Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht
CiteertitelBeleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpU-pas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2016Nieuwe regeling

29-11-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op het raadsbesluit van 9 juni 2016, waarbij de Verordening U-pas 2016, nr. 11 is vastgesteld;

BESLUIT

vast te stellen het navolgende

BELEIDSREGELS U-pas Kindpakket gemeente Utrecht

Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  U-pas: een door of namens het college verstrekt document dat strekt ter bevordering van maatschappelijke participatie;

 • b.

  U-pas Kindpakket: de U-pas voor kinderen tot en met 17 jaar dat uit een jaarlijks budget bestaat en naar keuze kan worden besteed aan activiteiten of producten die maatschappelijke participatie bevorderen;

 • c.

  U-pashouder: de rechtmatige houder van de U-pas;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • e.

  maatschappelijke participatie: maatschappelijke participatie, ofwel meedoen, kan op verschillende manieren:

• Schoolactiviteiten

• Sport- of culturele activiteiten

• Wijkactiviteiten

• Sociale cohesie

 • f.

  budget: het bedrag waarop de U-pashouder in een U-pasjaar aanspraak heeft ter besteding aan activiteiten en doelen ter bevordering van maatschappelijke participatie.

 • g.

  U-pasjaar: het jaar waarin een U-pas geldig is, lopend van 1 juli tot 1 juli.

Paragraaf 2 Doel

Deze beleidsregel heeft betrekking op het U-pas Kindpakket en heeft als doel uitvoeringsafspraken vastleggen voor de gebruiksgoederen binnen het U-pas Kindpakket. Voor de inhoud en nadere toelichting van het U-pas Kindpakket verwijzen wij u naar de Verordening U-pas.

Hoofdstuk 2 Gebruiksgoederen

Paragraaf 1 Fiets

Artikel 1

 • 1.

  U-pashouders van het U-pas Kindpakket van 4 tot en met 17 jaar mogen een fiets aanschaffen. Dit betekent dat U-pashouders van 0-4 jaar geen fiets mogen aanschaffen.

 • 2.

  Een U-pashouder van het U-pas Kindpakket mag eenmaal per vier jaar een fiets binnen het U-pas Kindpakket aanschaffen.

 • 3.

  Een U-pashouder van het U-pas Kindpakket mag een fiets aanschaffen bij geselecteerde leveranciers.

 • 4.

  Er mag per U-pashouder van het U-pas Kindpakket maximaal één keer een fiets worden aangeschaft bij een leverancier.

 • 5.

  De vergoeding voor een fiets binnen het U-pas Kindpakket bedraagt maximaal €180.

 • 6.

  De fiets moet passend zijn bij de leeftijd van de pashouder van het U-pas Kindpakket.

 • 7.

  Het is niet toegestaan andere artikelen of diensten aan te schaffen dan een fiets.

 • 8.

  De verantwoordelijke ouder(s) of voogd(en) van het kind tekent voor ontvangst en verklaart dat de fiets gebruikt zal worden door het kind.

 • 9.

  Op aanvraag van de gemeente overlegt de U-pashouder bewijsstukken van de aanschaf van de fiets.

Paragraaf 2 Computer, laptop of tablet

Artikel 1

 • 1.

  Een U-pashouder van het U-pas Kindpakket dat voor het eerst naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs gaat mag binnen het U-pas Kindpakket een computer, laptop of tablet aanschaffen.

 • 2.

  Een U-pashouder van het U-pas Kindpakket mag bij geselecteerde leveranciers een computer, laptop of tablet aanschaffen.

 • 3.

  Er mag per U-pashouder maximaal één keer een computer, laptop of tablet aangeschaft worden bij een leverancier.

 • 4.

  De vergoeding voor een computer, laptop of tablet binnen het U-pas Kindpakket bedraagt maximaal €200.

 • 5.

  Het is niet toegestaan andere artikelen of diensten aan te schaffen dan een computer, laptop of tablet.

 • 6.

  De verantwoordelijke ouder(s) of voogd(en) van het kind tekent voor ontvangst en verklaart dat de computer, laptop of tablet gebruikt zal worden door het kind.

 • 7.

  Op aanvraag van de gemeente overlegt de U-pashouder bewijsstukken van de aanschaf van een computer, laptop of tablet.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 1 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de voorwaarden in deze beleidsregel, besluiten tot toekenning van de computer als afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk onredelijk is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel U-pas Kindpakket gemeente Utrecht

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 29 november 2016

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting op de artikelen

De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen te bevorderen. De gemeente doet dit via de U-pas. Daartoe heeft de raad al in 1993 een eerste verordening vastgesteld. In de loop der jaren is de verordening enkele malen opnieuw vastgesteld. De laatste verordening, de Verordening U-pas 2016, is vastgesteld op 9 juni 2016. Deze verordening geeft invulling aan de wens van de raad om per 1 oktober 2013 de U-pas beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum.

In de Verordening U-pas 2016 is het U-pas Kindpakket geïntroduceerd. Het U-pas Kindpakket is voor Utrechtse kinderen van 0 tot en met 17 jaar opgroeiend in armoede. Met het U-pas Kindpakket wordt voorkomen dat deze kinderen worden uitgesloten van activiteiten gebruikelijk voor kinderen van deze leeftijd.

Het U-Pas Kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen waar het budget per U-pasjaar aan besteed kan worden. Op vertoon van de U-Pas krijgen U-Pashouders de activiteit of ander doel vergoed, mits dit binnen het U-Pas Kindpakket valt. Het budget is een vast bedrag dat volledig kan worden aangewend in het U-Pasjaar waarin een U-Pas geldig is, ook als de U-Pas op een tijdstip later in de loop van het U-Pasjaar is toegekend.