of gieterij, smelten of gieten van aluminium en/of aluminiumlegeringen, koper en/of koperlegeringen, ijzer, staal, tin of zink met een capaciteit < 1.000 t/j

3401,0

 

 

 

1

 

 

 

207

metaalbewerking, metaalsmelterij of gieterij, smelten of gieten van aluminium en/of aluminiumlegeringen, koper en/of koperlegeringen, ijzer, staal, tin of zink met een capaciteit < 4.000 t/j

3401,0

 

 

 

 

1

 

 

208

metaalbewerking, metaalsmelterij of gieterij, smelten of gieten van aluminium en/of aluminiumlegeringen, koper en/of koperlegeringen, ijzer, staal, tin of zink met een capaciteit >= 4.000 t/j

3401,0

 

 

 

 

 

1

 

209

metaalbewerking, metaalbewerking, stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven met een mechanisch vermogen < 25 kW

3412,0

 

 

1

 

 

 

 

210

metaalbewerking, stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven

3412,0

 

 

 

1

 

 

 

211

metaalbewerking, metaaldraaierij met een mechanisch vermogen < 50 kW

3420,0

 

 

1

 

 

 

 

212

metaaldraaierij (onbeperkt vermogen)

3420,0

 

 

 

1

 

 

 

213

tank, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven, p.o. <2000 m2

3430,0

 

 

 

 

1

 

 

214

tank, reservoir- en pijpleidingbouwbedrijven, p.o. >=2000 m2

3430,0

 

 

 

 

 

 

1

215

constructiewerkplaats, vervaardigen van constructies in de open lucht

3440,0

 

 

 

 

1

 

 

216

constructiewerkplaats, vervaardigen van constructies in een gesloten gebouw

3440,0

 

 

 

1

 

 

 

217

constructiewerkplaats, vervaardigen van constructies in een gesloten gebouw met een geïnstalleerd mechanisch vermogen < 40 kW

3440,0

 

 

1

 

 

 

 

218

blik, verwerken

3460,0

 

 

 

1

 

 

 

219

vaten, vervaardigen uit metaal

3460,0

 

 

 

 

1

 

 

220

metaalwaren vervaardigen (ambachtelijk)

3480,0

1

 

 

 

 

 

 

221

metaalbewerking, smederij, lasinrichting, metaalplaatbewerking met een bedrijfsoppervlakte < 75 m2

3491,0

 

 

1

 

 

 

 

222

herstelinrichtingen voor zwaar materieel (grondverzetmachines, wegenbouwmachines, landbouwwerktuigen, hijswerktuigen)

3492,0

 

 

 

1

 

 

 

223

email, ambachtelijk emailleerbedrijf

3493,0

1

 

 

 

 

 

 

224

email, industrieel emailleerbedrijf

3493,0

 

 

 

1

 

 

 

225

emaillen, industrieel emailleerbedrijf met toepassing van tunnelovens

3493,0

 

 

 

 

 

1

 

226

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf, waarbij de gezamenlijke inhoud van de behandelingsbaden (uitgezonderd de spoelbaden) < 25 m3

3493,0

 

 

1

 

 

 

 

227

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf, waarbij de gezamenlijke inhoud van de behandelingsbaden (uitgezonderd de spoelbaden) >= 25 m3

3493,0

 

 

 

1

 

 

 

228

straalinrichting, grit-, staal-

3493,0

 

 

 

 

1

 

 

229

verf, verfdompel-, spuit- en/of moffelinrichting

3493,0

 

 

 

1

 

 

 

230

verf, verfdompel-, spuit- en/of moffelinrichting met een oppervlakte van de dompel- c.q. spuitruimte < 35 m2

3493,0

 

 

1

 

 

 

 

231

machine- en apparatenfabriek, in een gesloten gebouw

3500,0

 

 

 

1

 

 

 

232

machine- en apparatenfabriek, in een gesloten gebouw en een mechanisch vermogen < 25 kW

3500,0

 

 

1

 

 

 

 

233

verbrandingsmotoren, revideren

3500,0

 

 

1

 

 

 

 

234

kabels, vervaardigen

3610,0

 

 

 

 

1

 

 

235

elektrotechnische industrie, niet elders genoemd

3692,0

 

 

1

 

 

 

 

236

lampenfabriek

3692,0

 

 

 

 

 

1

 

237

verlichtingsartikelenfabriek, elektrotechnische apparatenfabriek

3697,0

 

 

 

1

 

 

 

238

elektrotechnisch installatiebedrijf

3699,0

1

 

 

 

 

 

 

239

carrosserieën, vervaardigen

3722,0

 

 

 

1

 

 

 

240

scheepswerf, vervaardigen en herstellen van binnenvaartschepen van bijzondere schepen voor gebruik op binnen- en kustwateren

3741,0

 

 

 

 

1

 

 

241

scheepswerf, vervaardigen en herstellen van jachten

3741,0

 

 

 

1

 

 

 

242

scheepswerf, verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan jachten

3746,0

 

 

1

 

 

 

 

243

voertuigen, werkplaats t.b.v. de revisie van weg- en railvoertuigen

3750,0

 

 

 

1

 

 

 

244

rijwielfabriek

3760,0

 

 

 

1

 

 

 

245

instrumentmakerij (ambachtelijk)

3800,0

1

 

 

 

 

 

 

246

optische artikelen, vervaardigen

3800,0

 

1

 

 

 

 

 

247

tandtechnische artikelen, vervaardigen

3813,0

1

 

 

 

 

 

 

248

graveerinrichting

3900,0

1

 

 

 

 

 

 

249

edelsmederij

3910,0

1

 

 

 

 

 

 

250

diamantslijperij

3911,0

1

 

 

 

 

 

 

251

ontwikkelcentrale

3931,0

1

 

 

 

 

 

 

252

speelgoed, vervaardigen

3941,0

 

 

1

 

 

 

 

253

compostbedrijf, gesloten

3999,1

 

 

 

1

 

 

 

254

compostbedrijf, open

3999,1

 

 

 

 

 

 

1

255

energie, opwekken m.b.v. kernenergie

4011,0

 

 

 

 

 

 

1

256

energie, opwekken t.b.v. de elektriciteitsproductie en/of stadsverwarming met een thermisch vermogen < 75 MW

4011,0

 

 

1

 

 

 

 

257

energie, opwekken t.b.v. de elektriciteitsproductie en/of stadsverwarming met een thermisch vermogen >= 75 MW

4011,0

 

 

 

 

1

 

 

258

transformatorstation (1) met een vermogen < 10MW

4012,0

 

1

 

 

 

 

 

259

transformatorstation (2) met een vermogen -10MW - 100 MW

4012,0

 

 

1

 

 

 

 

260

transformatorstation (3) met een vermogen - 100MW - 200 MW

4012,0

 

 

 

1

 

 

 

261

transformatorstation (4) met een vermogen - 200MW - 1000 MW

4012,0

 

 

 

 

1

 

 

262

transformatorstation (5) met een vermogen > 1000 MW

4012,0

 

 

 

 

 

1

 

263

drinkwater, bereiden uit grondwater

4031,0

 

 

1

 

 

 

 

264

drinkwater, bereiden uit oppervlaktewater

4031,0

 

 

 

1

 

 

 

265

bouwbedrijf

5100,0

 

 

1

 

 

 

 

266

bouwinstallatiebedrijf

5200,0

 

1

 

 

 

 

 

267

lood, loodgieterbedrijf voor het bouwbedrijf en onderhoudswerken

5211,0

 

1

 

 

 

 

 

268

groothandel landbouwproducten

6111,0

 

 

1

 

 

 

 

269

groothandel ruwe tropische producten

6139,0

 

 

 

1

 

 

 

270

ertsen, laden, lossen en de opslag, met een oppervlakte voor de bewaring < 2.000 m2

6141,0

 

 

 

 

 

1

 

271

ertsen, laden, lossen en de opslag, met een oppervlakte voor de bewaring >= 2.000 m2

6141,0

 

 

 

 

 

 

1

272

op- en overslagbedrijf (losgestort materiaal)

6141,0

 

 

 

 

 

1

 

273

chemicaliën, groothandel, met inbegrip van het verpakken in het klein en de opslag van gerede producten

6151,0

 

 

 

1

 

 

 

274

bestrijdingsmiddelen, opslag (1) tot een maximale hoeveelheid van 500 kg

6152,0

 

1

 

 

 

 

 

275

bestrijdingsmiddelen, opslag (2) tot een maximale hoeveelheid van 1 t

6152,0

 

 

1

 

 

 

 

276

bestrijdingsmiddelen, opslag (3) tot een maximale hoeveelheid van 10 t

6152,0

 

 

 

1

 

 

 

277

bestrijdingsmiddelen, opslag (4) tot een maximale hoeveelheid van 100 t

6152,0

 

 

 

 

1

 

 

278

bestrijdingsmiddelen, opslag (5) > 100 t

6152,0

 

 

 

 

 

1

 

279

groothandel zand en grind

6166,0

 

 

 

1

 

 

 

280

bouwmaterialen, opslag en handel

6169,0

 

 

1

 

 

 

 

281

groothandel handelsproducten

6170,0

 

 

1

 

 

 

 

282

groothandel in dierlijke voedingsmiddelen

6250,0

 

 

1

 

 

 

 

283

groothandel in schroot en oude materialen

6291,0

 

 

 

 

1

 

 

284

opslag van materialen

6293,0

 

 

1

 

 

 

 

285

sloperij, automobielen, waarbij de werkzaamheden plaatsvinden in een gesloten gebouw

6291,0

 

 

1

 

 

 

 

286

afval, bewaren, bewerken en verwerken van oud papier, lompen en/of oude metalen in een gesloten gebouw

6294,0

 

 

 

1

 

 

 

287

afval, bewaren, bewerken en verwerken van oud papier, lompen en/of oude metalen in een gesloten gebouw tot een maximale hoeveelheid van 15.000 kg

6294,0

 

 

1

 

 

 

 

288

sloperij, automobielen, inclusief verschrotten

6296,0

 

 

 

 

1

 

 

289

sloperij, automobielen, onderdelenhandel

6296,0

 

 

 

1

 

 

 

290

afval, opslaan en verwerken van oude autobanden

6299,0

 

 

 

 

 

1

 

291

groothandel puin, glas en hout

6299,0

 

 

 

1

 

 

 

292

autobanden, servicebedrijf

6620,0

 

1

 

 

 

 

 

293

ontplofbare stoffen, bewaren van consumentenvuurwerk tot en met 1.000 kg

6689,0

1

 

 

 

 

 

 

294

ontplofbare stoffen, bewaren van consumentenvuurwerk van 1.000 t/m 10.000 kg

6689,0

 

1

 

 

 

 

 

´295

ontplofbare stoffen, bewaren van consumentenvuurwerk van meer dan 10.000 kg

6689,0

 

 

1

 

 

 

 

297

schoenen, ambachtelijk vervaardigen, herstellen

6810,0

1

 

 

 

 

 

 

298

automobielen, herstellen en onderhoud plegen aan personenauto's zonder plaatwerkerij

6821,0

 

 

1

 

 

 

 

299

automobielen, herstellen en onderhoud plegen aan personenauto's zonder plaatwerkerij met een maximum bedrijfsoppervlak < 200m2

6821,0

 

1

 

 

 

 

 

300

automobielen, herstellen en onderhoud plegen aan vrachtauto's zonder plaatwerkerij

6821,0

 

 

1

 

 

 

 

301

automobielen, herstellen met plaatwerkerij, zonder spuiterij

6822,0

 

 

1

 

 

 

 

302

autospuitinrichting met opp. spuitruimte < 35 m2

6823,0

 

 

1

 

 

 

 

303

autobeklederij

6824,0

 

1

 

 

 

 

 

304

automobielen, servicestation voor de elektrische installatie

6829,0

 

1

 

 

 

 

 

305

tectyleerinrichting

6829,0

 

 

 

1

 

 

 

306

tectyleerinrichting, behorende bij en uitsluitend bedoeld voor een garagebedrijf ter plaatse

6829,0

 

 

1

 

 

 

 

307

fietsenreparatiebedrijf

6830,0

1

 

 

 

 

 

 

308

motorrijwielherstelinrichting < 200 m2

6830,0

 

1

 

 

 

 

 

309

uurwerkreparatiebedrijf

6840,0

1

 

 

 

 

 

 

310

edelsmederij, reparatiebedrijf

6850,0

1

 

 

 

 

 

 

311

reparatie-inrichting voor elektrische gebruiksgoederen

6860,0

1

 

 

 

 

 

 

312

muziekinstrumentenreparatiebedrijf

6870,0

1

 

 

 

 

 

 

313

reparatiebedrijf gebruiksgoederen

6890,0

1

 

 

 

 

 

 

314

taxibedrijf

7221,0

 

1

 

 

 

 

 

315

transportbedrijf

7230,0

 

 

 

1

 

 

 

316

opslaggebouw B229ten behoeve van verhuisbedrijf

7600,0

 

 

1

 

 

 

 

316

fietsenstallingbedrijf

7242,0

1

 

 

 

 

 

 

317

automobielen, keuringsstation voor personenauto's

7621,0

 

 

1

 

 

 

 

318

automobielen, keuringsstation voor vrachtauto's

7621,0

 

 

 

1

 

 

 

319

postdistrictdistributie

7701,0

 

 

1

 

 

 

 

320

veiling (groenten, fruit, bloemen)

8497,0

 

 

 

1

 

 

 

321

veiling, goederen

8497,0

 

1

 

 

 

 

 

322

autoverhuurbedrijf

8510,0

 

1

 

 

 

 

 

323

afval, stortplaats, het in de bodem brengen van afval

9811,2

 

 

 

 

1

 

 

324

afval, overslaan van huishoudelijk, afvalscheiden

9811,3

 

 

 

 

1

 

 

325

afval, inzamelen, voorbewerken en bewaren van chemisch afval met een capaciteit < 500 t/j

9811,4

 

 

1

 

 

 

 

326

afval, inzamelen, voorbewerken en bewaren van chemisch afval met een capaciteit >= 500 t/j

9811,4

 

 

 

1

 

 

 

327

afval, verbranden van besmet afval uit ziekenhuizen

9813,0

 

 

 

 

1

 

 

328

bagger en slib, bewaren, bewerken, verwerken

9813,0

 

 

 

 

 

1

 

329

bagger en slib, verbranden van slib

9813,0

 

 

 

 

1

 

 

330

pompinstallatie, t.b.v. de beheersing van het peil van het oppervlaktewater

9815,0

 

1

 

 

 

 

 

331

schoonmaakbedrijven

9821,0

1

 

 

 

 

 

 

332

automobielen, mechanisch wassen in de open lucht

9823,0

 

 

1

 

 

 

 

333

automobielen, mechanisch wassen in een gesloten gebouw

9823,0

 

1

 

 

 

 

 

334

wasserij

9831,0

 

 

1

 

 

 

 

335

chemische wasserij

9832,0

 

 

1

 

 

 

 

336

tapijtreinigingsbedrijf

9836,0

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versie 06 april 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006, NR. 12

LIJST VAN HORECA-INRICHTINGEN

Type:

Inrichting:

Activiteiten:

A

discotheek bar-dancing zaalverhuur/ party-centra 3

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore brengen van muziek en het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren, alsmede de verstrekking van (alcoholhoudende) dranken ter plaatse, al dan niet met levende muziek en al dan niet met kleine etenswaren. Het accent ligt op het ten gehore brengen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen

B

café bar brasserie

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren. Het accent ligt op de verstrekking van drank.

C

cafetaria snackbar grill-room fastfood-restaurant automatiek snelbuffet

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor consumptie ter plaatse) bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholvrije dranken. Het accent ligt op de verstrekking van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide, kleine etenswaren.

D

restaurant bistro crêperie lunchroom konditorei

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie ter plaatse.

 

koffie-/theehuis

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholvrije dranken, met als nevenactiviteit het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide kleine etenswaren. Het accent ligt op de verstrekking van alcoholvrije drank.

 

ijssalon

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van consumptie-ijs voor gebruik ter plaatse.

_______________________________________________

3 regulier gebruik t.b.v. feesten en muziek- en dansevenementen, in tegenstelling tot zaalverhuur voor congressen en seminars

Toelichting

Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening kan, in verband met de overlast die horecabedrijven voor omwonenden kunnen meebrengen, in het bestemmingsplan bij het toelaten van horecabedrijven aan de hand van ruimtelijk relevante criteria als aard, omvang en parkeerdruk een onderscheid gemaakt worden in categorieën horecabedrijven.

In dit bestemmingsplan is een functionele differentiatie in ‘harde’ tot ‘zachte’ typen van horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving. De regeling beoogd de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen.

De lijst van horeca-inrichtingen kent een indeling in vier categorieën. De categorieën van A tot en met D lopen af in de zwaarte van de overlast die horecabedrijven voor omwonenden kunnen meebrengen. In geval van meerdere soorten activiteiten in één inrichting telt de activiteit in de zwaarste categorie voor de type-indeling van de inrichting.

De volgende categorieën van horecabedrijven zullen voortaan worden onderscheiden met als uitgangspunt hun invloed op het woon- en leefklimaat:

Categorie A. Discotheek; bar-dancing; zaalverhuur/party-centra (regulier gebruik t.b.v. feesten en muziek-/dansevenementen, i.t.t. zaalverhuur t.b.v. congressen en seminars)

Categorie B. Café; bar; brasserie

Categorie C. Cafetaria; snackbar; grillroom; fastfood-restaurant; automatiek; snelbuffet

Categorie D. Restaurant; bistro; crêperie, lunchroom;konditorei Koffie-/theehuis IJssalon

Onderscheid café - disco

Het verschil tussen een café en een disco zit in het gelegenheid geven tot dansen als wezenlijk onderdeel van de inrichting.

Cafetaria/snackbar

Het verschil tussen een lunchroom en een cafetaria /snackbar zit in het feit dat cafetaria al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren verstrekt. Het betreft hier laagdrempelige inrichtingen met veel in- en uitgaande bewegingen, die veelal laat open zijn. Deze zaken zijn hoofdzakelijk ingericht voor het meenemen dan wel snel nuttigen ter plaatse van etenswaren. De aantasting van het woon- en leefklimaat wordt vooral veroorzaakt door afval op straat van buiten de inrichting geconsumeerde spijzen en de daarbij behorende stank- en geluidsoverlast.

Afhaalcentra

Een winkel met als nevenfunctie een horeca-voorziening valt bestemmingsplan technisch gezien onder de detailhandelsfunctie. Voorwaarde is dat het horeca-aspect een ondergeschikt deel uitmaakt van het geheel. Hiermee wordt voorkomen dat het probleem van branchevervaging leidt tot het vestigen van winkelfuncties die in de loop van de tijd veranderen in horecafuncties.

Definitie afhaalcentrum: "detailhandelsvestiging met een horeca-exploitatievergunning op grond van de horeca-exploitatieverordening Utrecht".

Additionele horeca

Bij deze categorie gaat het om horeca-activiteiten die neven- of ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie van de instelling. Deze activiteiten worden juridisch-planologisch gezien niet onder de functie 'horeca' begrepen, maar onder de bestemming van de hoofdfunctie van de instelling (sociaal-culturele/maatschappelijke/ (sportief-)recreatieve doeleinden) gerekend.

Voor de toepassing van de lijst van horeca-inrichtingen wordt onder een horecabedrijf het volgende begrepen:

een bedrijf of instelling waar

 • 1.

  bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, en/of,

 • 2.

  bedrijfsmatig zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd.