Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen 2009
CiteertitelBeleidsregel Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2008, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009nieuwe regeling

02-12-2008

Gemeenteblad van Utrecht 2008, nr. 94

Besluit college van B&W van 2 december 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen 2009(besluit van b. en w. 2 december 2008)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

BESLUIT

-gelet op de bevoegdheid in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV 2008) om het subsidiebeleid uit te voeren binnen de beleidskaders, die de gemeenteraad vaststelt;

vast te stellen de volgende:

BELEIDSREGEL Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen 2009

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  ASV 2008: de Algemene Subsidieverordening 2008 (gemeenteblad 2008, nr.3.);

 • -

  onderhoud: handeling verricht aan een boom met de bedoeling de levensduur te verlengen;

 • -

  monumentale boom: boom van elke soort of variëteit die een leeftijd heeft bereik van 80 jaar of meer binnen de grenzen van de gemeente Utrecht;

 • -

  Deskundig boomverzorger: een deskundige ter zake van de verzorging van bomen en houtopstanden, die lid is van de Kring van Praktiserende Boomverzorgers (KPB) en/of lid is van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Bomen (NVBTB).

Artikel 2 Subsidie

 • 1.

  Aan de natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die krachtens zakelijk recht bevoegd is over de monumentale boom te beschikken kan subsidie worden verleend in de kosten van financiering van duurzame maatregelen voor onderhoud van deze boom.

 • 2.

  Onder duurzame maatregelen, als bedoeld in het eerste lid, zijn in elk geval begrepen:

  • a.

   het onderzoek naar de kwaliteit van de boom en/of houtopstand en de groeiplaats;

  • b.

   structurele groeiplaatsverbetering;

  • c.

   bescherming van de groeiplaats;

  • d.

   kroonsnoei (herstel- en stabilisatiesnoei);

  • e.

   kroonverankering.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Volgens artikel 4, eerste lid van de ASV 2008 geldt het bedrag, dat op de gemeentebegroting voor de Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen beschikbaar is, als het subsidieplafond. Dit betekent dat bij overschrijding van de begrotingspost als volgt wordt gehandeld:

  • §

   uitsluitend tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen;

  • §

   aanvragen om subsidie worden behandeld in volgorde van binnenkomst

  • §

   als het subsidieplafond is bereikt, worden geen verstrekkingen meer gedaan.

 • 2.

  De subsidie kan eenmaal in de vijftien jaar worden verstrekt en bedraagt maximaal 50% van de door het college vast te stellen subsidiabele kosten met een maximum van EUR 1.000,00.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag om subsidieverlening moet een omschrijving bevatten van de activiteiten (maatregelen) waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts verleend indien een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger dan wel door de gemeente, wordt bijgevoegd en vooraf door het college is goedgekeurd.

 • 3.

  Bij de aanvraag moet een uittreksel uit het kadastraal register worden overlegd waarop de betreffende boom is weergegeven (alsmede een foto van de monumentale boom).

 • 4.

  Aanvragen voor verstrekkingen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend tot en met 1 december van het betreffende subsidiejaar.

 • 5.

  Op de aanvragen voor de Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen zijn voor het overige de bepalingen van de ASV 2008 van toepassing.

Artikel 5 Verplichtingen

De subsidiebijdrage wordt toegekend onder de voorwaarde dat:

 • -

  de werkzaamheden door een deskundig boomverzorger worden uitgevoerd;

 • -

  de werkzaamheden binnen één jaar na de toekenning zijn uitgevoerd.

Artikel 6 Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald indien:

 • a.

  de in de aanvraag opgenomen maatregelen schriftelijk zijn gereed gemeld;

 • b.

  burgemeester en wethouders is gebleken dat de maatregelen naar behoren zijn getroffen;

 • c.

  een betalingsbewijs aan de deskundig boomverzorger is overgelegd.

Artikel 7 Terugvordering

Het college van burgemeester en wethouders kan het bedrag dat in het kader van deze beleidsregel is verstrekt terugvorderen als blijkt dat de belanghebbende geen recht op de tegemoetkoming had.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin door toepassing van de richtlijnen met betrekking tot subsidieplafond dit leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders in afwijking van deze beleidsregels in het voordeel van de belanghebbende beslissen.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 2 december 2008.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J. Schuilenburg Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 17 december 2008.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.