Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017
CiteertitelBeleidsregel actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpjeugdwerkloosheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

13-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

Gelet op de inhoud van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017;

Besluit vast te stellen de beleidsregel ondersteuningssubsidie Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017.

Beleidsregel ondersteuningssubsidie actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • b.

  projectgroep: de door de regionale stuurgroep participatie aangewezen projectgroep die de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017 coördineert.

 • c.

  subsidie: eenmalige subsidie met als doel ondersteuning van de activiteiten ten behoeve van bestrijding van jeugdwerkloosheid;

 • d.

  actieplan: het Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017;

 • e.

  de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht: de arbeidsmarktregio bestaande uit de volgende gemeenten: Bunnik , De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Artikel 2 Doel

Deze subsidie heeft ten doel regionale initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, specifiek aan de volgende inhoudelijke speerpunten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017:

 • 1.

  Klaar voor de start;

 • 2.

  Matchen op werk en opleiding;

 • 3.

  Versterken.

In het Actieplan jeugdwerkloosheid 2017 worden deze speerpunten nader toegelicht.

Artikel 3 Aanvragers

De subsidie vanuit het actieplan kan worden aangevraagd door zowel rechtspersonen als door natuurlijke personen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verlenen voor activiteiten die:

 • 1.

  Gericht zijn op jongeren van 15 tot 27 jaar in kwetsbare posities.

 • 2.

  Concreet bijdragen aan één of meer van de inhoudelijke speerpunten zoals genoemd in artikel 2.

 • 3.

  Uitgevoerd worden tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Artikel 5 Eisen

Ten aanzien van de aanvrager en de te subsidiëren activiteiten gelden de volgende eisen. Niet voldoen aan deze eisen betekent dat de subsidieaanvraag niet in behandeling wordt genomen.

 • 1.

  De activiteiten moeten gericht zijn op (jongeren uit) de gehele arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, niet op jongeren uit (een) individuele gemeente(n).

 • 3.

  De activiteiten/in te zetten methodieken moeten bewezen effectief zijn.

 • 4.

  Aanvragers moeten aantoonbaar beschikken over een relevant netwerk in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie dient grotendeels te worden besteed aan de organisatie en uitvoering van activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. De kosten dienen zo veel als mogelijk direct samen te hangen met de uitvoering van de activiteiten, of de publiciteit daarvoor te financieren (dus geen algemene organisatiekosten, overheadkosten e.d.);

 • 2.

  Huisvestingskosten komen niet in aanmerking voor subsidieverlening. Het college kan als uitzondering eenmalige subsidie voor huurkosten verstrekken als er voor een specifieke activiteit een specifieke locatie noodzakelijk is.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat in totaal aan subsidies wordt verstrekt tot 1 januari 2018 is/wordt vastgelegd in de subsidiestaat. Op het moment van vaststelling van deze beleidsregel bedraagt dit subsidieplafond EUR 220.000,00 voor de periode tot 1 januari 2018.

Artikel 8 Grondslag

1.De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten voor de activiteiten.

Artikel 9 Indiening aanvraag subsidie

 • 1.

  De subsidie dient uiterlijk 1 januari 2017 te worden aangevraagd door middel van een daarvoor bestemd subsidieaanvraagformulier, te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen die na bovengenoemde datum worden ingediend, worden alleen in behandeling genomen als, na afhandeling van de tijdig ingediende aanvragen, het subsidieplafond nog niet bereikt is.

 • 2.

  De aanvraag dient een concreet voorstel te bevatten voor de wijze waarop de subsidieaanvrager gedurende de subsidieperiode een positieve bijdrage wil leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

 • 3.

  De aanvraag dient een activiteitenplanning en een gespecificeerde begroting te bevatten, waarbij de prijsopbouw en de inkomsten inzichtelijk worden gemaakt (dus bijvoorbeeld een specificatie in uren en uurtarief in plaats van enkel een totaalbedrag voor personeelskosten).

 • 4.

  De aanvraag dient duidelijk te maken welke concrete resultaten beoogd worden met de activiteiten en op welke wijze deze geëvalueerd worden.

 • 5.

  Op verzoek van het college verstrekt de aanvrager aanvullende gegevens, die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op de ondersteuningssubsidie.

 • 6.

  Aanvragers worden zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het college op de subsidieaanvraag. Het college neemt uiterlijk 1 februari 2017 formeel een besluit op de aanvragen, die vóór 1 januari 2017 volledig zijn ingediend. Voor eventuele aanvragen na 1 januari 2017 geldt een beslistermijn van acht weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 10 Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de aanvragen zijn, naast de inhoudelijke aansluiting bij de doelen van het actieplan, de volgende criteria leidend:

a.Actieve rol voor jongeren:

Jongeren hebben een actieve rol bij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

b.Efficiënt en effectief:

Er wordt zo veel mogelijk effect bereikt én er worden zo veel mogelijk jongeren bereikt met de inzet van zo min mogelijk middelen.

c.Looptijd

De looptijd van de activiteiten beslaat bij voorkeur de gehele subsidieperiode.

d.Aanvullend

De activiteiten moeten aanvullend zijn op het aanbod van gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio. Dit betekent onder andere dat:

 • -

  er geen sprake kan zijn van dubbeling met bestaande activiteiten van gemeenten in de arbeidsmarktregio;

 • -

  de activiteit (bijv. voor de werving van jongeren) niet volledig afhankelijk mag zijn van de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten;

 • -

  inhoudelijk aangehaakt dient te worden bij het Actieplan jeugdwerkloosheid. Dat betekent communicatie en werving in afstemming met de projectgroep van het actieplan. Op deze wijze wordt voorkomen dat partners in de regio door een veelheid aan partijen en op uiteenlopende wijzen worden benaderd voor hetzelfde doel.

  • e.

   Uitvoerbaarheid

Het voorgestelde plan van aanpak dient realistisch en uitvoerbaar te zijn. Bijvoorbeeld: het opzetten van een nieuw digitaal platform waarop werkgevers en jongeren zich moeten inschrijven en elkaar kunnen ontmoeten, is weliswaar uitvoerbaar, maar wij achten het niet realistisch dat jongeren en werkgevers dat gaan gebruiken naast de reeds bestaande platformen. Een ander voorbeeld: indien de aanvrager niet beschikt over een locatie in de regio Midden-Utrecht, dan moet in het plan van aanpak aannemelijk gemaakt worden hoe toch jongeren uit de hele regio worden bediend.

Artikel 11 Beoordeling

1.De subsidieaanvragen die subsidiabel zijn volgens artikel 4 en 5 van deze beleidsregel worden beoordeeld door een regionale beoordelingscommissie waarin de regiogemeenten en het UWV zijn vertegenwoordigd. Bij deze beoordeling worden de aanvragen gescoord op de beoordelingscriteria genoemd in artikel 10, waarbij per aanvraag maximaal 100 punten worden toegekend volgens de volgende verdeling:

Maximum aantal punten per criterium:

 • a.

  Aanvullendheid: 35

 • b.

  Efficiënt en effectief: 20

 • c.

  Uitvoerbaarheid: 25

 • d.

  Looptijd: 10

 • e.

  Actieve rol voor jongeren: 10.

  • 2.

   Vervolgens wordt eerst de hoogst scorende aanvraag (bij voldoende beoordeling) toegekend (al dan niet deels), net zo lang tot het subsidieplafond is bereikt. Dit kan betekenen dat een aanvraag slechts deels wordt gehonoreerd, omdat er niet meer budget is.

Artikel 12 Aanvullende subsidie

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017 bevat een zogenoemd “flexibel budget”. Dit is bedoeld om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in 2017. Dit kan tevens betekenen dat wanneer projecten, die subsidie ontvangen op grond van deze beleidsregel, succesvol zijn en hun resultaten voortijdig realiseren, zij mogelijk een aanvullende aanvraag in kunnen dienen voor extra activiteiten (bijvoorbeeld extra groepen/trajecten, mits haalbaar en nog te realiseren vóór eind 2017).

Hiervoor zal het subsidieplafond en de verleende subsidie voor deze projecten/dit project wel worden verhoogd, maar de subsidieregeling niet opnieuw worden opengesteld voor nieuwe aanvragen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2017 en komt te vervallen per 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 13 december 2016.

De secretaris, De burgemeester.

Toelichting op de artikelen

Artikel 1 Definities en begrippen

In dit artikel worden definities gegeven van begrippen die meer dan eens in de beleidsregel voorkomen, en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Door zowel een begin- als einddatum bij de beleidsregel vast te leggen, hoeft de beleidsregel niet actief ingetrokken te worden, maar komt deze te vervallen met ingang van de genoemde einddatum (1 januari 2018).