Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht
CiteertitelBeleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpbuurtcentra

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

20-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

 

 

Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

Overwegende:

 • -

  dat in het collegeakkoord “Utrecht maken we samen” en in de nota “Vernieuwend Welzijn” het streven is benoemd naar goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties voor maatschappelijke initiatieven;

 • -

  dat in de vastgestelde Uitvoeringsnota Maatschappelijk Initiatief onder dak één van de maatregelen is: het samen met gebruikers fysiek aanpassen van accommodaties om ze aantrekkelijker te maken voor meer bewoners;

 • -

  dat het doel van deze subsidie is de gebruikers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven in het beheer en de exploitatie van buurtcentra;

 • -

  dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en verplichtingen men een subsidie voor buurtcentra kan aanwenden;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregel subsidie driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder;

 • 1.

  Buurtcentrum: gemeentelijke accommodatie bestemd voor maatschappelijke functies in exploitatie bij Stadsbedrijven.

 • 2.

  De Driehoek: Overleg in een buurtcentrum tussen een vertegenwoordiging van gebruikers, sociaal makelaar/beheerder van de Sociaal Makel Organisatie, en de facilitair coördinator van Stadsbedrijven.

Artikel 2 Doel en werkingssfeer

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het stimuleren van gebruik van buurtcentra.

 • 2.

  de subsidie kan niet worden aangewend voor vaste lasten zoals huur of personeelskosten.

 • 3.

  Op de subsidie als bedoeld in deze beleidsregel kan uitsluitend een beroep worden gedaan door actieve, of in oprichting zijnde Driehoeken.

Artikel 3 Subsidie eisen

 • 1.

  De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar.

 • 3.

  De subsidie kan naar eigen inzicht van de Driehoek worden ingezet

 • 4.

  De subsidie is verbonden aan één buurtcentrum en één Driehoek.

Artikel 4 Algemene eisen

1.De verleende subsidie kan worden gespaard voor grotere uitgaven en hoeft niet jaarlijks te worden besteed.

Artikel 5 Vaststelling subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het beschikbare subsidiebedrag per jaar bedraagt maximaal 24 buurtcentra X € 2.500 =

€ 60.000.

Artikel 6 Aanvraag

1.De aanvraag wordt ingediend bij het college van B en W, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl.

Artikel 7 Uitbetaling subsidie

1.De subsidie wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 8 Evaluatie

1.Vanaf de inwerkingtreding van de beleidsregel vindt evaluatie en zo nodig bijstelling

1. van de beleidsregel plaats.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel subsidie driehoeksoverleggen buurtcentra.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, gehouden op 20 december 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J. van Zanen