Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Basisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBasisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur
CiteertitelBasisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2008nieuwe regeling

19-08-2008

Gemeenteblad van Utrecht 2008, nr. 54

Besluit college van B&W van 19 augustus 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Basisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur

 

 

 

Basisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur

(besluit van 19 augustus 2008)

Het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT

vast te stellen de:

BASISREGLEMENT voor adviescommissies in de sector cultuur

Waar in dit reglement de mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt, dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

Artikel 1
 • 1.

  Voor zowel de artistieke beoordeling van incidentele subsidie en projecten (op basis van de ASV 2008) als evaluaties en beleidsadvisering in meer algemene zin in de sector Cultuur kunnen burgemeester en wethouders adviescommissies van deskundigen – hierna te noemen De Commissie – instellen.

 • 2.

  De Commissie bestaat steeds uit tenminste drie onafhankelijke deskundige leden met stemrecht en een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht.

 • 3.

  Aan De Commissie wordt door Burgemeester en Wethouders een ambtelijk secretariaat toegevoegd. Het hoofd Culturele Zaken is verantwoordelijk voor het secretariaat.

 • 4.

  De taak, samenstelling en werkwijze van De Commissie wordt nader geregeld in een door burgemeester en wethouders vastgesteld huishoudelijk reglement.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders benoemen de voorzitter en de leden van De Commissie.

 • 2.

  Het lidmaatschap van De Commissie eindigt door het verstrijken van de zittingstermijn, opzegging, overlijden of ontslag door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen slechts tot ontslag van een lid van De Commissie overgaan, indien alle overige leden samen met de voorzitter hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hebben gedaan.

 • 4.

  Voor de benoeming van nieuwe leden op vacante plaatsen stelt De Commissie een voordracht op, die gebaseerd is op een open selectieprocedure.

 • 5.

  De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 6.

  De leden hebben in De Commissie zitting op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak.

 • 7.

  In voorkomende gevallen kan De Commissie tijdelijk worden uitgebreid met een of meer externe deskundigen.

Artikel 3
 • 1.

  De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De afgetreden voorzitter is terstond voor één periode van vier jaar herbenoembaar, tenzij hij reeds acht jaren aaneengesloten lid is.

 • 3.

  De stemgerechtigde leden hebben zitting voor twee jaren.

 • 4.

  Afgetreden leden zijn terstond voor één periode van twee jaren herbenoembaar, tenzij zij reeds vier jaren aaneengesloten lid zijn.

 • 5.

  De leden treden, niet gelijktijdig, af volgens een door De Commissie vastgesteld rooster.

Artikel 4

Een commissielid dat op enigerlei wijze persoonlijk, functioneel dan wel bestuurlijk betrokken is bij een voor subsidie ingediend project neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dit project.

Artikel 5
 • 1.

  Voorzitter en leden van De Commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  Passend binnen het financiële kader van de afdeling Culturele Zaken stelt het hoofd van die afdeling de hoogte van de vergoeding vast.

Artikel 6
 • 1.

  De Commissie is bevoegd uit eigen beweging omtrent onderwerpen, liggende op het terrein van haar werkzaamheden, haar opvattingen aan burgemeester en wethouders kenbaar te maken en daaromtrent voorstellen te doen.

 • 2.

  De Commissie maakt haar oordeel kenbaar, hetzij door overlegging van de notulen van haar vergaderingen, hetzij door indiening van afzonderlijke door de voorzitter ondertekende adviezen of voorstellen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 7
 • 1.

  De Commissie vergadert telkens als zij door de voorzitter daartoe bijeen geroepen wordt, of als een meerderheid van de stemhebbende leden dit verzoekt.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

Artikel 8
 • 1.

  De Commissie beraadslaagt noch besluit, als niet tenminste de meerderheid van het aantal stemhebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 3.

  Bij staking van de stemmen kan een afwezig lid achteraf een schriftelijke stem uitbrengen.

Artikel 9
 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders afwijkt van het advies motiveert het deze afwijking.

 • 2.

  Het advies is openbaar, zodra door of namens het College een besluit is genomen op basis van het advies.

Artikel 10
 • 1.

  Jaarlijks legt De Commissie verantwoording af van haar werkzaamheden in een jaarverslag.

 • 2.

  In dit jaarverslag wordt in ieder geval opgenomen:

  • -

   een lijst van alle positief beoordeelde en beadviseerde subsidieverzoeken

  • -

   een lijst van alle positief beoordeelde, maar om prioriteitsredenen negatief beadviseerde subsidieverzoeken

  • -

   een lijst van alle negatief beoordeelde subsidieverzoeken

  • -

   een overzicht van overige door De Commissie gegeven adviezen.

   3.Het jaarverslag wordt ter kennisname aan burgemeester en wethouders en ter informatie aan de leden van de raadscommissie gepresenteerd uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het verslagjaar.

Artikel 11
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, die volgt op de dag van publicatie van dit reglement.

 • 2.

  Per die datum vervalt het Basisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur 2006 (Gemeenteblad van Utrecht 2006, nr. 52).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2008

De secretaris, De burgemeester,

Drs. A. Schuilenburg Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking heeft plaatsgevonden op 3 september 2008.

Dit reglement is in werking getreden op 4 september 2008.